SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2017

Markedsoperationer

Retsakter om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme

Den 22. marts 2017 besluttede Styrelsesrådet, at afviklingsenheder ikke længere kan godkendes som pengepolitiske modparter i Eurosystemet. Styrelsesrådet besluttede også, at en afviklingsenhed, der er godkendt som modpart pr. 22. marts 2017, fortsat er godkendt indtil 31. december 2021 med den begrænsning, at adgangen til Eurosystemets kreditoperationer ikke må overstige dens gennemsnitlige deltagelse i Eurosystemets kreditoperationer i de seneste 12 måneder op til den 22. marts 2017.

For så vidt angår det udvidede opkøbsprogram besluttede Styrelsesrådet endvidere at udelukke alle værdipapirer, som er udstedt af eller hidrører fra afviklingsenheder, fra yderligere opkøb i alle programmer i forbindelse hermed. Retsakterne offentliggøres på ECB's websted i dag.

Finansiel stabilitet

ECB's svar på opfølgningen af henstilling ESRB/2015/2

Den 18. juli 2017 godkendte Styrelsesrådet ECB's svar på ESRB's vurdering af efterlevelsen af ESRB’s henstilling om grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed vedrørende makroprudentielle politiske foranstaltninger (ESRB/2015/2). Henstillingen er rettet til myndigheder med ansvar for at vedtage og/eller gennemføre makroprudentielle politiske foranstaltninger. ECB overholder efter egen mening alle de delhenstillinger, som vedrører den, fuldt ud.

Markedsinfrastruktur og betalinger

ECB's henstilling med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

Den 22. juni 2017 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2017/18 med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank for at give ECB den nødvendige kompetence til at regulere clearingsystemers aktiviteter, herunder centrale modparter. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om begrænsning af kontantbetalinger i Bulgarien

Den 11. juli 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/27 på anmodning af det bulgarske finansministerium.

Statistik

Offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser

Den 20. juli 2017 gav Styrelsesrådet tilladelse til, at der iværksættes en offentlig høring om et udkast til ECB's forordning om statistiske rapporteringskrav for pensionskasser. Formålet med forordningsudkastet er at give ECB fyldestgørende statistik over de finansielle aktiviteter i delsektoren pensionskasser i eurolandene. Høringsdokumenterne offentliggøres inden længe på ECB’s websted.

ECB's afgørelse om delegation af afgørelser om overførslen af fortrolig statistisk information til Den Fælles Afviklingsinstans

Den 5. juli 2017 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2017/22 om delegation af afgørelser om overførslen af fortrolig statistisk information til Den Fælles Afviklingsinstans.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om kvalificerede kapitalandele

Den 7. juli 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om, at ECB efterlever de fælles retningslinjer for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle sektor (JC/GL/2016/01).

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om indikatorer for global systemisk betydning

Den 6. juli 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om, at det er hensigten at efterleve de ændrede retningslinjer for yderligere specifikation af indikatorerne for global systemisk betydning og deres offentliggørelse (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt