European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2017

Markkinaoperaatiot

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan täytäntöönpanoon

EKP:n neuvosto päätti 22.3.2017, että eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ei vastaisuudessa hyväksytä vastapuoliksi yhteisöjä, joiden toimintaa ollaan ajamassa alas. Ne alasajettavat yhteisöt, jotka luettiin hyväksyttyihin vastapuoliin 22.3.2017, voivat kuitenkin osallistua eurojärjestelmän luotto-operaatioihin vielä 31.12.2021 asti ja saada kussakin operaatiossa lainaa enintään määrän, joka vastaa niiden keskimääräistä lainanottoa tällaisissa operaatioissa 22.3.2017 päättyneen yhden vuoden jakson aikana. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa ei enää osteta alasajettavien yhteisöjen liikkeeseen laskemia tai niistä peräisin olevia arvopapereita. Muutossäädökset on julkaistu tänään EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusvakaus

EKP:n vastaus suosituksen EJRK/2015/2 noudattamista koskevaan arvioon

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.7.2017 EKP:n vastauksen EJRK:n arvioon suosituksen EJRK/2015/2 noudattamisesta. Makrovakauspoliittisten toimenpiteiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista ja vapaaehtoisesta vastavuoroisuudesta annettu suositus on osoitettu viranomaisille, joiden toimivaltaan kuuluu makrovakauspoliittisten toimenpiteiden käyttöönotto ja/tai aktivointi. EKP katsoo noudattavansa suositusta omalta osaltaan.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

EKP:n suositus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 22.6.2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle suosituksen EKP/2017/8. Siinä suositetaan EKPJ:n ja EKP:n perussäännön artiklan 22 muuttamista siten, että EKP:lle annetaan selvitysjärjestelmiin ja erityisesti keskusvastapuoliin kohdistuvaa sääntelyvaltaa. Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto käteismaksujen rajoittamisesta Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2017 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2017/27.

Tilastot

Julkinen kuuleminen luonnoksesta EKP:n asetukseksi eläkerahastoja koskevista tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.7.2017 julkisen kuulemisen järjestämisen luonnoksesta EKP:n asetukseksi eläkerahastoja koskevista tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista. Asetuksen tarkoituksena on tuottaa EKP:lle tarkoituksenmukaisia tilastoja euroalueen maiden eläkerahastosektorin taloudellisesta toiminnasta. Kuulemisasiakirjat julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös luottamuksellisten tilastotietojen luovuttamista yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle koskevan päätöksentekovallan siirtämisestä

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2017 päätöksen EKP/2017/22, jolla EKP:n johtokunnalle siirretään valta päättää luottamuksellisten tilastotietojen luovuttamisesta yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle.

Pankkivalvonta

EPV:n ohjeiden noudattaminen – merkittävän omistusosuuden hankintaa koskeva arviointi

EKP:n neuvosto jätti 7.7.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa määräosuuksien hankintaan ja lisäämiseen rahoitusalalla sovellettavaa toiminnan vakauden arviointia koskevia yhteisiä ohjeita (JC/GL/2016/01).

EPV:n ohjeiden noudattaminen – indikaattorit, joilla määritetään yhteisön merkittävyys kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kannalta

EKP:n neuvosto jätti 6.7.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP aikoo noudattaa tarkistettuja ohjeita maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2016/01).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle