Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada jūlijs

Tirgus operācijas

Tiesību akti par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu

Padome 2017. gada 22. martā pieņēma lēmumu, ka likvidēšanas mērķa iestādes turpmāk nebūs atbilstoši Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partneri. Padome arī pieņēma lēmumu, ka likvidēšanas mērķa iestāde, kas 2017. gada 22. martā atzīta par atbilstošu darījuma partneri, saglabās atbilstību līdz 2021. gada 31. decembrim, bet tās piekļuve Eurosistēmas kredītoperācijām tiks ierobežota, nosakot augšējo robežu, kas atbilst attiecīgās iestādes vidējam Eurosistēmas kredītoperāciju izmantošanas apjomam 12 mēnešu periodā līdz 2017. gada 22. martam. Turklāt attiecībā uz paplašināto aktīvu iegādes programmu Padome nolēma pārtraukt visu vērtspapīru, kuru emitents vai iniciators ir likvidēšanas mērķa iestāde, jebkādas turpmākas iegādes visu tajā ietverto programmu ietvaros. Attiecīgie tiesību akti šodien publicēti ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

ECB atbilde uz turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Ieteikumu ESRB/2015/2

Padome 2017. gada 18. jūlijā apstiprināja ECB atbildi saistībā ar ESRK veikto atbilstības ESRK ieteikumam par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (ESRB/2015/2) novērtējumu. Ieteikums adresēts attiecīgajām iestādēm, kurām uzticēta makrouzraudzības politikas pasākumu pieņemšana un/vai aktivizēšana. ECB uzskata, ka tā pilnībā atbilst ieteikumiem, kas attiecas uz ECB.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

ECB ieteikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu

Padome 22. jūnijā pieņēma Ieteikumu ECB/2017/18 Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu, lai piešķirtu ECB regulatīvo kompetenci klīringa sistēmu jomā, īpaši attiecībā uz centrālajiem darījuma partneriem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu Bulgārijā

Padome 2017. gada 11. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2017/27 pēc Bulgārijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistiska

ECB Regulas par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšana

Padome 2017. gada 20. jūlijā apstiprināja ECB Regulas par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pensiju fondiem projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt ECB atbilstošus statistikas datus par finanšu darbībām pensiju fondu apakšsektorā euro zonas dalībvalstīs. Dokumentācija, kas saistīta ar publisko apspriešanu, drīzumā būs pieejama ECB interneta vietnē.

ECB Lēmums par lēmumu deleģēšanu par konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanu Vienotajai noregulējuma valdei

Padome 2017. gada 5. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2017/22 par lēmumu deleģēšanu par konfidenciālas statistiskās informācijas nosūtīšanu Vienotajai noregulējuma valdei.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI Pamatnostādnēm par būtisku līdzdalību

Padome 2017. gada 7. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka ECB atbilst kopīgajām pamatnostādnēm, veicot piesardzīgu novērtējumu par būtiskas līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (JC/GL/2016/01).

Atbilstība EBI Pamatnostādnēm par globālas sistēmiskas nozīmes rādītājiem

Padome 2017. gada 6. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI par nodomu nodrošināt atbilstību pārskatītajām pamatnostādnēm par globālas sistēmiskas nozīmes rādītāju turpmāko noteikšanu un to atspoguļošanu (EBA/GL/2016/01).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem