Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2017

Markttransacties

Rechtsinstrumenten inzake de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem

Op 22 maart 2017 heeft de Raad van Bestuur besloten de aanvaardbaarheid van liquidatie-entiteiten als monetairbeleidstegenpartijen van het Eurosysteem te beëindigen. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten dat een liquidatie-entiteit die op 22 maart 2017 was aanvaard als een in aanmerking komende tegenpartij als zodanig zou blijven worden aanvaard tot en met 31 december 2021, met de beperking dat de toegang van deze tegenpartij tot de krediettransacties van het Eurosysteem zou worden gelimiteerd tot het gemiddelde niveau van haar beroep op de krediettransacties van het Eurosysteem gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan 22 maart 2017. Bovendien heeft de Raad van Bestuur besloten om, wat betreft het uitgebreide programma voor de aankoop van activa, alle door liquidatie-entiteiten uitgegeven of geïnitieerde waardepapieren uit te sluiten van verdere aankopen in alle samenstellende programma's. De desbetreffende rechtsinstrumenten zijn vandaag gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

ECB-reactie op de follow-up van Aanbeveling ESRB/2015/2

Op 18 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van de ECB op de beoordeling door het ESRB van de naleving van de ESRB-Aanbeveling betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien van macroprudentiële beleidsmaatregelen (ESRB/2015/2). De aanbeveling is gericht tot de relevante autoriteiten die belast zijn met de goedkeuring en/of activering van macroprudentieelbeleidsmaatregelen. De ECB is van oordeel dat zij zelf de subaanbevelingen die op haar van toepassing zijn, volledig naleeft.

Marktinfrastructuur en betalingen

ECB-Aanbeveling voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank

Op 22 juni 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2017/18 aan het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank om aldus de ECB regelgevende bevoegdheid te verlenen ten aanzien van afwikkelingssystemen, in het bijzonder centrale tegenpartijen. De Aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten in Bulgarije

Op 11 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Bulgaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2017/27.

Statistieken

Start van openbare raadpleging over een ontwerp-Verordening van de ECB betreffende statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen

Op 20 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de start van een openbare raadpleging over een ontwerp-Verordening van de ECB betreffende statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen. Het doel van de ontwerp-Verordening is de ECB te voorzien van adequate statistieken betreffende de financiële activiteiten van de subsector pensioenfondsen in de landen van het eurogebied. De documentatie ten aanzien waarvan de openbare raadpleging wordt gehouden zal binnenkort op de website van de ECB worden geplaatst.

ECB-Besluit inzake de delegatie van besluiten over de transmissie van vertrouwelijke statistische informatie aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Op 5 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2017/22 tot delegering, aan de Directie, van besluiten over de transmissie van vertrouwelijke statistische informatie aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad.

Bankentoezicht

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen

Op 7 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan in kennis te stellen dat de ECB de Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector (JC/GL/2016/01) naleeft.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake indicatoren van mondiaal systeembelang

Op 6 juli 2017 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan in kennis te stellen dat de ECB voornemens is de herziene richtsnoeren voor de nadere specificatie van de indicatoren voor mondiale systeemrelevantie en hun openbaarmaking (EBA/GL/2016/01), na te leven.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media