Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2016 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15:00 ч. централноевропейско време на 23 септември 2016 г.

Външна комуникация

Ученическото състезание „€вро поколение“ продължава

На 28 юли 2016 г. Управителният съвет отбеляза положителния опит от ученическото състезание „€вро поколение“, което се провежда от 2010 г. за пробен период от пет години като съвместно състезание на Евросистемата за ученици от гимназиален курс на възраст от 16 до 19 години. Състезанието има за цел да помогне на учениците да научат как функционира паричната политика в еврозоната и по какъв начин е свързана тя с икономиката. Управителният съвет взе решение да продължи да организира състезанието. Неговото шесто издание ще се проведе от октомври 2016 г. до април 2017 г. и в него участие ще вземат 11 национални централни банки и ЕЦБ.

Пазарни операции

Ревизия на стандартното приспадане от резервната база и изменение на Регламента за прилагане на изискването за минимални резерви

На 21 юли 2016 г., след като направи преглед на наличните нови статистически данни, Управителният съвет взе решение да намали от 30% на 15% стандартното приспадане от резервната база, което следва да се прилага за пасивите с матуритет до две години в категорията на дълговите ценни книжа, както е уточнено в Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви. Това решение влиза в действие от периода на поддържане, започващ на 14 декември 2016 г.

На 9 септември 2016 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2016/26 за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви. Регламентът за изменение допълнително изяснява използвания метод за прилагане на стандартното приспадане при изключване на междубанкови пасиви от резервната база. Регламент ЕЦБ/2016/26 ще влезе в сила на 14 декември 2016 г. Той е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

Указателни календари на редовните тръжни операции и периоди на поддържане на резервите на Евросистемата

На 9 септември 2016 г. Управителният съвет одобри указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и нейните периоди на поддържане на резервите през 2017 г. и 2018 г. Подробности са представени в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 14 септември 2016 г. на 23 официални езика на Съюза.

Финансова стабилност

Участие на Евросистемата в консултацията на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия относно допълнителни съображения при прилагане на коефициента на нетно стабилно финансиране в Европейския съюз

На 7 септември 2016 г. Управителният съвет одобри коментарите на Евросистемата по консултацията на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия относно допълнителни съображения при прилагане на коефициента на нетно стабилно финансиране в Европейския съюз. Впоследствие те бяха предадени на Европейската комисия и публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 14 септември 2016 г. (вж. Коментари на Евросистемата).

Пазарна инфраструктура и плащания

Доклад за изпитанието на комуникациите при кризи по отношение на инфраструктурите на финансовия пазар в еврозоната (TITUS).

На 28 юли 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад за изпитанието на комуникациите при кризи „TITUS“. Изпитанието, проведено на 4 ноември 2015 г., представляваше проверка на комуникациите при кризи, засягащи функцията на Евросистемата за наблюдение над платежните системи, операторите на TARGET2 и всички критично важни платежни инфраструктури, обработващи евро, включително някои от техните основни участници. Участниците бяха изправени пред симулация на кибератака срещу системно важна платежна система. Изпитанието позволи на Евросистемата да оцени степента си на подготвеност ефективно да изпълнява своите оперативни и надзорни задължения при криза и обърна специално внимание на ефикасността на процедурите на различните участници за управление на кризи при събития с трансгранично въздействие. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ (вж. TITUS).

Еднократна оценка на нови връзки спрямо стандартите за използване на системите за сетълмент на ценни книжа, както и на връзки при кредитните операции на Евросистемата

На 18 август 2016 г. Управителният съвет одобри нови връзки като допустими за използване при кредитните операции на Евросистемата с оглед на третата вълна на преминаване към T2S. Пълният списък с всички допустими връзки, който последно беше актуализиран на 12 септември 2016 г. с добавени нови връзки, започнали да функционират от същата дата, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад относно стрес тест на TARGET2

На 9 септември 2016 г. Управителният съвет одобри публикуването на доклад относно TARGET2, в който се обяснява методологията на рамката за стрес тестове на TARGET2 – системата за брутен сетълмент в реално време, притежавана и оперирана от Евросистемата, както и анализ на резултатите, получени от проведените стрес тестове на ликвидния риск в системата. Като цяло заключението на доклада е, че стрес тестовете на TARGET2 показват устойчивост на системата и че равнищата на ликвидност изглеждат подходящи и подкрепени от ефикасните функции по управление на ликвидността в TARGET2. Докладът ще бъде публикуван скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно надзора върху платежните схеми в Полша

На 28 юли 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/38 по искане на Министерството на финансите на Полша.

Становище на ЕЦБ относно специални правила за преструктурирането на кредити, индексирани или деноминирани в чуждестранна валута, в Полша

На 29 юли 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/39 по искане на парламента на Полша.

Становище на ЕЦБ относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви в Румъния

На 30 август 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/40 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки

На 31 август 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/41 по искане на Banca d’Italia.

Становище на ЕЦБ относно централен кредитен регистър в Словения

На 31 август 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/42 по искане на Министерството на финансите на Словения.

Становище на ЕЦБ относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси

На 7 септември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/43 по искане на Министерството на финансите на Финландия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

На 12 септември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/44 по искане на Съвета.

Становище на ЕЦБ относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии

На 19 септември 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/45 по искане на Министерство на финансите на Словакия.

Статистика

Изменение на Регламент и Насоки относно статистически данни за държани ценни книжа

На 2 август 2016 г. Управителният съвет прие Регламент ЕЦБ/2016/22 за изменение на Регламент ЕЦБ/2012/24 относно статистически данни за държани ценни книжа, Насоки ЕЦБ/2016/23 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа и Препоръка ЕЦБ/2016/24 относно рамката за управление на качеството на статистическите данни за държани ценни книжа. Изменящите правни актове предвиждат събирането на допълнителни данни от банковите групи, свързани със счетоводството и кредитния риск, с оглед на по-доброто анализиране на рисковете и експозициите в рамките на финансовата система и усъвършенстване на анализа на ЕЦБ на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това чрез тях списъкът с предоставящи данни банкови групи се разширява така, че да бъдат обхванати всички значими групи под прекия надзор на ЕЦБ. Трите правни акта, които бяха публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Председател на Конференцията за човешките ресурси

На 7 септември 2016 г. Управителният съвет назначи г-жа Ан-Силви Катрен, генерален директор на генерална дирекция „Човешки ресурси“ на ЕЦБ, за председател на Конференцията за човешките ресурси с незабавно действие. Нейният мандат като председател изтича на 31 декември 2016 г., едновременно с изтичането на мандатите на председателите на останалите комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, (пре)назначени от Управителния съвет на 17 юли 2013 г.

Изменение на Процедурния правилник на ЕЦБ

На 21 септември 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/27 за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка. Решението за изменение променя правилата относно подписването на надзорни решения и уведомяването за правни актове. Процедурният правилник е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация на производителите

На 21 септември 2016 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2016/25 за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали. Решението за изменение въвежда следните промени: i) разширява текущото задължение на производителите да уведомяват незабавно ЕЦБ писмено относно свое намерение да извършат определени действия, които биха могли да повлияят върху техния акредитационен статус; ii) налага на производителите постоянно задължение да получат писмено съгласие от ЕЦБ, преди да извършат действия, които биха могли да повлияят върху техния акредитационен статус; и iii) дава на ЕЦБ право на собствена преценка да отказва предоставянето на писмено съгласие, ако акредитационните изисквания не са изпълнени или ако лице, което се намира или е контролирано от лице, което се намира на територията на трета държава, която не е държава – членка на Европейския съюз или на Европейската асоциация за свободна търговия, участва в предвидените действия.

Банков надзор

Окончателни резултати от стрес тестовете на банките, участващи в ЕНМ, проведени от ЕБО през 2016 г.

На 12 юли 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу окончателните резултати от проведените през 2016 г. от ЕБО стрес тестове на участващите 37 значими институции под прекия надзор на ЕЦБ. Резултатите бяха предоставени на ЕБО на 29 юли 2016 г. ЕЦБ публикува прессъобщение по този повод на своя уебсайт за банковия надзор на същата дата (вж. прессъобщение).

Стартиране на публична консултация за насоки към банките относно необслужваните кредити

На 3 август 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да проведе публична консултация по насоки към банките относно необслужваните кредити. Консултацията ще бъде отворена от 12 септември до 15 ноември 2016 г. на уебсайта на ЕЦБ. Прессъобщение по този повод беше публикувано на 12 септември 2016 г. (вж. прессъобщение).

Допълнение към Ръководството за хармонизиране на правата на избор и преценка в областта на банковия надзор

На 9 август 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да приеме и публикува допълнение към Ръководството на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предоставени съгласно законодателството на Съюза, като взе предвид обратната информация, получена в рамките на организираната по този повод публична консултация. Прессъобщение по този повод, заедно с допълнението и обобщение на коментарите, впоследствие беше публикувано на уебсайта на ЕЦБ (вж. прессъобщение).

Уведомление на ЕЦБ към Европейския банков орган (ЕБО) относно съответствието с Насоките на ЕБО относно предоставяне на информация в резюмирана или обобщена форма за целите на член 84, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

На 14 септември 2016 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че ЕЦБ прилага Насоките на ЕБО по отношение на значимите институции, които се намират под нейния пряк надзор, считано от датата, на която ЕЦБ е уведомила ЕБО, което се е случило на същата дата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите