Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

august – september 2016

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 23. septembra 2016

Externá komunikácia

Súťaž pre študentov Generácia €uro pokračuje

Rada guvernérov 28. júla 2016 vzala na vedomie pozitívne skúsenosti so súťažou pre študentov Generácia €uro, ktorá bola spustená v roku 2010 na päťročné skúšobné obdobie ako spoločná súťaž Eurosystému pre študentov stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Jej cieľom je pomôcť študentom pochopiť, ako funguje menová politika v eurozóne a ako súvisí s ekonomikou. Rada guvernérov rozhodla, že táto súťaž bude prebiehať aj naďalej. Súťaž sa bude konať už po šiesty raz od októbra 2016 do apríla 2017 a do jej organizovania sa zapojí 11 národných centrálnych bánk a ECB.

Operácie na trhu

Revízia štandardizovaného odpočtu zo základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a zmena nariadenia o povinných minimálnych rezervách

Po preskúmaní najnovších dostupných štatistických údajov Rada guvernérov 21. júla 2016 rozhodla o znížení (z 30 % na 15 %) štandardizovaného odpočtu zo základne na výpočet povinných minimálnych rezerv, ktorý sa má vzťahovať na záväzky so splatnosťou do dvoch rokov v kategórii dlhových cenných papierov, ako je ďalej špecifikované v nariadení (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť od udržiavacieho obdobia, ktoré sa začína 14. decembra 2016.

Dňa 9. septembra 2016 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2016/26, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách. Nové nariadenie bližšie objasňuje spôsob použitia štandardného odpočtu na vylúčenie medzibankových záväzkov zo základne na výpočet povinných minimálnych rezerv. Nariadenie ECB/2016/26 nadobudne účinnosť 14. decembra 2016. Nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii na internetovej stránke ECB vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv

Dňa 9. septembra 2016 Rada guvernérov schválila indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na roky 2017 a 2018. Podrobné informácie sa uvádzajú v súvisiacej tlačovej správe, ktorá bola 14. septembra 2016 zverejnená na internetovej stránke ECB v 23 úradných jazykoch Únie.

Finančná stabilita

Príspevok Eurosystému ku konzultačnému dokumentu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov o ďalších aspektoch implementácie pomeru čistého stabilného financovania v Európskej únii

Dňa 7. septembra 2016 Rada guvernérov schválila príspevok Eurosystému ku konzultačnému dokumentu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov o ďalších aspektoch implementácie pomeru čistého stabilného financovania v Európskej únii, ktorý bol následne predložený Európskej komisii a 14. septembra 2016 zverejnený na internetovej stránke ECB (Eurosystem contribution).

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Správa o previerke krízovej komunikácie TITUS v oblasti infraštruktúr finančného trhu eurozóny

Dňa 28. júla 2016 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o previerke krízovej komunikácie TITUS. Previerka, ktorá sa konala 4. novembra 2015, sa zameriavala na krízovú komunikáciu a okrem funkcie dohľadu Eurosystému nad platobnými systémami sa do nej zapojili prevádzkovatelia systému TARGET2 a všetky významné platobné infraštruktúry, ktoré spracúvajú platby v eurách, vrátane niektorých ich hlavných zainteresovaných strán. Účastníci boli vystavení simulovanému kybernetickému útoku na systémovo dôležitý platobný systém (SIPS). Previerka umožnila Eurosystému zhodnotiť vlastnú pripravenosť účinne vykonávať svoje prevádzkové a dohľadové povinnosti počas krízy a poukázala na účinnosť postupov krízového riadenia jednotlivých zúčastnených strán v prípade incidentov s cezhraničným dosahom. Správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB (TITUS exercise).

Ad hoc posúdenie nových prepojení na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a prepojení v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 18. augusta 2016 Rada guvernérov v súvislosti s treťou vlnou prechodu na systém T2S schválila nové prepojenia ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení, naposledy aktualizovaný 12. septembra 2016, keď boli pridané nové prepojenia fungujúce od tohto dátumu, je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o záťažovom testovaní systému TARGET2

Rada guvernérov 9. septembra 2016 schválila zverejnenie správy o systéme TARGET2 s vysvetlením metodiky, ktorá je základom rámca záťažového testovania systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase vlastneného a prevádzkovaného Eurosystémom, TARGET2, a analýzou výsledkov získaných zo záťažových testov rizika likvidity v tomto systéme. Podľa správy záťažové testovanie systému TARGET2 preukazuje odolnosť systému a primeranú úroveň likvidity, ktorú v rámci systému zabezpečujú účinné prvky riadenia likvidity. Správa bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko k dohľadu nad platobnými schémami v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/38 dňa 28. júla 2016 na žiadosť poľského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k osobitným pravidlám pre úvery na reštrukturalizáciu indexované alebo denominované v cudzej mene v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/39 dňa 29. júla 2016 na žiadosť poľského parlamentu.

Stanovisko ECB k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv v Rumunsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/40 dňa 30. augusta 2016 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k obežníku Banca d'Italia o implementácii reformy talianskych družstevných bánk

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/41 dňa 31. augusta 2016 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k centrálnemu registru úverov v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/42 dňa 31. augusta 2016 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k úlohe zástupcu finančného orgánu pre dohľad nad finančným trhom v Rade pre dohľad Európskej centrálnej banky a k poplatkom za dohľad

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/43 dňa 7. septembra 2016 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/44 dňa 12. septembra 2016 na žiadosť Rady.

Stanovisko ECB k úlohe Národnej banky Slovenska pri podávaní správ o odvodoch poistného

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/45 dňa 19. septembra 2016 na žiadosť ministerstva financií Slovenskej republiky.

Štatistika

Zmenené nariadenie a usmernenie o štatistike držby cenných papierov

Dňa 2. augusta 2016 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2016/22, ktorým sa mení nariadenie ECB/2012/24 o štatistike držby cenných papierov, usmernenie ECB/2016/23, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov, a odporúčanie ECB/2016/24 o rámci pre riadenie kvality údajov štatistiky držby cenných papierov. Pozmeňujúce právne predpisy stanovujú zber dodatočných atribútov týkajúcich sa účtovníctva a kreditného rizika od bankových skupín s cieľom zdokonaliť analýzu rizík a expozícií v rámci finančného systému a analýzu transmisného mechanizmu menovej politiky ECB. Takisto rozširujú zoznam vykazujúcich bankových skupín s cieľom zohľadniť všetky významné skupiny, nad ktorými ECB vykonáva priamy dohľad. Tieto tri právne predpisy, ktoré boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie

Predseda Konferencie pre ľudské zdroje

Dňa 7. septembra 2016 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Anne-Sylvie Catherinovú, generálnu riaditeľku ECB pre ľudské zdroje, za predsedníčku Konferencie pre ľudské zdroje (HRC). Jej funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2016, t. j. v deň, keď sa končí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala, resp. opätovne vymenovala do ich funkcií 17. júla 2013.

Zmena rokovacieho poriadku ECB

Dňa 21. septembra 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/27, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Nové rozhodnutie mení pravidlá týkajúce sa podpisovania rozhodnutí dohľadu a oznamovania právnych nástrojov. Rokovací poriadok je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Rozhodnutie ECB o akreditácii výrobcov

Dňa 21. septembra 2016 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2016/25, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura. Nové rozhodnutie zavádza nasledujúce zmeny: i) rozšírenie priebežnej povinnosti výrobcov bezodkladne písomne informovať ECB o svojom úmysle vykonať niektoré úkony, ktoré by mohli ovplyvniť ich akreditačný status; ii) uloženie priebežnej povinnosti výrobcom získať písomný súhlas ECB pred vykonaním úkonov, ktoré by mohli ovplyvniť ich akreditačný status; a iii) zavedenie diskrečnej právomoci ECB odmietnuť udeliť písomný súhlas, ak neboli splnené akreditačné požiadavky alebo ak sa na predmetnej transakcii zúčastňuje subjekt nachádzajúci sa, resp. subjekt riadený subjektom nachádzajúcim sa, v treťom štáte, ktorý nie je členským štátom Únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu.

Bankový dohľad

Konečné výsledky záťažového testu bánk podliehajúcich SSM, ktorý v roku 2016 uskutočnil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Dňa 12. júla 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti konečným výsledkom záťažového testu EBA 2016, ktorému sa podrobilo 37 významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB. Výsledky boli predložené EBA a zverejnené 29. júla 2016. ECB v ten istý deň na svojej internetovej stránke bankového dohľadu zverejnila súvisiacu tlačovú správu [tlačová správa].

Otvorenie verejnej konzultácie o všeobecných zásadách postupu bánk v prípade nesplácaných úverov

Dňa 3. augusta 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách postupu bánk v prípade nesplácaných úverov. Konzultácia bude otvorená na internetovej stránke ECB od 12. septembra do 15. novembra 2016. Dňa 12. septembra 2016 bola zverejnená súvisiaca tlačová správa [tlačová správa].

Dodatok k všeobecným zásadám harmonizácie využívania možností a právomocí v bankovom dohľade

Dňa 9. augusta 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť a zverejniť dodatok k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa možností a právomocí ustanovených v práve Únie, pričom zohľadnila spätnú väzbu získanú počas súvisiacej verejnej konzultácie. Súvisiaca tlačová správa spolu s dodatkom a súhrnom odpovedí bola následne zverejnená na internetovej stránke ECB [tlačová správa].

Oznámenie ECB Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) o súlade s usmerneniami EBA o poskytovaní informácií v súhrnnej alebo hromadnej podobe na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ

Dňa 14. septembra 2016 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB k dátumu oznámenia, ktoré bolo podané v ten istý deň, spĺňa usmernenia EBA vo vzťahu k významným inštitúciám, nad ktorými vykonáva priamy dohľad.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá