Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti – September 2016

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15:00 centraleuropeisk tid den 23 september 2016

Extern kommunikation

Tävlingen Generation €uro Students’ Award fortsätter

Den 28 juli 2016 tog ECB-rådet del av de positiva erfarenheterna av tävlingen Generation €uro Students’ Award. Tävlingen anordnas gemensamt av hela Eurosystemet och lanserades 2010 för gymnasieelever mellan 16 och 19 år. Den ska hjälpa gymnasieelever att förstå hur penningpolitiken i euroområdet fungerar och hur den relaterar till ekonomin. ECB-rådet har beslutat att tävlingen ska fortsätta. Den ska hållas för sjätte gången mellan oktober 2016 och april 2017 och omfattar 11 nationella centralbanker och ECB.

Marknadsoperationer

Revidering av schablonavdraget från kassakravsbasen och ändring av förordningen om tillämpningen av minimireserver (kassakrav)

Den 21 juli 2016 beslutade ECB-rådet, efter granskning av ny statistik, att sänka schablonavdraget från kassakravsbasen från 30 procent till 15 procent, att tillämpas på skulder med löptid på högst två år inom kategorin skuldförbindelser. Detta förfarande specificeras mer ingående i förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav). Beslutet träder i kraft från och med den uppfyllandeperiod som inleds den 14 december 2016.

Den 9 september 2016 antog ECB-rådet förordning ECB/2016/26 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav). Ändringsförordningen klargör ytterligare metoden som används för att tillämpa schablonavdraget för att undanta skulder mellan banker från kassakravsbasen. Förordning ECB/2016/26 börjar gälla den 14 december 2016. Den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Indikativa tidsscheman för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder

Den 9 september 2016 godkände ECB-rådet de indikativa tidsschemana för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och uppfyllandeperioder under 2017 och 2018. Ytterligare uppgifter finns i två pressmeddelanden som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 14 september 2016 på samtliga 23 officiella språk i unionen.

Finansiell stabilitet

Eurosystemets bidrag till samrådsunderlaget från Europeiska kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet för implementering av den stabila nettofinansieringskvoten i Europeiska unionen

Den 7 september 2016 godkände ECB-rådet Eurosystemets bidrag till samrådsunderlaget från Europeiska kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet om ytterligare överväganden för implementering av den stabila nettofinansieringskvoten i Europeiska unionen, som därefter överlämnades till Europeiska kommissionen och offentliggjordes på ECB:s webbplats den 14 september 2016 (se Eurosystem contribution).

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Rapport om kriskommunikationsövningen TITUS för euroområdets finansmarknadsstrukturer Den 28 juli 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av en rapport om kriskommunikationsövningen TITUS. Övningen, som genomfördes den 4 november 2015, var en övning i kriskommunikation och omfattade övervakningsfunktionen i Eurosystemets betalningssystem, Target2-operatörer och alla viktiga betalningsinfrastrukturer som hanterar euron samt vissa av deras viktigaste aktörer. Deltagarna ställdes inför en simulerad cyberattack på ett systemviktigt betalningssystem (SIPS). Genom övningen kunde Eurosystemet utvärdera sin beredskap att på ett effektivt sätt bedriva drift och övervakning under en kris. Samtidigt visade övningen hur effektiv krishanteringen var hos olika parter vid händelser med gränsöverskridande verkningar. Rapporten finns på ECB:s webbplats (se TITUS exercise).

Ad hoc-utvärdering av nya länkar mot standarderna som används för värdepappersavvecklingssystem och länkar i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 18 augusti 2016 godkände ECB-rådet nya länkar för användning i Eurosystemets kredittransaktioner inför en den tredje T2S-migrationsvågen. Hela listan på alla godkända länkar, senast uppdaterad den 12 september 2016 med nya länkar som är operativa från detta datum, finns på ECB:s webbplats.

Rapport om stresstestet av Target2

Den 9 september 2016 godkände ECB-rådet publiceringen av en rapport om Target2. I rapporten förklaras metoden bakom stresstestet av Eurosystemets system för bruttoavveckling av betalningar i realtid, Target2, och analyserar resultaten av stresstestet av likviditetsrisk i systemet. I rapporten dras slutsatsen att stresstestresultatet för Target2 visar systemets motståndskraft och att likviditetsnivåerna förefaller vara lämpliga och stöds av effektiva likviditetshanteringsfunktioner i Target2. Rapporten publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om övervakningen av betalningssystem i Polen

Den 28 juli 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/38 på begäran av det polska finansministeriet.

ECB:s yttrande om specifika regler för omstrukturering av lån som är indexerade eller denominerade i utländsk valuta i Polen

Den 29 juli 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/39 på begäran av det polska parlamentet.

ECB:s yttrande om ändrade regler för kassakrav i Rumänien

Den 30 augusti 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/40 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om Banca d’Italias anvisningar för genomförandet av reformen av italienska kooperativa banker

Den 31 augusti 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/41 på begäran av Banca d’Italia.

ECB:s yttrande om ett centralt kreditregister i Slovenien

Den 31 augusti 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/42 på begäran av det slovenska finansministeriet.

ECB:s yttrande om den roll som representanten för den finska tillsynsmyndigheten har i ECB:s tillsynsnämnd, och om tillsynsavgifter

Den 7 september 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/43 på begäran av det finska finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder och förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Den 12 september 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/44 på begäran av rådet.

ECB:s yttrande om den roll som Národná banka Slovenska har vid rapporteringen av avgifter kopplade till försäkringar

Den 19 september 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/45 på begäran av finansministeriet i Republiken Slovakien.

Statistik

Ändring av förordning och riktlinje om statistik om värdepappersinnehav

Den 2 augusti 2016 antog ECB-rådet förordning ECB/2016/22 om ändring av förordning (EU) nr ECB/2012/24 om statistik om värdepappersinnehav, riktlinje ECB/2016/23 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav samt rekommendation ECB/2016/24 om regelverket för kvalitetssäkring av statistik om värdepappersinnehav. De ändrade rättsakterna sörjer för insamling av ytterligare räkenskaps- och kreditrisksattribut från bankgrupper för att bättre analysera risker och exponeringar inom det finansiella systemet och stärka ECB:s analyser av den monetära transmissionsmekanismen. De utvidgar också listan över rapporterande bankgrupper till att omfatta alla betydande bankgrupper som står under ECB:s direkta tillsyn. De tre rättsakterna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförandeskapet i Human Resources Conference

Den 7 september 2016 utnämnde ECB-rådet Anne-Sylvie Catherin, generaldirektör för ECB:s generaldirektorat för HR, till ordförande för HRC. Hon tillträder omedelbart. Förordnandet löper ut den 31 december 2016, samtidigt som förordnandena för Eurosystemets/ECBS samtliga kommittéordförande, vilka (åter-)tillsattes av ECB-rådet den 17 juli 2013.

Ändring i ECB:s arbetsordning

Den 21 september 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/27 om ändring av beslut ECB/2004/2 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken. Det ändrade beslutet ändrar reglerna om undertecknandet av tillsynsbeslut och underrättelsen om rättsliga instrument. Arbetsordningen finns på ECB:s webbplats.

Sedlar

ECB-beslut om förfarandet om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt

Den 21 september 2016 antog ECB-rådet beslut ECB/2016/25 om ändring av beslut ECB/2013/54 om ackrediteringsförfaranden för tillverkare av skyddade euroobjekt och euroobjekt. Genom ändringsbeslutet införs följande ändringar: i) en utvidgning av den skyldighet som åläggs tillverkarna att omedelbart skriftligen underrätta ECB om sina avsikter att utföra vissa handlingar som skulle kunna påverka deras ackrediteringsstatus, ii) tillverkare åläggs en skyldighet att först erhålla ECB:s skriftliga medgivande innan något görs som kan påverka deras ackrediteringsstatus och (iii) ECB får diskretionära befogenheter att vägra bevilja ett skriftligt medgivande om ackrediteringskraven inte har uppfyllts eller om en enhet belägen i, eller kontrollerad av en enhet belägen i, ett tredje land som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen eller i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) är involverad i en avsedd transaktion.

Banktillsyn

Slutliga resultat av EBA:s stresstest för SSM-banker 2016

Den 12 juli 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot de slutliga resultaten av EBA:s stresstest av de 37 betydande kreditinstitut under ECB:s direkta tillsyn som deltog. Resultaten överlämnades till EBA och publicerades den 29 juli 2016. ECB publicerade samma dag ett pressmeddelande om detta på webbplatsen för ECB:s banktillsyn [se pressmeddelande].

Lansering av det offentliga samrådet om vägledningen till banker om nödlidande lån

Den 3 augusti 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att lansera ett offentligt samråd om vägledning till banker om nödlidande lån. Det offentliga samrådet pågår från den 12 september till den 15 november 2016 på ECB:s webbplats. Ett pressmeddelande offentliggjordes den 12 September 2016 [se pressmeddelande].

Ett tillägg till handboken om hur alternativ och handlingsutrymme inom banktillsyn ska harmoniseras

Den 9 augusti 2016 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att godkänna och offentliggöra tillägget till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, med beaktande av de synpunkter som erhållits under det nämnda offentliga samrådet. Ett pressmeddelande om detta har, tillsammans med tillägget och feedbackdokumentet, publicerats på ECB:s webbplats [se pressmeddelande].

ECB:s underrättelse till Europeiska bankmyndigheten (EBA) om efterlevnad av EBA:s riktlinjer om tillhandahållande av information i sammandrag eller i sammanställning för tillämpning av artikel 84.3 i direktiv 2014/59/EU

Den 14 september hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att underrätta EBA om att ECB, vad gäller de betydande institut som står under ECB:s tillsyn, uppfyller EBA:s riktlinjer fr.o.m. datumet för ECB:s underrättelse till EBA, som skedde samma dag.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media