Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2016

EMBARGO

EMBARGO până la data de 23 septembrie 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Comunicare externă

Concursul pentru elevi „Generația €uro” va continua

La data de 28 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de experiența pozitivă pe care a reprezentat-o concursul pentru elevi „Generația €uro”, lansat în anul 2010 pentru o perioadă de probă de cinci ani sub forma unui concurs comun al Eurosistemului destinat elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Scopul acestuia este de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă funcționarea politicii monetare în zona euro și conexiunile care există între aceasta și economie. Consiliul guvernatorilor a decis continuarea concursului. Acesta va fi organizat pentru a șasea oară în perioada octombrie 2016-aprilie 2017 și va implica 11 bănci centrale naționale și BCE.

Operațiuni de piață

Revizuirea deducerii forfetare din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și modificarea Regulamentului privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

La data de 21 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis, în urma analizării noilor date statistice disponibile, să reducă, de la 30% la 15%, deducerea forfetară din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, care urmează să fie aplicată pasivelor cu o scadență de până la doi ani din categoria titlurilor de creanță, astfel cum se menționează în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii. Intrarea în vigoare a acestei decizii va coincide cu începutul perioadei de aplicare la 14 decembrie 2016.

La data de 9 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2016/26 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii. Regulamentul de modificare clarifică și mai mult metoda utilizată pentru aplicarea deducerii standard în vederea excluderii pasivelor interbancare din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. Regulamentul BCE/2016/26 va intra în vigoare la data de 14 decembrie 2016. Acesta a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibil pe website-ul BCE în toate limbile oficiale ale Uniunii.

Calendarele orientative privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului

La data de 9 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarele orientative privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului pentru anii 2017 și 2018. Informații detaliate au fost furnizate într-un comunicat de presă pe această temă, publicat pe website-ul BCE la data de 14 septembrie 2016 în 23 de limbi oficiale ale Uniunii.

Stabilitate financiară

Contribuția Eurosistemului la documentul de consultare al DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital din cadrul Comisiei Europene privind observațiile suplimentare pentru implementarea indicatorului de finanțare stabilă netă în Uniunea Europeană

La data de 7 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat contribuția Eurosistemului la documentul de consultare al DG Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital din cadrul Comisiei Europene privind observațiile suplimentare pentru implementarea indicatorului de finanțare stabilă netă în Uniunea Europeană, care a fost prezentat ulterior Comisiei Europene și publicat pe website-ul BCE la data de 14 septembrie 2016 (a se vedea contribuția Eurosistemului).

Infrastructura pieței și plăți

Raportul privind exercițiul de comunicare în situații de criză TITUS pentru infrastructurile de piață financiară din zona euro

La data de 28 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unui raport privind exercițiul de comunicare în situații de criză TITUS. Exercițiul, organizat la data de 4 noiembrie 2015, s-a referit la comunicarea în situații de criză și a implicat funcția de monitorizare a sistemelor de plăți a Eurosistemului, operatorii TARGET2 și toate infrastructurile esențiale de plăți care procesează operațiuni în euro, inclusiv unii dintre principalii factori implicați. Participanții s-au confruntat cu atacuri cibernetice simulate asupra unui sistem de plăți de importanță sistemică. Exercițiul a permis Eurosistemului să își evalueze gradul de pregătire pentru îndeplinirea cu eficacitate a responsabilităților operaționale și de monitorizare pe perioada unei crize și a evidențiat eficacitatea procedurilor de gestionare a crizelor utilizate de diferiți factori implicați în cazul unor evenimente cu impact transfrontalier. Raportul este disponibil pe website-ul BCE (a se vedea exercițiul TITUS).

Evaluarea ad-hoc a unor conexiuni noi în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și a unor conexiuni aferente operațiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 18 august 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de conexiuni noi ca fiind eligibile pentru utilizare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului în vederea celui de-al treilea val de migrare la T2S. Lista cuprinzătoare a tuturor conexiunilor eligibile, actualizată ultima oară la 12 septembrie 2016 cu noile conexiuni operaționale la data respectivă, este disponibilă pe website-ul BCE.

Raportul privind testarea la stres a TARGET2

La data de 9 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unui raport privind TARGET2, în care este explicată metodologia care stă la baza cadrului de testare la stres pentru TARGET2, sistemul de decontare brută în timp real deținut și operat de Eurosistem, și sunt analizate rezultatele obținute din testarea la stres a riscului de lichiditate în acest sistem. În ansamblu, raportul conchide că testarea la stres a TARGET2 demonstrează reziliența sistemului și că nivelurile de lichiditate par adecvate și sunt sprijinite de elementele de gestionare eficientă a lichidității ale TARGET2. Raportul va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la monitorizarea schemelor de plăți în Polonia

La data de 28 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/38, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la reguli specifice privind restructurarea împrumuturilor indexate sau exprimate în monedă străină în Polonia

La data de 29 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/39, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii în România

La data de 30 august 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/40, la solicitarea Băncii Naționale a României.

Avizul BCE cu privire la circulara emisă de Banca d’Italia pentru punerea în aplicare a reformei cooperativelor de credit italiene

La data de 31 august 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/41, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la registrul central al creditelor de consum în Slovenia

La data de 31 august 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/42, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la rolul reprezentatului Autorității de supraveghere financiară în cadrul Consiliului de supraveghere al BCE și cu privire la taxele de supraveghere

La data de 7 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/43, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

La data de 12 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/44, la solicitarea Consiliului.

Avizul BCE cu privire la rolul Národná banka Slovenska în raportarea perceperii primelor de asigurare

La data de 19 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/45, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Statistică

Modificarea regulamentului și a orientării privind datele statistice referitoare la deținerile de titluri de valoare

La data de 2 august 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2016/22 de modificare a Regulamentului BCE/2012/24 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare, Orientarea BCE/2013/23 de modificare a Orientării BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare și Recomandarea BCE/2016/24 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Actele juridice de modificare asigură colectarea atributelor suplimentare în domeniul contabilității și al riscului de credit de la grupurile bancare, în vederea unei mai bune analize a riscurilor și expunerilor în cadrul sistemului financiar și a îmbunătățirii analizei mecanismului de transmisie a politicii monetare efectuate de BCE. De asemenea, acestea extind lista grupurilor bancare cu obligații de raportare, pentru a include toate grupurile semnificative supravegheate direct de BCE. Cele trei acte juridice, care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Guvernanță corporativă

Președintele Conferinței privind resursele umane

La data de 7 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Anne-Sylvie Catherin, directoare generală a Direcției Generale Resurse Umane, în funcția de președintă a Conferinței privind resursele umane (Human Resources Conference – HRC), cu efect imediat. Mandatul acesteia va expira la 31 decembrie 2016, dată la care expiră și mandatele tuturor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, care au fost (re)numiți de Consiliul guvernatorilor la data de 17 iulie 2013.

Modificarea Regulamentului de procedură al BCE

La data de 21 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/27 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene. Decizia modifică regulile privind semnarea deciziilor în materie de supraveghere și notificarea instrumentelor juridice. Regulamentul de procedură este disponibil pe website-ul BCE.

Bancnote

Decizia BCE privind procedurile de acreditare pentru producători

La data de 21 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/25 de modificare a Deciziei BCE/2013/54 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro. Decizia de modificare introduce următoarele modificări: (i) extinderea obligației continue impuse producătorilor de a informa imediat BCE în scris cu privire la intenția de a desfășura anumite acțiuni care le-ar putea afecta statutul de acreditare; (ii) impunerea unei obligații continue a producătorilor de a obține acordul scris al BCE înainte de a desfășura acțiuni care le-ar putea afecta statutul de acreditare; și (iii) introducerea unei prerogative discreționare a BCE de a refuza acordul scris în cazul în care cerințele de acreditare nu au fost îndeplinite sau dacă o entitate situată într-un stat terț sau controlată de o entitate dintr-un stat terț care nu este membru al Uniunii sau al Asociației Europene a Liberului Schimb, este implicată într-o tranzacție preconizată.

Supraveghere bancară

Rezultatele finale ale testării la stres efectuate de ABE în 2016 pentru băncile din cadrul MUS

La data de 12 iulie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la rezultatele finale ale testării la stres efectuate de ABE pentru cele 37 de instituții semnificative supravegheate direct de BCE care au participat la acest exercițiu. Rezultatele au fost transmise ABE și publicate la 29 iulie 2016. În aceeași zi, BCE a publicat un comunicat de presă pe aceeași temă pe website-ul său privind supravegherea bancară [a se vedea comunicatul de presă].

Lansarea consultării publice privind liniile directoare furnizate băncilor cu privire la creditele neperformante

La data de 3 august 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică privind liniile directoare furnizate băncilor cu privire la creditele neperformante. Consultarea va fi deschisă pe website-ul BCE în perioada 12 septembrie-15 noiembrie 2016. Un comunicat de presă pe aceeași temă a fost publicat la 12 septembrie 2016 [a se vedea comunicatul de presă].

Anexă la Ghidul privind modalitățile de armonizare a opțiunilor și prerogativelor discreționare în cadrul supravegherii bancare

La data de 9 august 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba și publica Anexa la Ghidul BCE privind opțiunile și prerogativele discreționare disponibile în dreptul Uniunii, ținând cont de reacțiile primite în cadrul unei consultări publice conexe. Un comunicat de presă pe aceeași temă, alături de anexă și de sinteza reacțiilor primite, au fost publicate ulterior pe website-ul BCE [a se vedea comunicatul de presă].

Notificarea BCE către Autoritatea bancară europeană (ABE) referitoare la respectarea Ghidului ABE privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE

La data de 14 septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative care fac obiectul supravegherii directe a BCE, aceasta din urmă respectă Ghidul ABE începând cu data notificării ABE de către BCE, care a avut loc în aceeași zi.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media