Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August – september 2016

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 23. septembril 2016

Avalikud suhted

Jätkub Generation €uro õpilasauhinna konkurss

28. juulil 2016 tutvus EKP nõukogu Generation €uro õpilasauhinna konkursi positiivsete kogemustega. Eurosüsteemi korraldatav konkurss käivitati 2010. aastal viieaastaseks prooviperioodiks ja on suunatud 16- kuni 19-aastastele keskkooliõpilastele. Võistluse eesmärk on aidata õpilastel mõista euroala rahapoliitika toimimist ja selle seoseid majandusega. EKP nõukogu otsustas konkurssi jätkata. Kuuendat korda toimub konkurss 2016. aasta oktoobrist 2017. aasta aprillini ning selle korraldamisega on seotud üksteist euroala riikide keskpanka ja EKP.

Turuoperatsioonid

Reservibaasi tavapärase mahaarvamise korrigeerimine ja kohustuslike reservide kohaldamist käsitleva määruse muutmine

21. juulil 2016 otsustas EKP nõukogu pärast uute statistiliste andmete läbivaatamist langetada kuni kaheaastase tähtajaga võlakirjadele kohaldatavat tavapärast mahaarvamist reservibaasist 30%-lt 15%-le, nagu on täpsemalt sätestatud määruses (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta. Otsus jõustub alates 14. detsembril 2016 algavast hoidmisperioodist.

9. septembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2016/26, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta. Määrusega täpsustatakse tavapärase mahaarvamise kohaldamise meetodeid pankadevaheliste kohustuste väljajätmiseks reservibaasist. Määrus EKP/2016/26 jõustub 14. detsembril 2016. See avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja on kättesaadav EKP veebilehel kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad

9. septembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2017. ja 2018. aastaks. Täpsemat teavet saab pressiteatest, mis avaldati EKP veebilehel 23 ELi ametlikus keeles 14. septembril 2016.

Finantsstabiilsus

Eurosüsteemi vastus Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi konsultatsioonidokumendile täiendavate kaalutluste kohta stabiilse netorahastamise kordaja rakendamiseks Euroopa Liidus

7. septembril 2016 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse Euroopa Komisjoni finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi konsultatsioonidokumendile täiendavate kaalutluste kohta stabiilse netorahastamise kordaja rakendamiseks Euroopa Liidus, mis esitati seejärel Euroopa Komisjonile ja avaldati EKP veebilehel 14. septembril 2016 (vt Eurosystem contribution, inglise keeles).

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Aruanne euroala finantsturu infrastruktuuride kriisikommunikatsiooniõppuse TITUS kohta

28. juulil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks kriisikommunikatsiooniõppuse TITUS aruande avaldamise. 4. novembril 2015. aastal toimunud kriisikommunikatsiooniõppus hõlmas eurosüsteemi maksesüsteemide järelevalvefunktsiooni, TARGET2 operaatoreid ja kõiki kriitilise tähtsusega makseinfrastruktuure, mis käitlevad eurosid, samuti nende mõningaid peamisi sidusrühmi. Osalejad pidid toime tulema simuleeritud küberrünnakuga süsteemselt oluliste maksesüsteemide vastu. Õppus võimaldas hinnata eurosüsteemi valmisolekut täita tõhusalt oma tegevus- ja järelevalveülesandeid kriisiolukorras ning tõi välja erinevate sidusrühmade kriisihaldusmenetluste tugevuse piiriülese mõjuga sündmuste puhul. Ingliskeelne aruanne on kättesaadav EKP veebilehel (vt TITUS exercise).

Uute ühenduste erakorraline hindamine väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamise standardite alusel ja eurosüsteemi laenuoperatsioonides

18. augustil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks uued ühendused, mis on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi laenuoperatsioonides, arvestades T2Siga ühinemise kolmandat üleminekuetappi. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu seisuga 12. september 2016 on kättesaadav EKP veebilehel.

TARGET2 stressitesti aruanne

9. septembril 2016 andis EKP nõukogu loa avaldada TARGET2 aruanne, milles selgitatakse eurosüsteemile kuuluva ja selle poolt hallatava reaalajalise brutoarveldussüsteemi TARGET2 stressitestimise raamistiku meetodeid ning analüüsitakse selle süsteemi likviidsusriski stressitestimise tulemusi. Aruandes leitakse, et TARGET2 stressitestimine näitas süsteemi vastupanuvõimet ja seda, et likviidsustasemed näivad asjakohased ning neid toetavad TARGET2 tõhusad likviidsuse juhtimise funktsioonid. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus maksesüsteemide järelevaatamise kohta Poolas

28. juulil 2016 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/38.

EKP arvamus indekseeritud või välisvaluutas vääringustatud laenude restruktureerimise erireeglite kohta Poolas

29. juulil 2016 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/39.

EKP arvamus kohustusliku reservi korra muutmise kohta Rumeenias

30. augustil 2016 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/40.

EKP arvamus Banca d'Italia ringkirja kohta, millega rakendatakse Itaalia ühistupankade reform

31. augustil 2016 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/41.

EKP arvamus keskse krediidiregistri kohta Sloveenias

31. augustil 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/42.

EKP arvamus finantsinspektsiooni töötaja rolli kohta EKP järelevalvenõukogus ja järelevalvetasude kohta Soomes

7. septembril 2016 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/43.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

12. septembril 2016 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2016/44.

EKP arvamus Národná banka Slovenska funktsiooni kohta kindlustuspreemiate maksu aruandluses

19. septembril 2016 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/45.

Statistika

Muudetud määrus ja suunis väärtpaberiosaluste statistika kohta

2. augustil 2016 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2016/22, millega muudetakse määrust EKP/2012/24 väärtpaberiosaluste statistika kohta, suunise EKP/2016/23, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta ja soovituse EKP/2016/24 väärtpaberiosaluste statistika andmete kvaliteedijuhtimise raamistiku kohta. Muutvate õigusaktidega kehtestatakse pangagruppidele nõuded täiendavate raamatupidamis- ja krediidiriskialaste andmeatribuutide esitamiseks, et tagada riskide ja riskipositsioonide parem analüüs finantssüsteemis ja võimaldada EKP-l tõhusamalt analüüsida rahapoliitika ülekandemehhanismi. Nende õigusaktidega lisatakse aruandvate pangagruppide loetellu kõik EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangagrupid. Kõik kolm Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusakti on kättesaadavad EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Personalikonverentsi esimees

7. septembril 2016 nimetas EKP nõukogu EKP personali peadirektoraadi peadirektori Anne-Sylvie Catherini ametisse personalikonverentsi esimehena. Otsus jõustus kohe ja esimehe ametiaeg lõpeb 31. detsembril 2016. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 17. juulil 2013.

EKP kodukorra muutmine

21. septembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/27, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord. Otsusega muudetakse järelevalveotsuste allkirjastamise ja õigusaktidest teavitamise korda. Kodukord on kättesaadav EKP veebilehel.

Pangatähed

EKP otsus tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta

21. septembril 2016 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2016/25, millega muudetakse otsust EKP/2013/54 euro pangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatava atesteerimise menetluse kohta. Muutmisotsusega kehtestatakse järgmised muudatused: (i) pikendatakse tootjate pidevat kohustust esitada EKP-le viivitamatu kirjalik teade kavatsusest astuda samme, mis võivad mõjutada atesteerimise staatust; (ii) kehtestatakse tootjatele pidev kohustus saada EKP-lt kirjalik nõusolek sammude astumiseks, mis võivad mõjutada atesteerimise staatust; (iii) antakse EKP-le kaalutlusõigus kirjaliku nõusoleku andmisest keeldumiseks, kui atesteerimisnõuded ei ole täidetud või kui kavandatava tehinguga on seotud üksus või üksust kontrolliv üksus, mis asub kolmandas riigis, mis ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Vabakaubandusühenduse liikmesriik.

Pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi pankade kohta teostatud EBA 2016. aasta stressitesti lõplikud tulemused

12. juulil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses EBA 2016. aasta stressitesti lõplike tulemustega. Stressitesti käigus testiti 37 EKP otsese järelevalve alla kuuluvat olulist krediidiasutust. Tulemused esitati Euroopa Pangandusjärelevalvele ja avaldati 29. juulil 2016. Sellekohane pressiteade avaldati samal päeval EKP pangandusjärelevalve veebilehel [vt pressiteade].

Algatati avalik konsultatsioon pankadele viivislaenude käsitlemiseks antud suuniste kohta

3. augustil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon pankadele viivislaenude käsitlemiseks antud suuniste kohta. Konsultatsioon kestab 12. septembrist kuni 15. novembrini 2016 EKP veebilehel. Sellekohane pressiteade avaldati 12. septembril 2016 [vt pressiteade].

Lisa juhendile, mis käsitleb valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamist pangandusjärelevalves

9. augustil 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga kiita heaks ja avaldada lisa EKP juhendile liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta, arvestades avaliku konsultatsiooni käigus saadud tagasisidet. Sellekohane pressiteade koos lisa ja tagasiside vormiga avaldati seejärel EKP veebilehel [vt pressiteade].

EKP teade Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) seoses EBA suuniste (direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta) täitmisega

14. septembril 2016 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada EBA, et EKP on samal päeval esitatud teate kuupäeva seisuga täitnud EBA suuniseid seoses tema järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutustega.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid