Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2016

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 CET 23 września 2016

Komunikacja zewnętrzna

Kontynuacja konkursu GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD

28 czerwca 2016 Rada Prezesów otrzymała informację o pozytywnych wynikach wspólnego konkursu Eurosystemu GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat, który uruchomiono w 2010 roku na pięcioletni okres próbny. Konkurs ma pomóc uczniom zrozumieć, jak działa polityka pieniężna w strefie euro i jaki jest jej związek z gospodarką. Rada podjęła decyzję o kontynuacji konkursu. Szósta edycja będzie trwać od października 2016 do kwietnia 2017. Weźmie w niej udział 11 krajowych banków centralnych oraz EBC.

Operacje rynkowe

Zmiana wysokości znormalizowanego potrącenia od podstawy naliczania rezerwy i rozporządzenie zmieniające dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych

21 lipca 2016 po zapoznaniu się z najnowszymi danymi statystycznymi Rada Prezesów postanowiła obniżyć z 30% do 15% wysokość znormalizowanego potrącenia od podstawy naliczania rezerwy dla zobowiązań z okresem zapadalności do dwóch lat w kategorii dłużnych papierów wartościowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1745/2003 dotyczącym stosowania rezerw obowiązkowych. Decyzja ta będzie obowiązywać od okresu rezerwowego rozpoczynającego się 14 grudnia 2016.

9 września 2016 Rada przyjęła rozporządzenie EBC/2016/26 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych. Przyjęte rozporządzenie doprecyzowuje sposób stosowania znormalizowanego potrącenia na potrzeby wyłączania zobowiązań międzybankowych z podstawy naliczania rezerwy. Rozporządzenie EBC/2016/26 wejdzie w życie 14 grudnia 2016. Zostało już ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest dostępne w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych Unii.

Orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie

9 września 2016 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy w Eurosystemie na lata 2017 i 2018. Szczegółowe informacje podano w komunikacie prasowym, który został opublikowany w serwisie internetowym EBC we wszystkich językach urzędowych Unii 14 września 2016.

Stabilność finansowa

Odpowiedź Eurosystemu na dokument konsultacyjny DG FISMA Komisji Europejskiej w sprawie dalszych rozważań na temat wprowadzenia wskaźnika stabilnego finansowania netto w Unii Europejskiej

7 września 2016 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na dokument konsultacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (DG FISMA) Komisji Europejskiej w sprawie dalszych rozważań na temat wprowadzenia wskaźnika stabilnego finansowania netto w Unii Europejskiej; odpowiedź ta następnie została przekazana Komisji Europejskiej i opublikowana w serwisie internetowym EBC 14 września 2016 (zob. odpowiedź Eurosystemu).

Infrastruktura rynku i płatności

Raport z testu komunikacji kryzysowej dla infrastruktur rynku finansowego w strefie euro TITUS

28 lipca 2016 Rada Prezesów zatwierdziła do publikacji raport z testu komunikacji kryzysowej TITUS, przeprowadzonego 4 listopada 2015. Test objął nadzór zwierzchni nad systemami płatności w Eurosystemie, operatorów systemu TARGET2 oraz wszystkie kluczowe infrastruktury obsługujące płatności w euro, w tym niektórych z głównych interesariuszy. Polegał na symulowanym ataku cybernetycznym na system płatności o znaczeniu systemowym (SIPS). Test pozwolił Eurosystemowi ocenić, na ile jest przygotowany do skutecznego wykonywania swoich obowiązków operacyjno-nadzorczych w razie kryzysu, oraz wykazał skuteczność procedur zarządzania kryzysowego różnych interesariuszy na wypadek zdarzeń o zasięgu transgranicznym. Raport jest dostępny w serwisie internetowym EBC (zob. test TITUS).

Doraźna ocena nowych połączeń – według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych – i połączeń w operacjach kredytowych Eurosystemu

18 sierpnia 2016 Rada Prezesów zatwierdziła nowe połączenia na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu w związku z trzecim etapem migracji na platformę T2S. Pełny wykaz kwalifikowanych połączeń, ostatnio zaktualizowany 12 września 2016 i obejmujący nowe powiązania działające od tego dnia, znajduje się w serwisie internetowym EBC.

Raport z testu warunków skrajnych systemu TARGET2

9 września 2016 Rada Prezesów zatwierdziła do publikacji raport z testu warunków skrajnych systemu TARGET2 (system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem). Raport przedstawia zastosowaną metodologię i analizę wyników testu ryzyka płynności w tym systemie. W podsumowaniu stwierdzono, że test warunków skrajnych systemu TARGET2 wykazał, że system ten jest odporny oraz że poziom płynności wydaje się właściwy, a zarządzanie nią przebiega sprawnie. Raport ukaże się wkrótce w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/38 w dniu 28 lipca 2016 na wniosek polskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/39 w dniu 29 lipca 2016 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/40 w dniu 30 sierpnia 2016 na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/41 w dniu 31 sierpnia 2016 na wniosek Banca d’Italia.

Opinia EBC w sprawie centralnego rejestru kredytów w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/42 w dniu 31 sierpnia 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/43 w dniu 7 września 2016 na wniosek fińskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/44 w dniu 12 września 2016 na wniosek Rady UE.

Opinia EBC w sprawie roli Národná banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/45 w dniu 19 września 2016 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Słowackiej.

Statystyka

Zmiany w rozporządzeniu i wytycznych w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe

2 sierpnia 2016 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2016/22 zmieniające rozporządzenie EBC/2012/24 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe, wytyczne EBC/2016/23 zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe oraz zalecenie EBC/2016/24 w sprawie systemu zarządzania jakością danych na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Zmienione akty prawne przewidują zbieranie od grup bankowych dodatkowych atrybutów danych księgowych i dotyczących ryzyka kredytowego, aby umożliwić lepszą analizę ryzyk i ekspozycji w systemie finansowym i poprawić prowadzoną przez EBC analizę transmisji polityki pieniężnej. Rozszerzono także listy sprawozdających grup bankowych, aby objąć wszystkie istotne grupy, które EBC nadzoruje bezpośrednio. Wszystkie trzy akty prawne, ogłoszone już w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Przewodnicząca Konferencji Działów Kadr

7 września 2016 Rada Prezesów powołała Anne-Sylvie Catherin, Dyrektor Generalną ds. Kadr w EBC, na przewodniczącą Konferencji Działów Kadr, ze skutkiem natychmiastowym. Jej kadencja zakończy się 31 grudnia 2016, czyli wraz z upływem kadencji przewodniczących pozostałych komitetów Eurosystemu i ESBC, którzy zostali nowo lub ponownie powołani przez Radę Prezesów 17 lipca 2013.

Zmiana regulaminu EBC

21 września 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/27 zmieniającą decyzję EBC/2004/2 przyjmującą regulamin Europejskiego Banku Centralnego. Przyjęta decyzja zmienia zasady składania podpisów pod decyzjami nadzorczymi i powiadamiania o instrumentach prawnych. Regulamin jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Banknoty

Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dla producentów

21 września 2016 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2016/25 zmieniającą decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro. Przyjęta decyzja wprowadza następujące zmiany: (a) rozszerzenie nałożonego na producentów ciągłego zobowiązania, by niezwłocznie powiadamiać EBC na piśmie o zamiarze podjęcia określonych działań, które mogłyby mieć wpływ na status akredytacji; (b) nałożenie na producentów ciągłego zobowiązania do uzyskania pisemnej zgody EBC przed podjęciem działań, które mogłyby mieć wpływ na status akredytacji; (c) przyznanie EBC swobody decydowania o odmowie udzielenia pisemnej zgody, jeśli nie zostały spełnione wymogi akredytacyjne lub jeśli w planowanej transakcji bierze udział podmiot, który ma siedzibę lub jest kontrolowany przez podmiot mający siedzibę w państwie trzecim niebędącym państwem członkowskim UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Nadzór bankowy

Ostateczne wyniki testu warunków skrajnych EUNB z roku 2016 dla banków objętych Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym

12 czerwca 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec ostatecznych wyników testu warunków skrajnych EUNB przeprowadzonego w 2016 roku w 37 instytucjach istotnych nadzorowanych bezpośrednio przez EBC, który również brał w udział w teście. Wyniki zostały przekazane EUNB i opublikowane 29 lipca 2016. Tego samego dnia EBC opublikował komunikat prasowy w tej sprawie na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu [zob. komunikat prasowy].

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wytycznych dla banków w sprawie kredytów zagrożonych

3 sierpnia 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wytycznych dla banków w sprawie kredytów zagrożonych. Konsultacje będą prowadzone od 12 września do 15 listopada 2016 w serwisie internetowym EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie opublikowano 12 września 2016 [zob. komunikat prasowy].

Addendum do instrukcji w sprawie harmonizacji opcji i swobód uznaniowych w nadzorze bankowym

9 sierpnia 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie i opublikowanie addendum do instrukcji EBC w sprawie opcji i swobód uznaniowych przewidzianych w prawie unijnym; wzięła przy tym pod uwagę wyniki konsultacji społecznych na ten temat. Komunikat prasowy w tej sprawie został następnie opublikowany w serwisie internetowym EBC [zob. komunikat prasowy], wraz z addendum i podsumowaniem konsultacji.

Powiadomienie przez EBC Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) o przestrzeganiu wytycznych EUNB w sprawie przekazywania informacji w postaci skrótowej lub zbiorczej do celów art. 84 ust.3 dyrektywy 2014/59/UE

14 września 2016 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zawiadomienie EUNB, że w odniesieniu do instytucji istotnych objętych jego bezpośrednim nadzorem EBC przestrzega wytycznych EUNB od momentu zawiadomienia o tym EUNB, co nastąpiło tego samego dnia.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami