Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada augusts un septembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2016. gada 23. septembrim 15.00 pēc Viduseiropas laika

Ārējā komunikācija

"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņa turpināsies

Padome 2016. gada 28. jūlijā atzīmēja pozitīvo pieredzi saistībā ar "Euro paaudzes" skolēnu balvas izcīņu, kuru sāka rīkot 2010. gadā kā vienotu Eurosistēmas konkursu vidusskolu skolēniem vecumā no 16 līdz 19 gadiem, nosakot piecu gadu izmēģinājuma periodu. Tās mērķis ir palīdzēt skolēniem izprast monetārās politikas darbību euro zonā un tās saikni ar tautsaimniecību. Padome nolēmusi turpināt rīkot šo konkursu. No 2016. gada oktobra līdz 2017. gada aprīlim tas norisināsies sesto reizi, un tajā iesaistīsies 11 valstu centrālās bankas un ECB.

Tirgus operācijas

Standartizētā atvilkuma no rezervju bāzes pārskatīšana un grozījumi regulā par obligāto rezervju piemērošanu

Padome 2016. gada 21. jūlijā pēc jaunāko statistisko datu pārskatīšanas nolēma samazināt standartizēto atvilkumu no rezervju bāzes, kas piemērojams saistībām ar dzēšanas termiņu līdz diviem gadiem parāda vērtspapīru kategorijā, kā sīkāk izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu, no 30% līdz 15%. Šis lēmums stāsies spēkā ar rezervju prasību izpildes periodu, kas sākas 2016. gada 14. decembrī.

Padome 2016. gada 9. septembrī pieņēma Regulu ECB/2016/26, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu. Grozītajā regulā sīkāk skaidrota metode, kuru izmanto, lai piemērotu standarta atvilkumu starpbanku saistību izslēgšanai no rezervju bāzes. Regula ECB/2016/26 stāsies spēkā 2016. gada 14. decembrī. Tā publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejama visās Savienības oficiālajās valodās ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu indikatīvie grafiki

Padome 2016. gada 9. septembrī apstiprināja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2017. un 2018. gada indikatīvos grafikus. Sīkāka informācija sniegta paziņojumā presei, kuru 2016. gada 14. septembrī 23 Savienības oficiālajās valodās publicēja ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte

Eurosistēmas viedoklis par Eiropas Komisijas FISMA ģenerāldirektorāta apspriešanas dokumentu saistībā ar turpmākiem apsvērumiem par neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanu Eiropas Savienībā

Padome 2016. gada 7. septembrī apstiprināja Eurosistēmas viedokli par Eiropas Komisijas FISMA ģenerāldirektorāta apspriešanas dokumentu saistībā ar turpmākiem apsvērumiem par neto stabila finansējuma rādītāja piemērošanu Eiropas Savienībā, kuru pēc tam iesniedza Eiropas Komisijai un 2016. gada 14. septembrī publicēja ECB interneta vietnē (sk. Eurosistēmas viedokli).

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Ziņojums par TITUS krīzes komunikācijas testu euro zonas finanšu tirgus infrastruktūrām

Padome 2016. gada 28. jūlijā apstiprināja publicēšanai ziņojumu par TITUS krīzes komunikācijas testu. 2015. gada 4. novembrī tika veikts krīzes komunikācijas tests, kas aptvēra Eurosistēmas maksājumu sistēmas pārraudzības funkciju, TARGET2 operatorus un visas būtiskās maksājumu infrastruktūras, kas apstrādā euro, t.sk. skaitā arī dažas no nozīmīgākajām iesaistītajām pusēm. Dalībnieki tika konfrontēti ar simulētu kiberuzbrukumu sistēmiski nozīmīgai maksājumu sistēmai (SNMS). Šis tests ļāva Eurosistēmai novērtēt tās gatavību efektīvi pildīt operacionālos un pārraudzības pienākumus krīzes laikā un skaidri parādīja dažādu iesaistīto pušu krīzes vadības procedūru efektivitāti attiecībā uz notikumiem ar pārrobežu ietekmi. Ziņojums pieejams ECB interneta vietnē (sk. ziņojumu par TITUS testu).

Jaunu saikņu ad hoc novērtējums atbilstoši vērtspapīru norēķinu sistēmu (VNS) un saikņu izmantošanas standartiem Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2016. gada 18. augustā apstiprināja jaunas saiknes, kas ir atbilstošas izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās, ņemot vērā trešo T2S migrācijas posmu. Visu atbilstošo saikņu pilns saraksts, kuru 2016. gada 12. septembrī papildināja ar jaunām saiknēm, kas sāka darboties ar šo datumu, pieejams ECB interneta vietnē.

Ziņojums par TARGET2 stresa testiem

Padome 2016. gada 9. septembrī apstiprināja publicēšanai ziņojumu par TARGET2, kurā skaidrota TARGET2 – reālā laika bruto norēķinu sistēmas, kuras īpašnieks un operators ir Eurosistēma, – stresa testu sistēmas pamatā esošā metodoloģija, kā arī analizēti šajā sistēmā veiktā likviditātes riska stresa testa rezultāti. Kopumā ziņojumā secināts, ka TARGET2 stresa tests apliecina sistēmas noturību, kā arī to, ka likviditātes līmeņi šķiet atbilstoši un tos nodrošina efektīva TARGET2 likviditātes pārvaldības kārtība. Ziņojums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par maksājumu shēmu pārraudzību Polijā

Padome 2016. gada 28. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2016/38 pēc Polijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par speciāliem noteikumiem par ārvalstu valūtā indeksētu vai denominētu aizdevumu restrukturizāciju Polijā

Padome 2016. gada 29. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2016/39 pēc Polijas parlamenta lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā Rumānijā

Padome 2016. gada 30. augustā pieņēma Atzinumu CON/2016/40 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par Banca d’Italia rīkojumu, ar ko īsteno Itālijas kooperatīvo banku reformu

Padome 2016. gada 31. augustā pieņēma Atzinumu CON/2016/41 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par centrālo kredītreģistru Slovēnijā

Padome 2016. gada 31. augustā pieņēma Atzinumu CON/2016/42 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Finanšu uzraudzības iestādes pārstāvja statusu ECB Uzraudzības valdē un par uzraudzības maksām

Padome 2016. gada 7. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/43 pēc Somijas Finanšu ministrijas lūguma.

Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem un Regulu (ES) Regulu Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem

Padome 2016. gada 12. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/44 pēc Padomes lūguma.

Atzinums par Národná banka Slovenska lomu pārskata sniegšanā par apdrošināšanas prēmiju nodevu

Padome 2016. gada 19. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2016/45 pēc Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

Grozījumi regulā un pamatnostādnē par vērtspapīru turējumu statistiku

Padome 2016. gada 2. augustā pieņēma Regulu ECB/2016/22, ar ko groza Regulu ECB/2012/24 par vērtspapīru turējumu statistiku, Pamatnostādni ECB/2016/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku, un Ieteikumu ECB/2016/24 par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu vērtspapīru turējumu statistikai. Grozītie tiesību akti paredz papildu grāmatvedības un kredītriska atribūtu apkopošanu no banku grupām, lai labāk analizētu riskus un riska darījumus finanšu sistēmā un uzlabotu ECB monetārās politikas transmisijas mehānisma analīzi. Tie arī papildina pārskatu sniedzēju banku grupu sarakstu, lai aptvertu visas nozīmīgās grupas, kuras atrodas tiešā ECB uzraudzībā. Trīs tiesību akti, kurus publicēja "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", ir pieejami ECB interneta vietnē.

Korporatīvā pārvaldība

Cilvēkresursu konferences priekšsēdētāja

Padome 2016. gada 7. septembrī par Cilvēkresursu konferences priekšsēdētāju iecēla ECB Cilvēkresursu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Annu Silviju Ketrinu (Anne-Sylvie Catherin). Lēmums stājās spēkā nekavējoties. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2016. gada 31. decembrī vienlaikus ar visu pārējo Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kurus Padome iecēla vai atkārtoti iecēla amatā 2013. gada 17. jūlijā, pilnvaru termiņa beigām.

Grozījumi ECB Reglamentā

Padome 2016. gada 21. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2016/27, ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu. Grozītajā lēmumā mainīti noteikumi par uzraudzības lēmumu parakstīšanu un juridisko instrumentu paziņošanu. Reglaments pieejams ECB interneta vietnē.

Banknotes

ECB lēmums par akreditācijas procedūrām ražotājiem

Padome 2016. gada 21. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2016/25, ar ko groza Lēmumu ECB/2013/54 par akreditācijas procedūrām aizsargāto euro materiālu un euro materiālu ražotājiem. Grozītais lēmums ievieš šādas pārmaiņas: 1) tiek paplašināts ražotājiem noteiktais pastāvīgais pienākums nekavējoties rakstiski informēt ECB par vēlmi veikt noteiktas darbības, kas varētu ietekmēt to akreditācijas statusu; 2) ražotājiem tiek noteikts pastāvīgs pienākums saņemt ECB rakstveida piekrišanu pirms tādu darbību veikšanas, kas varētu ietekmēt akreditācijas statusu, un 3) ECB tiek piešķirtas diskrecionāras pilnvaras atteikties piešķirt rakstveida piekrišanu, ja nav panākta atbilstība akreditācijas kritērijiem vai ja paredzētajā darījumā iesaistīta iestāde, kura atrodas vai kuru kontrolē tādas iestādes, kas atrodas trešajā valstī, kura nav Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

Banku uzraudzība

EBI 2016. gadā veiktā VUM banku stresa testa galīgie rezultāti

Padome 2016. gada 12. jūlijā neiebilda pret stresa testa, ko EBI 2016. gadā veica 37 tiešā ECB uzraudzībā esošajās nozīmīgajās iestādēs, kuras piedalījās šajā stresa testā, galīgajiem rezultātiem. Rezultāti tika iesniegti EBI un publicēti 2016. gada 29. jūlijā. Tajā pašā dienā ECB savā banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē publicēja attiecīgu paziņojumu presei (sk. paziņojumu presei).

Sabiedriskās apspriešanas uzsākšana attiecībā uz norādījumiem bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK)

Padome 2016. gada 3. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisku apspriešanu attiecībā uz norādījumiem bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem (INK). Apspriešana ilgs no 2016. gada 12. septembra līdz 2016. gada 15. novembrim ECB interneta vietnē. Attiecīgs paziņojums presei publicēts 2016. gada 12. septembrī (sk. paziņojumu presei).

Norādījumu par izvēles iespēju un rīcības brīvības saskaņošanu banku uzraudzības jomā pielikums

Padome 2016. gada 9. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt un publicēt ECB norādījumu par Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvību pielikumu, ņemot vērā attiecīgajā sabiedriskajā apspriešanā saņemtās atbildes. Pēc tam ECB interneta vietnē tika publicēts attiecīgs paziņojums presei kopā ar pielikumu un pārskatu par atbildēm (sk. paziņojumu presei).

ECB paziņojums Eiropas Banku iestādei (EBI) par atbilstību EBI pamatnostādnēm par informācijas sniegšanu kopsavilkuma vai apkopojuma veidā Direktīvas 2014/59/ES 84. panta 3. punkta mērķiem.

Padome 2016. gada 14. septembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tiešā tās uzraudzībā, izpilda EBI pamatnostādnes no dienas, kad EBI sniegts šis paziņojums (t.i., no tās pašas dienas).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem