Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus – september 2016

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15:00 uur Midden-Europese tijd op 23 september 2016

Externe communicatie

Generation €uro Students’ Award-wedstrijd gaat door

Op 28 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de positieve ervaringen met de Generation €uro Students’ Award-wedstrijd, die in 2010 voor een proefperiode van vijf jaar is gelanceerd als een gezamenlijke Eurosysteem-wedstrijd voor middelbare scholieren van 16 tot 19 jaar oud. De wedstrijd beoogt scholieren te helpen inzicht te verkrijgen in hoe het monetair beleid in het eurogebied werkt en op welke wijze het van invloed is op de economie. De Raad van Bestuur heeft besloten met deze wedstrijd door te gaan. De wedstrijd, waarbij elf nationale centrale banken en de ECB zullen zijn betrokken, zal voor de zesde keer worden gehouden van oktober 2016 tot april 2017.

Markttransacties

Herziening van de gestandaardiseerde aftrek van de reservebasis en wijziging van de Verordening inzake de toepassing van reserveverplichtingen

Op 21 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een toetsing van nieuw beschikbare statistische gegevens, besloten de gestandaardiseerde aftrek van de reservebasis te verlagen van 30% naar 15%. Deze aftrek wordt toegepast op passiva met een looptijd van maximaal twee jaar in de categorie "schuldbewijzen" (zoals nader gespecificeerd in Verordening (EG) Nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen). Dit besluit zal in werking treden vanaf de reserve-aanhoudingsperiode die op 14 december 2016 begint.

Op 9 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening (EG) ECB/2016/26 tot wijziging van Verordening Nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen. De Verordening tot wijziging biedt een nadere verduidelijking van de methode die wordt gebruikt voor toepassing van de gestandaardiseerde aftrek teneinde interbancaire passiva van de reservebasis uit te sluiten. Verordening ECB/2016/26 zal op 14 december 2016 in werking treden. De Verordening is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB in alle officiële talen van de Unie.

Indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 9 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem in 2017 en 2018. Nadere informatie hierover is te vinden in een persbericht dat op 14 september 2016 in 23 officiële talen van de Unie is gepubliceerd op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit

De bijdrage van het Eurosysteem aan het raadplegingsdocument van het Directoraat-Generaal FISMA van de Europese Commissie betreffende verdere overwegingen voor de tenuitvoerlegging van de nettostabielefinancieringsratio in de Europese Unie.

Op 7 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de bijdrage van het Eurosysteem aan het raadplegingsdocument van het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) van de Europese Commissie betreffende verdere overwegingen voor de tenuitvoerlegging van de nettostabielefinancieringsratio in de Europese Unie, die daarna bij de Europese Commissie is ingediend en op 14 september 2016 is gepubliceerd op de website van de ECB (zie Bijdrage Eurosysteem).

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Rapport over de TITUS-crisiscommunicatie-oefening voor financiëlemarktinfrastructuren in het eurogebied

Op 28 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een rapport over de TITUS-crisiscommunicatie-oefening. Deze oefening, die werd gehouden op 4 november 2015, was een crisiscommunicatie-oefening waarbij de toezichtsfunctie van het Eurosysteem voor betalingssystemen, TARGET2-beheerders en alle kritische betalingsinfrastructuren die de euro verwerken (met inbegrip van een aantal van hun belangrijkste stakeholders), betrokken waren. De deelnemers werden geconfronteerd met een gesimuleerde cyberaanval op een betalingssysteem van systeemkritisch belang (systemically important payment system of SIPS). Deze oefening stelde het Eurosysteem in staat te evalueren in welke mate het voorbereid is om tijdens een crisis effectief zijn operationele en toezichtsverantwoordelijkheden uit te voeren, waarbij speciaal gelet werd op de doeltreffendheid van de verschillende crisisbeheerprocedures bij de stakeholders voor gebeurtenissen met grensoverschrijdende consequenties. Het rapport is beschikbaar op de website van de ECB (zie TITUS-oefening).

Ad-hocbeoordeling van nieuwe koppelingen aan de hand van standaarden voor het gebruik van effectenafwikkelingssystemen en koppelingen bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 18 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur met het oog op de derde T2S-migratiegroep zijn goedkeuring gehecht aan nieuwe koppelingen die in aanmerking komen voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De complete lijst van in aanmerking komende koppelingen, die meest recentelijk op 12 september 2016 is bijgewerkt met vanaf die datum operationele nieuwe koppelingen, is beschikbaar op de website van de ECB.

Rapport inzake TARGET2-stresstests

Op 9 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de publicatie van een rapport over TARGET2, waarin een uitleg wordt gegeven van de methodologie die ten grondslag ligt aan het stresstestkader voor TARGET2, het realtime bruto vereveningssysteem dat eigendom is van en wordt beheerd door het Eurosysteem, en waarin de resultaten die uit de stresstest van het liquiditeitsrisico in dit systeem naar voren kwamen, worden geanalyseerd. Over het geheel genomen kwam het rapport tot de conclusie dat de stresstests van TARGET2 de schokbestendigheid van het systeem hebben aangetoond en dat de liquiditeitsniveaus passend lijken en worden ondersteund door de efficiënte liquiditeitsbeheerkenmerken van TARGET2. Het rapport zal binnenkort beschikbaar komen op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake het oversight op betalingssystemen in Polen

Op 28 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/38.

ECB-Advies inzake specifieke regels voor herstructurering van geïndexeerde lonen of luidend in vreemde valuta in Polen

Op 29 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Poolse Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/39.

ECB-Advies inzake de minimumreservesregeling in Roemenië

Op 30 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/40.

ECB-Advies inzake de circulaire van Banca d’Italia ter uitvoering van de hervorming van de Italiaanse coöperatieve banken

Op 31 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/41.

ECB-Advies inzake een centraal kredietregister in Slovenië

Op 31 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/42.

ECB-Advies inzake de rol van de vertegenwoordiger van de financiële toezichtsautoriteit in de Raad van toezicht van de ECB en inzake toezichtkosten

Op 7 september 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Finse ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/43.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) Nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) Nr. 346/2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen

Op 12 september 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/44.

ECB-Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska bij het rapporteren over de heffing van verzekeringspremies

Op 19 september 2016 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2016/45.

Statistieken

Gewijzigde Verordening en Richtsnoer betreffende statistieken inzake aangehouden effecten

Op 2 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2016/22 tot wijziging van Verordening ECB/2012/24 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten, Richtsnoer ECB/2016/23 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/7 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten, en Aanbeveling ECB/2016/24 betreffende het gegevenskwaliteitbeheerkader voor statistieken inzake aangehouden effecten. De rechtsinstrumenten tot wijziging voorzien in de vergaring van aanvullende financieel-administratieve en kredietrisicokenmerken bij bankgroepen teneinde de risico's en blootstellingen binnen het financiële stelsel beter te kunnen analyseren en de door de ECB uitgevoerde analyse van het transmissiemechanisme van het monetairbeleid te verbeteren. In deze rechtsinstrumenten wordt tevens de lijst van rapporterende bankgroepen uitgebreid met alle belangrijke groepen die onder het directe toezicht van de ECB vallen. De drie rechtsinstrumenten, die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Corporate governance

Voorzitter van de Human Resources Conferentie

Op 7 september 2016 heeft de Raad van Bestuur met onmiddelijke ingang Anne-Sylvie Catherin, Directeur-Generaal Human Resources bij de ECB, benoemd tot Voorzitter van de Human Resources Conferentie. De ambtstermijn loopt af op 31 december 2016, zodat deze samenvalt met het einde van de ambtstermijn van de voorzitters van alle andere comités van het Eurosysteem/ESCB, die op 17 juli 2013 door de Raad van Bestuur werden (her)benoemd.

Wijziging van het Reglement van Orde van de ECB

Op 21 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/27tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank. Het besluit tot wijziging verandert de regels ten aanzien van de ondertekening van toezichtsbeslissingen en de kennisgeving van rechtsinstrumenten. Het Reglement van Orde is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

ECB-Besluit over de accreditatieprocedures voor producenten

Op 21 september 2016 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2016/25 houdende wijziging van Besluit ECB/2013/54 betreffende accreditatieprocedures voor producenten van beveiligde euro-items en euro-items. In het besluit tot wijziging zijn de volgende veranderingen doorgevoerd: (1) een uitbreiding van de doorlopende verplichting voor producenten om de ECB onmiddellijk schriftelijk te informeren over hun voornemen bepaalde handelingen te verrichten die van invloed zouden kunnen zijn op hun accreditatiestatus, (2) het opleggen aan producenten van een doorlopende verplichting om schriftelijke toestemming van de ECB te verkrijgen alvorens handelingen te verrichten die van invloed zouden kunnen zijn op hun accreditatiestatus, en (3) de invoering van een discretionaire bevoegdheid voor de ECB waardoor zij kan weigeren schriftelijke toestemming te geven wanneer niet is voldaan aan accreditatievereisten of wanneer een entiteit die is gevestigd in, of die onder zeggenschap staat van een entiteit die is gevestigd in, een derde land dat geen lidstaat is van de Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, betrokken is bij een voorgenomen transactie.

Bankentoezicht

Definitieve uitkomsten van de door de EBA in 2016 gehouden stresstest voor SSM-banken

Op 12 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de definitieve uitkomsten van de in 2016 door de EBA gehouden stresstest ten aanzien van de 37 onder het directe toezicht van de ECB vallende belangrijke instellingen die aan deze exercitie deelnamen. De uitkomsten werden aan de EBA toegestuurd en gepubliceerd op 29 juli 2016. De ECB heeft op dezelfde dag een persbericht over dit onderwerp gepubliceerd op haar Bankentoezicht-website [zie persbericht].

Start van de openbare raadpleging betreffende de leidraad voor banken over niet-renderende leningen

Op 3 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht van start te gaan met een openbare raadpleging betreffende de leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen (non-performing loans of NPL's). De raadpleging loopt van 12 september tot en met 15 november 2016 op de website van de ECB. Een persbericht hierover is op 12 september 2016 gepubliceerd [zie persbericht].

Addendum bij de Gids over hoe keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in bankentoezicht worden geharmoniseerd

Op 9 augustus 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht het Addendum bij de ECB-Gids betreffende de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt, waarin rekening werd gehouden met de tijdens een daarmee verband houdende openbare raadpleging ontvangen commentaren, goed te keuren en te publiceren. Een persbericht hierover is daarna, samen met het Addendum en de feedbackverklaring, gepubliceerd op de website van de ECB [zie persbericht].

Kennisgeving door de ECB aan de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake de naleving van de EBA-Richtsnoeren over het verstrekken van informatie in samengevatte of geaggregeerde vorm ten behoeve van artikel 84, lid 3, van Richtlijn 2015/59/EU.

Op 14 september 2016 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan in kennis te stellen dat de ECB wat betreft de onder haar directe toezicht vallende belangrijke instellingen voldoet aan de EBA-Richtsnoeren vanaf de datum van de kennisgeving door de ECB aan de EBA, die op dezelfde dag plaatsvond.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media