Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elo- ja syyskuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 23.9.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Viestintä

Generation €uro Students’ Award kilpailun järjestämistä jatketaan

EKP:n neuvosto tarkasteli 28.7.2016 tähän asti saatuja kokemuksia Generation €uro Students’ Award ‑kilpailusta, joka käynnistettiin vuonna 2010 eurojärjestelmän yhteisenä hankkeena viiden vuoden kokeiluajaksi. Kilpailu on suunnattu 16–19-vuotiaille keskiasteen opiskelijoille. Sen tarkoitus on edistää kilpailijoiden tietämystä euroalueen rahapolitiikasta ja sen vaikutuksista talouteen. EKP:n neuvosto totesi, että kilpailusta saadut kokemukset olivat myönteisiä, ja päätti, että sen järjestämistä jatketaan. Kilpailu järjestetään kuudennen kerran lokakuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana, ja siinä on EKP:n lisäksi mukana 11 kansallista keskuspankkia.

Markkinaoperaatiot

Varantopohjasta tehtävän vakiovähennyksen tarkistaminen ja sen edellyttämät muutokset vähimmäisvarantojen soveltamisesta annettuun asetukseen

EKP:n neuvosto päätti 21.7.2016 tuoreen tilastollisen näytön pohjalta, että vakiovähennys, jota maturiteetiltaan enintään kahden vuoden velkapapereiden luokkaan kuuluviin velkoihin sovelletaan varantovelvoitteen määrittämisen yhteydessä, pienennetään 30 prosentista 15 prosenttiin 14.12.2016 alkavasta vähimmäisvarantojen pitoajanjaksosta lähtien.

EKP:n neuvosto antoikin 9.9.2016 asetuksen EKP/2016/26, jolla muutetaan vähimmäisvarantojen soveltamisesta annettua asetusta (EU) N:o 1745/2003. Muutoksilla selkeytetään vakiovähennysmenetelmää, jonka avulla pankkienväliset velat jätetään varantopohjan ulkopuolelle. Asetus EKP/2016/26 tulee voimaan 14.12.2016. Se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.9.2016 eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeelliset huutokauppakalenterit ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2017 ja 2018. Yksityiskohtaiset tiedot ovat lehdistötiedotteessa, jotka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 14.9.2016 EU:n 23 virallisella kielellä.

Rahoitusvakaus

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission kuulemisasiakirjaan pysyvän varainhankinnan vaatimuksen täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.9.2016 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission rahoitusvakauden, rahoituspalveluiden ja pääomamarkkinaunionin pääosaston (DG FISMA) kuulemisasiakirjaan pysyvän varainhankinnan vaatimuksen täytäntöönpanosta Euroopan unionissa. Hyväksytty vastaus toimitettiin Euroopan komissiolle ja julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 14.9.2016.

Markkinainfrastruktuuri ja maksujärjestelmät

Raportti euroalueen maksujärjestelmille järjestetystä TITUS-kriisiviestintäharjoituksesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.7.2016 julkaistavaksi raportin 4.11.2015 järjestetystä TITUS-kriisiviestintäharjoituksesta, jossa olivat mukana maksujärjestelmien yleisvalvontatoiminto ja TARGET2-operaattorit eurojärjestelmästä sekä kaikki tärkeimmät euromääräisiä maksuja käsittelevät maksujärjestelmät ja osa niiden keskeisistä sidosryhmistä. Harjoituksessa simuloitiin järjestelmäriskin kannalta merkittävään maksujärjestelmään kohdistuvaa kyberhyökkäystä. Harjoituksen myötä eurojärjestelmä pystyi arvioimaan omaa kykyään hoitaa operatiivisia ja yleisvalvontatehtäviään sekä eri osapuolten kriisinhallintamenettelyjen tehokkuutta useampaan maahan vaikuttavissa kriisitilanteissa. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten uusien linkkien hyväksyminen käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.8.2016 uusia arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä linkkejä käytettäviksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa, jotta kolmas arvopaperikeskusten ryhmä voi liittyä T2S-järjestelmän. EKP:n verkkosivuilla on ajantasainen luettelo kaikista hyväksyttävistä linkeistä. Luettelo on päivitetty viimeksi 12.9.2016, jolloin uudet linkit alkoivat toimia.

TARGET2-stressitestiraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.9.2016 julkaistavaksi TARGET2-stressitestiraportin, jossa kerrotaan TARGET2-maksujärjestelmän stressitestauksessa käytettävistä menetelmistä ja likviditeettiriskiin keskittyneen stressitestin tuloksista. Raportin mukaan tulokset osoittavat, että TARGET2-järjestelmän häiriönsietokyky on hyvä ja sen maksuvalmius riittävä. Maksuvalmiutta edistää tehokkaasti järjestetty likviditeetinhallinta. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto maksujärjestelyjen valvonnasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 28.7.2016 Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/38.

EKP:n lausunto ulkomaanvaluuttaan indeksoitujen tai ulkomaanvaluutan määräisten lainojen uudelleenjärjestelyä koskevista säännöistä Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 29.7.2016 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2016/39.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 30.8.2016 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/40.

EKP:n lausunto italialaisia osuuspankkeja koskevan lakiuudistuksen täytäntöönpanoa koskevasta Banca d'Italian hallinnollisesta yleisohjeesta

EKP:n neuvosto antoi 31.8.2016 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/41.

EKP:n lausunto Slovenian keskitetystä luottorekisteristä

EKP:n neuvosto antoi 31.8.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/42.

EKP:n lausunto Finanssivalvonnan edustajan roolista Euroopan keskuspankin valvontaelimessä ja valvontamaksuista

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2016 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/43.

EKP:n lausunto ehdotuksesta eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 12.9.2016 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/44.

EKP:n lausunto Národná banka Slovenskan tehtävistä liittyen vakuutusmaksujen perusteella kannettavan veron raportointiin

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2016 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/45.

Tilastot

Muutoksia arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettuihin asetukseen ja suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto antoi 2.8.2016 asetuksen EKP/2016/22 ja suuntaviivat EKP/2016/23, joilla muutetaan arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettuja asetusta EKP/2012/24 ja suuntaviivoja EKP/2013/7, sekä suosituksen EKP/2016/24 arvopaperien omistusta koskevien tilastotietojen laadunvalvontakehyksestä. Niissä säädetään uusien tilinpäätös- ja luottoriskitietojen keruusta pankkiryhmiltä, jotta rahoitusjärjestelmän positioita ja riskejä voidaan analysoida paremmin ja jotta EKP voi analysoida rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa entistä tehokkaammin. Lisäksi niillä laajennetaan tiedonantajajoukkoa niin, että se kattaa kaikki EKP:n suorassa valvonnassa olevat merkittävät pankkiryhmät. Kaikki kolme säädöstä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 7.9.2016 henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajaksi EKP:n henkilöstöhallinnon pääosaston johtajan Anne-Sylvie Catherinin. Toimikausi henkilöstöasioiden konferenssin puheenjohtajana alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.12.2016 eli samaan aikaan kuin niiden eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden puheenjohtajien, jotka EKP:n neuvosto nimitti (uudelleen) 17.7.2013.

Muutoksia EKP:n työjärjestykseen

EKP:n neuvosto antoi 21.9.2016 päätöksen EKP/2016/27, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä annettua päätöstä EKP/2004/2. Muutokset koskevat valvontapäätösten allekirjoittamista ja säädösten tiedoksi antamista koskevia sääntöjä. Työjärjestys on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

EKP:n päätös eurosetelien valmistajien akkreditointimenettelystä

EKP:n neuvosto antoi 21.9.2016 päätöksen EKP/2016/25, jolla muutetaan suojattavan euroseteliaineiston ja euroseteliaineiston valmistajien akkreditointimenettelyistä annettua päätöstä EKP/2013/54. Muutoksilla 1) laajennetaan akkreditoitujen valmistajien jatkuvaa velvoitetta ilmoittaa EKP:lle heti kirjallisesti, jos ne aikovat toteuttaa tiettyjä toimia, jotka voisivat vaikuttaa akkreditointistatukseen; 2) asetetaan valmistajille jatkuva velvoite hankkia EKP:ltä kirjallinen etukäteissuostumus toimille, jotka voisivat vaikuttaa akkreditointistatukseen; ja 3) annetaan EKP:lle valtuudet evätä kirjallinen suostumus, jos se katsoo, että akkreditoinnin edellytykset eivät täyty, tai jos valmistaja aikoo suorittaa jonkin taloustoimen sellaisen yhteisön kanssa, joka sijaitsee jossakin Euroopan unioniin ja Euroopan vapaakauppa-alueeseen kuulumattomassa maassa tai on tällaisessa maassa sijaitsevan yhteisön määräysvallassa.

Pankkivalvonta

EPV:n vuoden 2016 stressitestien lopulliset tulokset

EKP:n neuvosto jätti 12.7.2016 vastustamatta Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) vuoden 2016 stressitestien lopullisia tuloksia. Stressitesteissä oli mukana 37 EKP:n suorassa valvonnassa olevaa merkittävää laitosta. Näin hyväksytyt tulokset toimitettiin EPV:lle ja julkaistiin 29.7.2016. Asiasta julkaistiin samana päivänä lehdistötiedote EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Julkinen kuuleminen järjestämättömien saamisten käsittelyohjeista

EKP:n neuvosto jätti 3.8.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta järjestää julkinen kuuleminen luonnoksesta pankeille annettaviksi järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiksi. Kuuleminen käynnistettiin 12.9.2016, ja ohjeluonnokseen voi esittää kommentteja 15.11.2016 asti. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aiheesta kertova lehdistötiedote 12.9.2016.

Lisäosa ohjeisiin, joilla yhdenmukaistetaan vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä pankkivalvonnassa

EKP:n neuvosto käsitteli 9.8.2016 unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta annettuihin EKP:n ohjeisiin laadittua lisäosaa ja siihen julkisen kuulemisen yhteydessä saatua palautetta sekä jätti niiden pohjalta vastustamatta valvontaelimen ehdotusta lisäosan hyväksymisestä ja julkaisemisesta. Lisäosa ja aiheesta kertova lehdistötiedote julkaistiin sen jälkeen EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n ilmoitus tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi annettujen EPV:n ohjeiden noudattamisesta

EKP:n neuvosto jätti 14.9.2016 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV) annettavasta ilmoituksesta, jonka mukaan EKP noudattaa tietojen toimittamista tiivistelmänä tai koosteena koskevia EPV:n ohjeita suorassa valvonnassaan olevien merkittävien laitosten valvonnassa ilmoituksenantopäivästä lähtien. Ilmoitus annettiin vielä samana päivänä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle