Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. rugsėjo 23 d., 15.00 val. (CET)

Informacija visuomenei

Moksleivių konkurso „Euro karta“ pratęsimas

2016 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į teigiamus 2010 m. Eurosistemos inicijuoto 16–19 metų amžiaus moksleiviams skirto konkurso „Euro karta“ rezultatus, priėmė sprendimą jį pratęsti. Iš pradžių konkursą buvo planuota rengti penkerius metus. Juo siekiama padėti moksleiviams suprasti, kaip euro zonoje vykdoma pinigų politika ir kokį poveikį ji turi ekonomikai. Nusprendus pratęsti konkursą, jis bus surengtas jau šeštą kartą ir vyks nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. balandžio mėn. Jame dalyvaus 11 nacionalinių centrinių bankų ir ECB.

Rinkos operacijos

Standartinio atskaitymo iš atsargų bazės pakeitimas ir Reglamento dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo pataisos

2016 m. liepos 21 d. Valdančioji taryba, peržiūrėjusi naujus statistinius įrodymus, priėmė sprendimą sumažinti skolos vertybinių popierių kategorijai priskiriamiems ne ilgesnio kaip dvejų metų termino įsipareigojimams taikytiną standartinį atskaitymą iš atsargų bazės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo – vietoj 30 % taikyti 15 %. Šis sprendimas įsigalioja nuo kito laikymo laikotarpio, prasidedančio 2016 m. gruodžio 14 d.

2016 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2016/26, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo. Iš dalies pakeistame reglamente patikslinamas tarpbankiniams įsipareigojimams taikytino standartinio atskaitymo iš atsargų bazės taikymo metodas. Reglamentas ECB/2016/26 įsigalios 2016 m. gruodžio 14 d. Jis paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informaciniai kalendoriai

2016 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba patvirtino 2017  ir 2018 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinius kalendorius. Išsamesnės informacijos pateikta pranešime spaudai, paskelbtame ECB interneto svetainėje 2016 m. rugsėjo 14 d. 23 oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Finansinis stabilumas

Eurosistemos pastabos dėl Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato konsultacijų dokumento dėl tolesnių grynojo pastovaus finansavimo rodiklio įgyvendinimo Europos Sąjungoje aspektų

2016 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos pastabas dėl Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato konsultacijų dokumento dėl tolesnių grynojo pastovaus finansavimo rodiklio įgyvendinimo Europos Sąjungoje aspektų ir pateikė jas Europos Komisijai. 2016 m. rugsėjo 14 d. jos paskelbtos ECB interneto svetainėje (žr. Eurosystem contribution).

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Euro zonos finansų rinkų infrastruktūros krizių komunikacijos pratybų „TITUS“ ataskaita

2016 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti TITUS krizių komunikacijos pratybų ataskaitą. Pratybos vyko 2015 m. lapkričio 4 d. Buvo tikrinama Eurosistemos mokėjimų sistemų priežiūros funkcija, TARGET2 sistemos operatoriai ir visa kritinė mokėjimų infrastruktūra, vykdanti operacijas eurais, taip pat kai kurie svarbiausi šios infrastruktūros suinteresuotieji subjektai. Buvo imituojamas kibernetinis išpuolis prieš sistemiškai svarbią mokėjimo sistemą (SIPS) ir stebima, kaip dalyviai reaguoja. Šios pratybos leido Eurosistemai įvertinti, ar ji pasirengusi krizės metu veiksmingai vykdyti savo operacines ir priežiūrines funkcijas, ir parodė įvairių suinteresuotųjų subjektų krizių valdymo procedūrų, kurių būtų imamasi tarpvalstybinį poveikį turinčių incidentų atveju, veiksmingumą. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje (žr. TITUS exercise).

Specialus įvertinimas, ar naujos jungtys atitinka standartus, taikomus vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui Eurosistemos kredito operacijoms

Rengiantis trečiajam migracijos į T2S etapui, 2016 m. rugpjūčio 18 d. Valdančioji taryba patvirtino naujas jungtis kaip tinkamas naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus visų tinkamomis pripažintų jungčių sąrašas, paskutinį kartą atnaujintas 2016 m. rugsėjo 12 d. įtraukus į jį nuo tos dienos pradedančias veikti naujas jungtis, pateikiamas ECB interneto svetainėje.

TARGET2 sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ataskaita

2016 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti Eurosistemos valdomos ir administruojamos atskirųjų atsiskaitymų realiuoju laiku sistemos TARGET2 testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ataskaitą, kurioje išdėstyta testavimo metodika ir analizuojami gauti šios sistemos likvidumo rizikos rezultatai. Ataskaitoje daroma bendra išvada, kad TARGET2 sistemos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, jog sistema yra atspari, likvidumo lygis yra tinkamas ir TARGET2 sistemos likvidumo valdymo savybės efektyviai jį užtikrina. Ataskaita netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimo schemų priežiūros Lenkijoje

2016 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/38 Lenkijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų užsienio valiuta indeksuotų arba išreikštų paskolų restruktūrizavimo taisyklių Lenkijoje

2016 m. liepos 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/39 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinio pakeitimo Rumunijoje

2016 m. rugpjūčio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/40 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia aplinkraščio dėl Italijos kooperatinių bankų pertvarkos įgyvendinimo

2016 m. rugpjūčio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/41 Banca d’Italia prašymu.

Nuomonė dėl centrinio kredito registro Slovėnijoje

2016 m. rugpjūčio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/42 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Finansų priežiūros institucijos atstovo Europos Centrinio Banko priežiūros valdyboje vaidmens ir dėl priežiūros mokesčių

2016 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/43 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų

2016 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/44 Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens teikiant ataskaitas apie draudimo įmokos mokestį

2016 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/45 Slovakijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

Iš dalies pakeistas reglamentas ir gairės dėl turimų vertybinių popierių statistikos

2016 m. rugpjūčio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2016/22, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2012/24 dėl turimų vertybinių popierių statistikos, Gaires ECB/2016/23, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos, ir Rekomendaciją ECB/2016/24 dėl turimų vertybinių popierių statistikos duomenų kokybės valdymo sistemos. Šiuose iš dalies pakeistuose teisės aktuose numatytas papildomų apskaitos ir kredito rizikos požymių rinkimas iš bankų grupių, siekiant geriau analizuoti finansų sistemos riziką ir pozicijas bei patobulinti ECB atliekamą pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmo analizę. Jais taip pat papildytas duomenis privalančių teikti bankų grupių sąrašas – į jį įtrauktos visos svarbios, tiesiogiai ECB prižiūrimos bankų grupės. Visi trys teisės aktai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininkė

2016 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba į Žmogiškųjų išteklių konferencijos pirmininko pareigas paskyrė ECB Žmogiškųjų išteklių generalinio direktorato vadovę Anne-Sylvie Catherin. Šis sprendimas įsigaliojo iškart. Šias pareigas ji eis iki 2016 m. gruodžio 31 d., kad jos įgaliojimų pabaiga sutaptų su visų kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų, kuriuos Valdančioji taryba (pakartotinai) paskyrė 2013 m. liepos 17 d., įgaliojimų pabaiga.

ECB darbo reglamento keitimas iš dalies

2016 m. rugsėjo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/27, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo. Naujuoju sprendimu keičiamos priežiūrinių sprendimų pasirašymo ir pranešimo apie teisines priemones taisyklės. Darbo reglamentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Banknotai

ECB sprendimas dėl gamintojų akreditacijos procedūrų

2016 m. rugsėjo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2016/25, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/54 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams. Naujuoju sprendimu patvirtinti šie pokyčiai: i) išplečiama gamintojų tęstinė pareiga nedelsiant raštu informuoti ECB apie ketinimą atlikti tam tikrus veiksmus, kurie galėtų turėti neigiamo poveikio jų, kaip akredituotų gamintojų, statusui; ii) gamintojams nustatoma nauja tęstinė pareiga iš anksto gauti rašytinį ECB sutikimą, jei jie ketina atlikti tam tikrus veiksmus, kurie galėtų turėti neigiamo poveikio jų, kaip akredituotų gamintojų, statusui; iii) ECB suteikiama diskrecinė teisė nesuteikti rašytinio sutikimo, jei gamintojas netenkina akreditacijos reikalavimų arba jei ketinamame atlikti sandoryje dalyvauja subjektas, įsikūręs ne Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje, arba kurį valdo subjektas, įsikūręs ne Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje.

Bankų priežiūra

2016 m. vykdyto EBI koordinuoto BPM bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis galutiniai rezultatai

Iki 2016 m. liepos 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaravimo dėl 2016 m. vykdyto EBI koordinuoto tiesiogiai ECB prižiūrimų ir testavime dalyvavusių 37 svarbių įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis galutinių rezultatų. Rezultatai buvo pateikti EBI ir 2016 m. liepos 29 d. paskelbti viešai. Tą pačią dieną ECB savo bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje paskelbė pranešimą spaudai šiuo klausimu (žr. pranešimas spaudai).

Viešos konsultacijos dėl rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas

Iki 2016 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl bankams skirto rekomendacinio dokumento apie neveiksnias paskolas. Konsultacijos vyksta ECB interneto svetainėje nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. ir truks iki lapkričio 15 d. 2016 m. rugsėjo 12 d. paskelbtas pranešimas spaudai šiuo klausimu (žr. pranešimas spaudai).

Vadovo, kuriuo vienodinamas naudojimasis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra vykdant bankų priežiūrą, papildymas

Iki 2016 m. rugpjūčio 9 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti ir paskelbti ECB vadovo dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra papildymą, kuriame atsižvelgta į šiuo klausimu surengtų viešų konsultacijų metu gautas pastabas. Pranešimas spaudai kartu su Vadovo papildymu ir konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu paskelbti ECB interneto svetainėje (žr. pranešimas spaudai).

ECB pranešimas Europos bankininkystės institucijai (EBI) dėl atitikties EBI gairėms dėl informacijos pateikimo apibendrinta ar kolektyvine forma pagal Direktyvos 2014/59/ES 84 straipsnio 3 dalį

Iki 2016 m. rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu laikosi EBI gairių nuo ECB pranešimo pateikimo EBI dienos. Pranešimas pateiktas tą pačią dieną.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai