Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2016

EMBARGO

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ πριν από τις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης στις 23 Σεπτεμβρίου 2016

Εξωτερική επικοινωνία

Συνέχιση του Μαθητικού Διαγωνισμού Generation €uro

Στις 28 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της θετικής εμπειρίας από τον Μαθητικό Διαγωνισμό Generation €uro, ο οποίος προκηρύχθηκε το 2010 από το Ευρωσύστημα για πενταετή δοκιμαστική περίοδο και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 16 έως 19 ετών. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και πώς συνδέεται με την οικονομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τον διαγωνισμό. Θα διοργανωθεί για έκτη φορά από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 2017 με τη συμμετοχή 11 εθνικών κεντρικών τραπεζών και της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Αναθεώρηση της πάγιας έκπτωσης από τη βάση των αποθεματικών και τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

Στις 21 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τα πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, αποφάσισε να μειώσει από 30% σε 15% την πάγια έκπτωση από τη βάση των αποθεματικών που εφαρμόζεται σε υποχρεώσεις οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία «χρεόγραφα» με διάρκεια έως δύο έτη, όπως ορίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Η εν λόγω απόφαση τίθεται σε ισχύ από την περίοδο τήρησης που αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου 2016.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2016/26 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Ο τροποποιητικός κανονισμός αποσαφηνίζει περαιτέρω τη μέθοδο που χρησιμοποιείται όσον αφορά την εφαρμογή της πάγιας έκπτωσης για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη βάση των αποθεματικών. Ο κανονισμός ΕΚΤ/2016/26 θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2016. Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2017 και το 2018. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε σχετικό δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στο έγγραφο διαβούλευσης της ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με περαιτέρω παρατηρήσεις για την εφαρμογή του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στο έγγραφο διαβούλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με περαιτέρω παρατηρήσεις για την εφαρμογή του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 (βλ. το σχετικό έγγραφο στα αγγλικά).

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Έκθεση σχετικά με την άσκηση επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης «TITUS» όσον αφορά τις υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ

Στις 28 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την άσκηση επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης «TITUS». Η άσκηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015 και αφορούσε τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος στον τομέα της επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών, τους διαχειριστές του TARGET2 και όλες τις κρίσιμες υποδομές πληρωμών που επεξεργάζονται συναλλαγές σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους σημαντικότερους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προσομοίωση κυβερνοεπίθεσης σε ένα συστημικώς σημαντικό σύστημα πληρωμών. Χάρη στην άσκηση αυτή το Ευρωσύστημα μπόρεσε να αξιολογήσει την ετοιμότητά του να ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του όσον αφορά τη λειτουργία και την επίβλεψη των εν λόγω υποδομών σε συνθήκες κρίσης, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίστηκε η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά γεγονότα με διασυνοριακές επιδράσεις. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (βλ. άσκηση «TITUS» στα αγγλικά).

Έκτακτη αξιολόγηση νέων ζεύξεων βάσει των προτύπων για τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων και ζεύξεων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 18 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες ζεύξεις ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος ενόψει του τρίτου κύματος μετάπτωσης στο T2S. Ο πλήρης κατάλογος όλων των αποδεκτών ζεύξεων, η τελευταία ενημέρωση του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, συμπεριλαμβάνει τις νέες ζεύξεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία από αυτή την ημερομηνία και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων όσον αφορά το TARGET2

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με το TARGET2 στην οποία επεξηγείται η μεθοδολογία του πλαισίου που διέπει τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων όσον αφορά το TARGET2 (το σύστημα διακανονισμού σε συνεχή χρόνο υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος) και αναλύονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τις εν λόγω ασκήσεις σε σχέση με τον κίνδυνο ρευστότητας σε αυτό το σύστημα. Συνολικά, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων όσον αφορά το TARGET2 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του συστήματος και ότι τα επίπεδα ρευστότητας φαίνονται ενδεδειγμένα και στηρίζονται από τα αποδοτικά χαρακτηριστικά διαχείρισης της ρευστότητας του TARGET2. Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ προσεχώς.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών στην Πολωνία

Στις 28 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/38 κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ειδικούς κανόνες για την αναδιάρθρωση δανείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα ή συνδεδεμένων με δείκτες ξένου νομίσματος στην Πολωνία

Στις 29 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/39, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις στο καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών στη Ρουμανία

Στις 30 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/40, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με εγκύκλιο της Banca d’Italia για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των ιταλικών συνεργατικών τραπεζών

Στις 31 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/41, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το κεντρικό μητρώο πιστώσεων στη Σλοβενία

Στις 31 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/42, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ρόλο του εκπροσώπου της επιτροπής χρηματοπιστωτικής εποπτείας στο εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/43, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/44, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην παροχή στοιχείων που αφορούν εισφορά επί ασφαλίστρων

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/45, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποίηση του κανονισμού και της κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 2 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2016/22 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2012/24 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων, την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2016/23 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων και τη σύσταση EKT/2016/24 σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας δεδομένων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων. Οι τροποποιητικές νομικές πράξεις προβλέπουν τη συλλογή συμπληρωματικών λογιστικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο από τραπεζικούς ομίλους, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων και των ανοιγμάτων εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διεξοδικότερη ανάλυση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Διευρύνουν επίσης τον κατάλογο των τραπεζικών ομίλων που παρέχουν στοιχεία, ούτως ώστε να περιλαμβάνονται όλοι οι σημαντικοί όμιλοι οι οποίοι υπάγονται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Οι τρεις νομικές πράξεις δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Προεδρία της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Anne-Sylvie Catherin, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΚΤ, στη θέση του προέδρου της Διάσκεψης για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ. Η θητεία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2013.

Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/27 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η απόφαση αυτή τροποποιεί τους κανόνες σχετικά με την υπογραφή των εποπτικών αποφάσεων και την κοινοποίηση των νομικών πράξεων. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/25 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/54 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ. Η τροποποιητική απόφαση θεσπίζει τις ακόλουθες αλλαγές: α) διεύρυνση της διαρκούς υποχρέωσης που επιβάλλεται στους φορείς παραγωγής να ενημερώνουν την ΕΚΤ άμεσα και εγγράφως σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν ορισμένες πράξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το καθεστώς πιστοποίησής τους, β) επιβολή στους φορείς παραγωγής διαρκούς υποχρέωσης να ζητούν την έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ προτού διενεργήσουν πράξεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το καθεστώς πιστοποίησής τους και γ) παροχή διακριτικής ευχέρειας στην ΕΚΤ να αρνείται τη χορήγηση έγγραφης συγκατάθεσης εάν δεν πληρούνται οι προδιαγραφές πιστοποίησης ή εάν ένας φορέας που είναι εγκατεστημένος ή τελεί υπό τον έλεγχο φορέα που είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών συμμετέχει σε σκοπούμενη συναλλαγή.

Τραπεζική εποπτεία

Τελικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που συντόνισε η ΕΑΤ το 2016 για τις τράπεζες που υπάγονται στον ΕΕΜ

Στις 12 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που συντόνισε η ΕΑΤ το 2016 σχετικά με τα 37 σημαντικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ και συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στην ΕΑΤ και δημοσιεύθηκαν στις 29 Ιουλίου 2016. Η ΕΚΤ δημοσίευσε σχετικό δελτίο Τύπο στον δικτυακό της τόπο για την τραπεζική εποπτεία την ίδια ημέρα [βλ. δελτίο Τύπου].

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στις 3 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει προς δημόσια διαβούλευση το έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016 και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 [ βλ. δελτίο Τύπου].

Συμπλήρωμα του οδηγού σχετικά με τον τρόπο εναρμόνισης των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στην τραπεζική εποπτεία

Στις 9 Αυγούστου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει και να δημοσιεύσει το συμπλήρωμα του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν στη διάρκεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Σχετικό δελτίο Τύπου καθώς και το συμπλήρωμα και το έγγραφο παρατηρήσεων δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ [βλ. δελτίο Τύπου].

Κοινοποίηση της ΕΚΤ προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να κοινοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε σχέση με τα σημαντικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ από την ημερομηνία κοινοποίησης που απηύθυνε η ΕΚΤ στην ΕΑΤ, η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου