Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen – září 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 23. září 2016

Externí komunikace

Pokračování studentské soutěže Generation €uro

Rada guvernérů vzala 28. července 2916 na vědomí kladnou zkušenost se studentskou soutěží Generation €uro, která byla zahájena v roce 2010 na pětileté zkušební období jako společná soutěž Eurosystému určená středoškolským studentům ve věku 16–19 let. Jejím cílem je pomoci studentům seznámit se s fungováním měnové politiky v eurozóně a její vazbou na ekonomiku. Rada guvernérů přijala rozhodnutí v soutěži pokračovat. Soutěž přeběhne po šesté – od října 2016 do dubna 2017 – a podílet se na ní bude 11 národních centrálních bank a ECB.

Tržní operace

Revize standardního odpočtu ze základu pro stanovení minimálních rezerv a změna nařízení o uplatňování minimálních rezerv

V návaznosti na vyhodnocení nově dostupných statistických podkladů Rada guvernérů přijala 21. července 2016 rozhodnutí snížit standardní odpočet ze základu pro stanovení minimálních rezerv z 30 % na 15 % a použít jej na závazky se splatností do dvou let v kategorii dluhových cenných papírů, jak je dále stanoveno v nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od udržovacího období začínajícího 14. prosince 2016.

Rada guvernérů přijala 9. září 2016 nařízení ECB/2016/26, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv. Pozměňující nařízení dále vyjasňuje způsob, který má být použit pro standardní odpočet za účelem vyloučení mezibankovních závazků ze základu pro stanovení minimálních rezerv. Nařízení ECB/2016/26 vstoupí v platnost 14. prosince 2016. Nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je dostupné na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení Eurosystému a udržovacích období pro minimální rezervy

Rada guvernérů schválila 9. září 2016 indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v letech 2017 a 2018. Podrobnosti byly uvedeny v související tiskové zprávě ze dne 14. září 2016 zveřejněné ve 23 úředních jazycích EU na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Příspěvek Eurosystému ke konzultačnímu dokumentu GŘ FISMA o dalších aspektech zavedení poměru čistého stabilního financování v Evropské unii

Rada guvernérů schválila 7. září 2016 příspěvek Eurosystému ke konzultačnímu dokumentu GŘ FISMA o dalších aspektech zavedení poměru čistého stabilního financování v Evropské unii, který byl následně předložen Evropské komisi a zveřejněn 14. září 2016 na internetových stránkách ECB (viz Eurosystem contribution).

Tržní infrastruktura a platební styk

Zpráva o zkoušce krizové komunikace TITUS pro infrastruktury finančního trhu eurozóny

Rada guvernérů schválila 28. července 2016 zveřejnění zprávy o zkoušce krizové komunikace TITUS. Zkouška, která proběhla 4. listopadu 2015, se týkala zkoušky krizové komunikace za účasti dohledové funkce Eurosystému nad platebními systémy, provozovatelů TARGET2 a důležitých platebních infrastruktur zpracovávajících euro, včetně některých jejich důležitých zainteresovaných subjektů. Účastníci byli vystaveni simulovanému kybernetickému útoku na systémově důležité platební systémy (SIPS). Zkouška umožnila Eurosystému vyhodnotit připravenost účinně plnit své provozní a dohledové úkoly během krize a zdůraznila efektivnost postupů krizového řízení u různorodých zainteresovaných subjektů v případech s přeshraničním dopadem. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB (viz TITUS exercise).

Ad hoc hodnocení nových spojení na základě standardů pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (SSS) a spojení v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 18. srpna 2016 nová spojení jako způsobilá k použití pro úvěrové operace Eurosystému v souvislosti se třetí vlnou migrace T2S. Úplný seznam veškerých způsobilých spojení, aktualizovaný 12. září 2016 o nová spojení provozuschopná k uvedenému datu, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva o zátěžových zkouškách systému TARGET2

Rada guvernérů schválila 9. září 2016 zveřejnění zprávy o systému TARGET2, v které je vysvětlena metodika rámce zátěžových zkoušek systému zúčtování plateb v reálném čase – TARGET2 – vlastněného a provozovaného Eurosystémem a která analyzuje výsledky zátěžových zkoušek rizik likvidity. Ze zprávy celkově vyplývá, že zátěžové zkoušky systému TARGET2 prokazují odolnost systému a že úrovně likvidity jsou odpovídající. Podporují je prvky efektivního řízní likvidity systému TARGET2. Zpráva bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dozoru nad platebními schématy v Polsku

Rada guvernérů přijala 28. července 2016 stanovisko CON/2016/38 na žádost polského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zvláštním pravidlům pro restrukturalizaci úvěrů indexovaných nebo denominovaných v cizích měnách v Polsku

Rada guvernérů přijala 29. července 2016 stanovisko CON/2016/39 na žádost polského parlamentu.

Stanovisko ECB ke změnám režimu minimálních rezerv v Rumunsku

Rada guvernérů přijala 30. srpna 2016 stanovisko CON/2016/40 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k oběžníku Banca d’Italia, kterým se provádí reforma italských družstevních bank

Rada guvernérů přijala 31. srpna 2016 stanovisko CON/2016/41 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k centrálnímu registru úvěrů ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 31. srpna 2016 stanovisko CON/2016/42 na žádost slovinského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k úloze zástupce orgánu finančního dohledu (Financial Supervisory Authority) v Radě dohledu ECB a k poplatkům za dohled

Rada guvernérů přijala 7. září 2016 stanovisko CON/2016/43 na žádost finského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

Rada guvernérů přijala 12. září 2016 stanovisko CON/2016/44 na žádost Rady.

Stanovisko ECB k úloze Národní banky Slovenska při vykazování odvodu z pojistného

Rada guvernérů přijala 19. září 2016 stanovisko CON/2016/45 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Statistika

Pozměněné nařízení a obecné zásady o statistice držby cenných papírů

Rada guvernérů přijala 2. srpna 2016 nařízení ECB/2016/22, kterým se mění nařízení ECB/2012/24 o statistice držby cenných papírů, obecné zásady ECB/2016/23, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/7 o statistice držby cenných papírů, a doporučení ECB/2016/24 o rámci řízení kvality údajů pro statistiku držby cenných papírů. Uvedené pozměňovací právní akty upravují shromažďování dodatečných atributů účetních a úvěrových rizik od bankovních skupin s cílem dosáhnout zlepšení v oblasti analýzy rizik a expozic uvnitř finančního systému a v oblasti analýzy transmisního mechanismu měnové politiky prováděné ECB. Zároveň rozšiřují seznam vykazujících bankovních skupin za účelem zahrnutí všech významných skupin, které jsou pod přímým dohledem ECB. Všechny tři právní akty byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Předseda Výboru pro lidské zdroje

Rada guvernérů jmenovala 7. září 2016 s okamžitou účinností Ann-Sylvii Catherin, generální ředitelku ECB pro lidské zdroje, předsedkyní Výboru pro lidské zdroje (HRC). Její funkční období skončí 31. prosince 2016, což časově odpovídá skončení funkčních období všech ostatních předsedů výborů Eurosystému/ESCB, kteří byli Radou guvernérů jmenováni (nebo znovu jmenováni) 17. července 2013.

Změna jednacího řádu ECB

Rada guvernérů přijala 21. září 2016 rozhodnutí ECB/2016/27, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/2, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky. Toto nové rozhodnutí mění pravidla podepisování rozhodnutí týkajících se dohledu a oznamování právních nástrojů. Jednací řád je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Rozhodnutí ECB o postupech pro akreditaci výrobců

Rada guvernérů přijala 21. září 2016 rozhodnutí ECB/2016/25, kterým se mění rozhodnutí ECB/2013/54 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura. Toto nové rozhodnutí zavádí následující změny: i) rozšiřuje stávající povinnost udělenou výrobcům okamžitě písemně informovat ECB o svém záměru provádět úkony, které by mohly mít vliv na stav jejich akreditace, ii) ukládá výrobcům stávající povinnost získat před prováděním úkonů, které by mohly mít vliv na stav jejich akreditace, písemný souhlas ECB, a iii) uděluje ECB právo na základě vlastního uvážení odmítnout udělení písemného souhlasu, pokud nebyly splněny akreditační požadavky nebo pokud je do zamýšlené transakce zahrnut subjekt umístěný ve třetí zemi nebo ovládaný subjektem umístěným ve třetí zemi, která není členským státem Unie nebo Evropského sdružení volného obchodu.

Bankovní dohled

Konečné výsledky zátěžového testu EBA z roku 2016, jemuž byly podrobeny banky v rámci jednotného mechanismu dohledu

Rada guvernérů nevznesla 12. července 2016 námitky proti konečným výsledkům zátěžového testu EBA z roku 2016, jemuž bylo podrobeno 37 významných institucí pod přímým dohledem ECB. Výsledky byly předloženy orgánu EBA a zveřejněny 29. července 2016. Téhož dne ECB zveřejnila související tiskovou zprávu na svých internetových stránkách o bankovním dohledu [viz tisková zpráva].

Zahájení veřejné konzultace o všeobecných zásadách postupu bank v případě špatných úvěrů

Rada guvernérů nevznesla 3. srpna 2016 námitky proti návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o všeobecných zásadách postupu bank v případě špatných úvěrů. Veřejná konzultace bude otevřená od 12. září do 15. listopadu na internetových stránkách ECB. 12. září 2016 byla vydána související tisková zpráva [viz tisková zpráva].

Dodatek ke všeobecným zásadám o způsobu harmonizace možností a případů vlastního uvážení v bankovním dohledu

Rada guvernérů nevznesla 9. srpna 2016 námitky proti návrhu Rady dohledu na schválení a zveřejnění dodatku ke všeobecným zásadám ECB týkajících se možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci právních předpisů Unie, s ohledem na zpětnou vazbu získanou během související veřejné konzultace. Následně byla na internetových stránkách ECB uveřejněna související tisková zpráva spolu s dodatkem a souhrnem vyhodnocení připomínek [viz tisková zpráva].

Vyrozumění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) podané ECB týkající se dodržení všeobecných zásad EBA o poskytování informací v souhrnné nebo obecné podobě pro účely článku 84(3) směrnice 2014/59/EU.

Rada guvernérů nevznesla 14. září 2016 námitky proti návrhu Rady dohledu na vyrozumění orgánu EBA, o skutečnosti, že ECB v souvislosti s významnými institucemi pod jejím přímým dohledem, dodržuje všeobecné zásady EBA ode dne vyrozumění orgánu EBA podaném ECB tentýž den.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média