SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August – September 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 23. september 2016 kl. 15.00 CET

Ekstern kommunikation

Konkurrencen "Generation €uro Students' Award" fortsætter

Den 28. juli 2016 tog Styrelsesrådet de positive erfaringer fra konkurrencen "Generation €uro Students' Award" til efterretning. Konkurrencen, der med en femårig prøveperiode blev iværksat i 2010 som en fælles konkurrence for Eurosystemet, var rettet mod skoleelever på de ældste klassetrin (mellem 16 og 19 år). Formålet med konkurrencen er at hjælpe skoleelever til at forstå, hvordan pengepolitikken i euroområdet fungerer, og hvordan den relaterer til økonomien. Styrelsesrådet besluttede, at konkurrencen fortsætter. Den vil blive afholdt for sjette gang fra oktober 2016 til april 2017 og vil involvere 11 nationale centralbanker og ECB.

Markedsoperationer

Ændring af standardfradraget i reservekravsgrundlaget og ændring af forordning om anvendelse af mindstereserver

Efter en gennemgang af en række nyligt offentliggjorte statistiske data besluttede Styrelsesrådet 21. juli 2016, at standardfradraget i reservegrundlaget for passiver med en løbetid på op til to år inden for kategorien gældsbeviser, som er nærmere specificeret i forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver, nedsættes fra 30 pct. til 15 pct. Beslutningen træder i kraft fra og med den reservekravsperiode, der starter 14. december 2016.

Den 9. september 2016 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2016/26 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver. Den ændrede forordning indeholder yderligere oplysninger om metoden til at foretage standardfradrag i forbindelse med udelukkelsen af interbankforpligtelser fra reservekravsgrundlaget. Forordning ECB/2016/26 træder i kraft 14. december 2016. Den blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og findes på ECB's websted på alle EU-sprog.

Vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder

Den 9. september 2016 tog Styrelsesrådet de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioderne i 2017 og 2018 til efterretning. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse, der blev offentliggjort på ECB's websted 14. september 2016 på alle 23 officielle EU-sprog.

Finansiel stabilitet

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens GD FISMA's høringsdokument om yderligere overvejelser vedrørende gennemførelsen af NSFR (net stable funding ratio) i Den Europæiske Union

Den 7. september 2016 vedtog Styrelsesrådet Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens DG FISMA's høringsdokument om yderligere overvejelser vedrørende gennemførelsen af NSFR (net stable funding ratio) i Den Europæiske Union, som efterfølgende blev forelagt Europa-Kommissionen og offentliggjort på ECB's websted 14. september 2016 (sehttp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/160914_reply_eurosystem_dg-fisma_on_nsfr_implementation.en.pdf?2f2599969575874893949cf58c6be446 Eurosystem contribution).

Markedsinfrastruktur og betalinger

Rapport om TITUS-krisekommunikationsøvelsen for finansielle markedsinfrastrukturer i euroområdet

Den 28. juli 2016 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af en rapport om TITUS-krisekommunikationsøvelsen. Øvelsen blev afholdt 4. november 2015 og involverede Eurosystemets funktion til overvågning af betalingssystemer, Target2-operatører og alle kritiske betalingsinfrastrukturer, som behandler euro, herunder nogle af deres største interessenter. Deltagerne blev konfronteret med et simuleret cyberangreb på et systemisk vigtigt betalingssystem. Øvelsen gjorde det muligt for Eurosystemet at evaluere, om det er rustet til effektivt at udføre de operationelle og overvågningsmæssige opgaver i en krisesituation. Den fremhævede også effektiviteten af de forskellige interessenters krisestyringsprocedurer ved begivenheder med grænseoverskridende effekt. Rapporten findes på ECB's websted (se TITUS exercise).

Ad hoc-vurdering af nye links i forhold til standarderne for brug af værdipapirafviklingssystemer og links i Eurosystemets kreditoperationer

Den 18. august 2016 godkendte Styrelsesrådet nye links til brug i Eurosystemets kreditoperationer med henblik på den tredje T2S-migreringsbølge. Den samlede fortegnelse over alle godkendte links, der senest blev opdateret 12. september 2016 med nye links, som kunne anvendes fra og med denne dato, findes på ECB's websted.

Rapport om Target2-stresstesten

Den 9. september 2016 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af en rapport om Target2, som gennemgår metoden, der ligger til grund for rammerne for stresstesten af realtidsbruttoafviklingssystemet, der drives og ejes af Eurosystemet, nærmere bestemt Target2. Rapporten indeholder også en analyse af de opnåede resultater i stresstesten af likviditetsrisikoen i systemet. Samlet set kommer rapporten frem til den konklusion, at Target2-stresstesten viser systemets modstandskraft, og at likviditetsniveauet synes at være passende og understøttes af de effektive likviditetsstyringsfunktioner i Target2. Rapporten vil snart være at finde på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om overvågning af betalingsordninger i Polen

Den 28. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/38 på anmodning af det polske finansministerium.

ECB's udtalelse om specifikke regler for omlægning af lån indekseret eller denomineret i udenlandsk valuta i Polen

Den 29. juli 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/39 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om ændringer i reservekravsordningen i Rumænien

Den 30. august 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/40 på anmodning af Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om Banca d'Italias cirkulære om gennemførelsen af reformen af de italienske andelsbanker

Den 31. august 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/41 på anmodning af Banca d'Italia.

ECB's udtalelse om et centralt kreditregister i Slovenien

Den 31. august 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/42 på anmodning af det slovenske finansministerium.

ECB's udtalelse om repræsentanten for finanstilsynets rolle i Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd og om tilsynsgebyrer

Den 7. september 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/43 på anmodning af det finske finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde

Den 12. september 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/44 på anmodning af Rådet.

ECB's udtalelse om Národná banka Slovenskas rolle i indberetningen af opkrævede forsikringspræmier

Den 19. september 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/45 på anmodning af Den Slovakiske Republiks finansministerium.

Statistik

Ændring af forordningen og retningslinjen om statistik over beholdninger af værdipapirer

Den 2. august 2016 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2016/22 om ændring af forordning ECB/2012/24 om statistik over beholdninger af værdipapirer, retningslinje ECB/2016/23 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer og henstilling ECB/2016/24 om rammerne for datakvalitetssikring af statistik over beholdninger af værdipapirer. De ændrede retsakter indeholder bestemmelser om indsamlingen af yderligere regnskabsattributter og attributter i relation til kreditrisiko fra bankkoncerner med henblik på bedre at kunne analysere risici og eksponeringer i det finansielle system og foretage en mere dybdegående analyse af den pengepolitiske transmissionsmekanisme. De udvider også fortegnelsen over bankkoncerner med indberetningspligt til at omfatte alle signifikante koncerner under ECB's direkte tilsyn. De tre retsakter er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, ligesom de også findes på ECB's websted.

Corporate governance

Formand for HR-konferencen (HRC)

Den 7. september 2016 udnævnte Styrelsesrådet Anne-Sylvie Catherin, ECB's generaldirektør for HR som formand for HR-konferencen (HRC) med øjeblikkelig virkning. Embedsperioden slutter 31. december 2016, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for alle øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéer, der blev (gen)udnævnt af Styrelsesrådet 17. juli 2013.

Ændring af ECB's forretningsorden

Den 21. september 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/27 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. I den ændrede afgørelse er reglerne for undertegnelse af tilsynsafgørelser og meddelelsen af retlige instrumenter blevet ændret. Forretningsordenen findes på ECB's websted.

Sedler

ECB's afgørelse om procedurer for godkendelse af producenter

Den 21. september 2016 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2016/25 om ændring af afgørelse ECB/2013/54 om procedurer for godkendelse af producenter af fortroligt euromateriale og euromateriale. Med den ændrede afgørelse indføres følgende ændringer: i) en udvidelse af producenternes løbende forpligtelse til øjeblikkeligt at informere ECB skriftligt, hvis de har til hensigt at udføre visse handlinger, som vil kunne påvirke deres godkendelsesstatus, ii) producenterne pålægges en løbende forpligtede til at indhente ECB's skriftlige tilladelse, inden de udfører handlinger, som vil kunne påvirke deres godkendelsesstatus, og iii) ECB får skønsbeføjelser, som gør det muligt at afslå at give en skriftlig tilladelse, hvis godkendelseskravene ikke er opfyldt, eller hvis en enhed med hjemsted − eller som er kontrolleret af en enhed − i et tredjeland, der ikke er medlem af Den Europæiske Union eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning, er involveret i en påtænkt transaktion.

Banktilsyn

Endelige resultater af EBA's 2016-stresstest af SSM-banker

Den 12. juli 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod de endelige resultater af EBA's 2016-stresstest af de 37 signifikante institutioner under ECB's direkte tilsyn, som deltog i testen. Resultaterne blev forelagt EBA og offentliggjort 29. juli 2016. ECB offentliggjorde samme dag en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted [se pressemeddelelse].

Iværksættelse af offentlig høring om vejledningen til banker vedrørende misligholdte lån

Den 3. august 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om vejledningen af banker vedrørende misligholdte lån. Høringen findes på ECB's websted og løber fra 12. september til 15. november 2016. En pressemeddelelse herom blev offentliggjort 12. september 2016 [se pressemeddelelse].

Tillæg til håndbogen i at harmonisere valgmuligheder og skøn inden for banktilsyn

Den 9. august 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende og offentliggøre tillægget til ECB's vejledning vedrørende de valgmuligheder og skøn, som findes i EU-lovgivningen, idet der tages højde for de tilbagemeldinger, der blev modtaget i forbindelse med en offentlig høring i tilknytning hertil. En pressemeddelelse i relation hertil blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted sammen med tillægget og redegørelsen for resultatet af høringen [se pressemeddelelse].

ECB's meddelelse til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om overholdelse af EBA's retningslinjer for videregivelse af information i summarisk eller samlet form med henblik på artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/59/EU.

Den 14. september 2016 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – i relation til de signifikante institutioner under ECB's direkte tilsyn – overholder EBA's retningslinjer pr. datoen for ECB's meddelelse til EBA, som fandt sted samme dag.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt