Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust–September 2016

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 23. septembra 2016 do 15.00 po srednjeevropskem času

Obveščanje javnosti

Dijaško tekmovanje Generacija €uro se bo nadaljevalo

Svet ECB se je 28. julija 2016 seznanil s pozitivnimi izkušnjami z dijaškim tekmovanjem Generacija €uro, ki se je leta 2010 začelo za petletno poskusno obdobje kot skupno tekmovanje Eurosistema za srednješolce v starosti od 16 do 19 let. Namen tekmovanja je mladim pomagati, da bolje razumejo, kako deluje denarna politika v euroobmočju in kako je povezana z gospodarstvom. Svet ECB je sklenil, da se bo tekmovanje nadaljevalo. Šestič bo potekalo od oktobra 2016 do aprila 2017, v njem pa bo sodelovalo 11 nacionalnih centralnih bank in ECB.

Tržne operacije

Revizija standardiziranega odbitka od osnove za obvezne rezerve in sprememba uredbe o uporabi obveznih rezerv

Svet ECB je 21. julija 2016 po pregledu novih statističnih podatkov sklenil, da standardizirani odbitek od osnove za obvezne rezerve zniža s 30% na 15%. Odbitek se bo uporabljal za obveznosti z dospelostjo do dveh let v okviru kategorije dolžniških vrednostnih papirjev, kot je podrobneje opredeljeno v Uredbi (ES) št. 1745/2013 o uporabi obveznih rezerv. Odločitev bo začela veljati v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se začne 14. decembra 2016.

Svet ECB je 9. septembra 2016 sprejel Uredbo ECB/2016/26 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv. Spremenjena uredba dodatno opredeljuje metodo, po kateri se uporablja standardizirani odbitek za izključitev medbančnih obveznosti iz osnove za obvezne rezerve. Uredba ECB/2016/26 bo začela veljati 14. decembra 2016. Objavljena je bila v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletnem mestu ECB v vseh uradnih jezikih Unije.

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 9. septembra 2016 potrdil okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2017 in 2018. Podrobnosti so bile predstavljene v sporočilu za javnost, ki je bilo 14. septembra 2016 objavljeno na spletnem mestu ECB v 23 uradnih jezikih Unije.

Finančna stabilnost

Prispevek Eurosistema k posvetovalnemu dokumentu generalnega direktorata Evropske komisije FISMA o dodatnih ugotovitvah glede uporabe količnika neto stabilnih virov financiranja v Evropski uniji

Svet ECB je 7. septembra 2016 potrdil prispevek Eurosistema k posvetovalnemu dokumentu Generalnega direktorata Evropske komisije za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (FISMA) o dodatnih ugotovitvah glede uporabe količnika neto stabilnih virov financiranja v Evropski uniji. Prispevek je bil zatem predložen Evropski komisiji in 14. septembra 2016 objavljen na spletnem mestu ECB (glej prispevek Eurosistema (v angleščini)).

Tržna infrastruktura in plačila

Poročilo o vaji krizne komunikacije TITUS za infrastrukture finančnih trgov v euroobmočju

Svet ECB je 28. julija 2016 odobril objavo poročila o vaji krizne komunikacije TITUS. V vaji, ki je potekala 4. novembra 2015, so sodelovali funkcija pregleda nad delovanjem plačilnih sistemov v Eurosistemu, upravljavci sistema TARGET2 in vse kritične plačilne infrastrukture, ki obdelujejo transakcije v eurih, vključno z nekaterimi njihovimi glavnimi deležniki. Udeleženci so se morali spoprijeti s simuliranim kibernetskim napadom na sistemsko pomemben plačilni sistem. Vaja je Eurosistemu omogočila, da oceni svojo pripravljenost za učinkovito izvajanje operativnih in pregledniških nalog v času krize, ter osvetlila učinkovitost postopkov kriznega upravljanja pri različnih deležnikih v dogodkih s čezmejnimi učinki. Poročilo (v angleščini) je na voljo na spletnem mestu ECB (glej TITUS exercise).

Priložnostna ocena novih povezav glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 18. avgusta 2016 pred tretjim valom migracije v sistem T2S odobril nove povezave kot primerne za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam vseh primernih povezav, zadnjič posodobljen 12. septembra 2016 z novimi povezavami, ki so operativne od tega datuma dalje, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo o stresnem testiranju TARGET2

Svet ECB je 9. septembra 2016 odobril objavo poročila o sistemu TARGET2, ki pojasnjuje metodologijo, na kateri temelji okvir stresnega testiranja sistema bruto poravnave v realnem času v lasti in upravljanju Eurosistema (TARGET2), in analizira rezultate, pridobljene s stresnim testiranjem likvidnostnega tveganja v tem sistemu. Splošni zaključek poročila je, da stresno testiranje sistema TARGET2 potrjuje odpornost sistema ter da so ravni likvidnosti očitno ustrezne in podprte z učinkovitimi funkcijami sistema TARGET2 za upravljanje likvidnosti. Poročilo bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o pregledu plačilnih shem na Poljskem

Svet ECB je 28. julija 2016 Mnenje CON/2016/38 sprejel na zahtevo poljskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o posebnih pravilih za prestrukturiranje posojil, ki so indeksirana ali denominirana v tuji valuti, na Poljskem

Svet ECB je 29. julija 2016 Mnenje CON/2016/39 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o spremembah sistema obveznih rezerv v Romuniji

Svet ECB je 30. avgusta 2016 Mnenje CON/2016/40 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o okrožnici centralne banke Banca d’Italia o izvajanju reforme italijanskih zadružnih bank

Svet ECB je 31. avgusta 2016 Mnenje CON/2016/41 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d'Italia.

Mnenje ECB o centralnem kreditnem registru v Sloveniji

Svet ECB je 31. avgusta 2016 Mnenje CON/2016/42 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o vlogi predstavnika organa za finančni nadzor v Nadzornem odboru ECB in o nadomestilih za nadzor

Svet ECB je 7. septembra 2016 Mnenje CON/2016/43 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

Svet ECB je 12. septembra 2015 Mnenje CON/2016/44 sprejel na zahtevo Evropskega sveta.

Mnenje ECB o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska pri poročanju o dajatvi od zavarovalnih premij

Svet ECB je 19. septembra 2016 Mnenje CON/2016/45 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Statistika

Spremenjena uredba in smernica o statistiki imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 2. avgusta 2016 sprejel Uredbo ECB/2016/22 o spremembi Uredbe ECB/2012/24 o statistiki imetij vrednostnih papirjev, Smernico ECB/2016/23 o spremembi Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev in Priporočilo ECB/2016/24 o okviru za upravljanje kakovosti podatkov za statistiko imetij vrednostnih papirjev. Spremenjeni pravni akti omogočajo zbiranje dodatnih računovodskih atributov in atributov o kreditnem tveganju od bančnih skupin, s čimer bo mogoče bolje analizirati tveganje in izpostavljenosti v finančnem sistemu ter razširiti analizo ECB o transmisijskem mehanizmu denarne politike. Z novimi akti se poleg tega razširja seznam poročevalskih bančnih skupin na vse pomembne skupine pod neposrednim nadzorom ECB. Vsi trije pravni akti, ki so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsednica Kadrovske konference

Svet ECB je 7. septembra 2016 imenoval Anne-Sylvie Catherin, vodjo generalnega direktorata ECB Kadrovska služba, za predsednico Kadrovske konference. Imenovanje je začelo veljati takoj. Poteklo bo 31. decembra 2016 in tako sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov oz. predsednic odborov Eurosistema/ESCB, ki jih je Svet ECB (ponovno) imenoval 17. julija 2013.

Sprememba Poslovnika ECB

Svet ECB je 21. septembra 2016 sprejel Sklep ECB/2016/27 o spremembi Sklepa ECB/2004/2 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke. S sklepom se spreminjajo pravila o podpisu nadzorniških odločitev in obveščanju o pravnih instrumentih. Poslovnik je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci

Sklep ECB o postopkih akreditiranja za izdelovalce

Svet ECB je 21. septembra 2016 sprejel Sklep ECB/2016/25 o spremembi Sklepa ECB/2013/54 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura. S sklepom se uvajajo naslednje spremembe: (i) podaljšanje trajne obveznosti za izdelovalce, da ECB nemudoma pisno obvestijo o svoji nameri, da bodo izvedli določena dejanja, ki bi lahko vplivala na njihov akreditacijski status, (ii) uvedba trajne obveznosti za izdelovalce, da pridobijo pisno soglasje ECB, preden izvedejo dejanja, ki bi lahko vplivala na njihov akreditacijski status, in (iii) uvedba diskrecijske pravice za ECB, da zavrne izdajo pisnega soglasja, če pogoji za akreditacijo niso bili izpolnjeni ali če je v načrtovani transakciji udeležen subjekt s sedežem oziroma pod nadzorom subjekta s sedežem v tretji državi, ki ni članica Unije ali Evropskega združenja za prosto trgovino.

Bančni nadzor

Končni rezultati stresnega testa EBA za banke pod nadzorom EMN v letu 2016

Svet ECB 12. julija 2016 ni ugovarjal končnim rezultatom stresnega testa, ki ga je v letu 2016 izvedel Evropski bančni organ (EBA) za 37 pomembnih institucij pod neposrednim nadzorom ECB. Rezultati so bili predloženi EBA in objavljeni 29. julija 2016. ECB je v zvezi s tem na svojem spletnem mestu o bančnem nadzoru istega dne objavila sporočilo za javnost [glej sporočilo za javnost].

Začetek javnega posvetovanja o napotkih bankam v zvezi s slabimi posojili

Svet ECB 3. avgusta 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o napotkih bankam v zvezi s slabimi posojili. Posvetovanje bo potekalo od 12. septembra do 15. novembra 2016 na spletnem mestu ECB. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo objavljeno 12. septembra 2016 [glej sporočilo za javnost].

Dodatek k vodniku o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic v bančnem nadzoru

Svet ECB 9. avgusta 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri in objavi Dodatek k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije, v katerem so upoštevane pripombe, podane v javnem posvetovanju o tej temi. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo skupaj s samim dodatkom in poročilom o odzivih na posvetovanje zatem objavljeno na spletnem mestu ECB [glej sporočilo za javnost].

Sporočilo ECB Evropskemu bančnemu organu (EBA) o skladnosti s Smernicami EBA o razkrivanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU

Svet ECB 14. septembra 2016 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA, da ECB v zvezi s pomembnimi institucijami pod njenim neposrednim nadzorom izpolnjuje določila smernic EBA od datuma, ko je bančnemu organu posredovala obvestilo, kar se je zgodilo na isti dan.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije