Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юни 2016 г.

Пазарни операции

Ефективно начало и окончателни спецификации на програмата за закупуване от корпоративния сектор

На 2 юни 2016 г. Управителният съвет взе решение програмата за закупуване от корпоративния сектор да започне на 8 юни 2016 г. и одобри останалите технически спецификации на програмата. По-специално Управителният съвет поясни аспекти, свързани с допустимостта на емитентите и разпределянето на допустимите емитенти, които са публични предприятия, или към програмата за закупуване от публичния сектор, или към програмата за закупуване от корпоративния сектор. Повече подробности са представени в прессъобщение, публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ, заедно с Решение ЕЦБ/2016/16 относно изпълнението на програмата за закупуване от корпоративния сектор, което също е налично на уебсайта.

Изменения по отношение на допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от Република Гърция

На 22 юни 2016 г. Управителният съвет взе решение да възстанови изключението, отнасящо се до търгуемите дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, което временно прекратява прилагането на праг за минимален кредитен рейтинг при изискванията за допустимост на обезпечения за тези инструменти, като се прилагат дисконтиранията, посочени в правния акт за изпълнение (ЕЦБ/2016/18). Решението на Управителния съвет, което отменя решението от 4 февруари 2015 г., взема предвид одобрението от страна на Съвета на директорите на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) за изплащане на втория транш по програмата след положителната оценка на Европейската комисия, съвместно с ЕЦБ, на пакета от мерки по политиката за първия преглед на настоящата програма на ЕМС за Гърция. Решение ЕЦБ/2016/18 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/300 е публикувано на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по темата.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Хармонизиране на режима на олихвяване за гаранционни фондове, държани при Евросистемата

На 9 юни 2016 г. Управителният съвет одобри хармонизацията на олихвяването, прилагано за гаранционните фондове на системно важните платежни системи, държани при Евросистемата, спрямо лихвения процент по депозитното улеснение. Хармонизираното олихвяване ще бъде отразено в двустранните споразумения между операторите на системно важните платежни системи и съответните централни банки от Евросистемата във възможно най-кратък срок и в рамките на три месеца след публикуването на решението на Управителния съвет, т.е. най-късно до 24 септември 2016 г. Управителният съвет също така одобри прилагането на лихвения процент по депозитното улеснение, който е в сила, към всички гаранционни фондове на инфраструктури на финансовия пазар, държани при Евросистемата.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно регламент за модел на интегрирани данни в Австрия

На 19 май 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/29 по искане на Oesterreichische Nationalbank.

Становище на ЕЦБ относно вътрешния одит на Българската народна банка

На 3 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/30 по искане на Народното събрание на Република България.

Становище на ЕЦБ относно потребителските кредити в Словения

На 8 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/31 по искане на словенското Министерство на икономическото развитие и технологиите.

Становище на ЕЦБ относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор

На 13 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/32 по искане на нидерландското Министерство на вътрешните работи и отношенията в кралството.

Становище на ЕЦБ относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka

На 15 юни 2016 г. Управителният съвет прие Становище CON/2016/33 по искане на Министерството на финансите на Република Хърватия.

Банкноти

Изменения на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2

На 26 май 2016 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2016/15 за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2. Измененията отразяват промени, свързани с техническата инфраструктура, изискванията за сигурност и новите бизнес потребности, след последното изменение на Насоките на 30 юни 2011 г. Насоките ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.