SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2016

Markedsoperationer

Faktisk startdato og endelige specifikationer for programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

Styrelsesrådet besluttede 2. juni 2016 at påbegynde opkøbene under programmet til opkøb af virksomhedsobligationer (corporate sector purchase programme – CSPP) den 8. juni 2016 og vedtog samtidig de endelige tekniske specifikationer for programmet. Styrelsesrådet præciserede bl.a. forskellige aspekter i forbindelse med godkendelsen af udstedere og fordelingen af godkendte udstedere, som er offentlige virksomheder, på enten programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor eller CSPP. Nærmere information findes i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort samme dag på ECB's websted sammen med afgørelse ECB/2016/16 om indførelse af programmet til opkøb af virksomhedsobligationer, der også findes på ECB's websted.

Ændringer vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller garanteret af Den Hellenske Republik

Den 22. juni 2016 besluttede Styrelsesrådet at genindføre undtagelsen vedrørende de omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, som suspenderer anvendelsen af mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet i sikkerhedsstillelseskravene for disse gældsinstrumenter, med forbehold af anvendelsen af de haircuts, som er fastsat i gennemførelsesretsakten (ECB/2016/18). Styrelsesrådets afgørelse, der ophæver den, Styrelsesrådet traf 4. februar 2015, tager hensyn til godkendelsen af den europæiske stabilitetsmekanismes (ESM's) styrelsesråds udbetaling af den anden tranche af programmet efter Europa-Kommissionens positive vurdering − under inddragelse af ECB − af den politiske pakke vedrørende den første gennemgang af det nuværende ESM-program for Grækenland. Afgørelse ECB/2016/18 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/300 samt en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Harmonisering af forrentningsordningen for garantifonde, som holdes af Eurosystemet

Den 9. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet, at forrentningen af systemisk vigtige betalingssystemers garantifonde, der holdes af Eurosystemet, harmoniseres, således at den svarer til den rente, der anvendes for indlånsfaciliteten. Den harmoniserede rente bliver afspejlet i de bilaterale aftaler mellem operatører af systemisk vigtige betalingssystemer og de pågældende centralbanker i Eurosystemet, så snart det er praktisk muligt, og inden der er gået tre måneder efter offentliggørelsen af Styrelsesrådets afgørelse, dvs. senest 24. september 2016. Styrelsesrådet vedtog endvidere, at den gældende rente for indlånsfaciliteten anvendes i forbindelse med alle garantifonde for finansielle markedsinfrastrukturer, som holdes af Eurosystemet.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel i Østrig

Den 19. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/29 på anmodning af Oesterreichische Nationalbank.

ECB's udtalelse om den interne revision af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Den 3. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/30 på anmodning af Republikken Bulgariens nationalforsamling.

ECB's udtalelse om forbrugerkredit i Slovenien

Den 8. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/31 på anmodning af det slovenske økonomi- og teknologiministerium.

ECB's udtalelse om en nedsættelse af den lovpligtige godtgørelse af medarbejdere i den offentlige og halvoffentlige sektor

Den 13. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/32 på anmodning af den hollandske indenrigsminister og minister for forbindelserne inden for kongeriget.

ECB's udtalelse om ændring af lov om Hrvatska Narodna Banka

Den 15. juni 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/33 på anmodning af Den Kroatiske Republiks finansministerium.

Eurosedler

Ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2

Den 26. maj 2016 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2016/15 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2. Ændringerne afspejler ændringer i relation til den tekniske infrastruktur, sikkerhedskrav og nye forretningsbehov siden den seneste ændring af retningslinjen 30. juni 2011. Retningslinjen bliver offentliggjort på ECB's websted.