European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

jún 2016

Operácie na trhu

Začiatok realizácie a stanovenie konečných podmienok programu nákupu aktív podnikového sektora (corporate sector purchase programme – CSPP)

Dňa 2. júna 2016 Rada guvernérov rozhodla, že nákup aktív v rámci programu CSPP sa začne realizovať 8. júna 2016, a schválila zostávajúce technické podmienky. Rada guvernérov predovšetkým objasnila otázku akceptovateľnosti emitentov a spôsob zaradenia akceptovateľných emitentov, ktorí sú verejnoprávnymi podnikmi, do programu nákupu aktív verejného sektora, resp. programu CSPP. Bližšie informácie sú uvedené v tlačovej správe vydanej v ten istý deň na internetovej stránke ECB spolu s rozhodnutím ECB/2016/16 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora, ktoré je rovnako k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo zaručených Helénskou republikou

Dňa 22. júna 2016 Rada guvernérov rozhodla o obnovení výnimky týkajúcej sa obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne zaručených Helénskou republikou. Výnimka pozastavuje uplatňovanie minimálneho stupňa úverového ratingu v rámci požiadaviek na akceptovateľnosť týchto nástrojov ako kolaterálu pod podmienkou uplatnenia zrážok stanovených vo vykonávacom právnom predpise (ECB/2016/18). Rozhodnutie Rady guvernérov, ktorým sa ruší rozhodnutie zo 4. februára 2015, berie do úvahy schválenie čerpania druhej tranže programu predstavenstvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu (European Stability Mechanism – ESM) na základe kladného záveru hodnotenia Európskej komisie, v súčinnosti s ECB, týkajúceho sa súboru opatrení v prvom hodnotení súčasného programu ESM pre Grécko. Rozhodnutie ECB/2016/18 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika, ktorým sa ruší rozhodnutie (EÚ) 2015/300, je k dispozícii na internetovej stránke ECB spolu so súvisiacou tlačovou správou.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Harmonizácia režimu úročenia záručných fondov vedených v Eurosystéme

Dňa 9. júna 2016 Rada guvernérov schválila harmonizáciu úročenia záručných fondov systémovo dôležitých platobných systémov (systemically important payment systems – SIPS) vedených v Eurosystéme na úrovni úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií. Harmonizovaná sadzba úročenia bude upravená v bilaterálnych dohodách medzi prevádzkovateľmi SIPS a príslušnými centrálnymi bankami Eurosystému hneď, ako to bude možné z praktického hľadiska, v priebehu troch mesiacov od zverejnenia rozhodnutia Rady guvernérov, t. j. najneskôr do 24. septembra 2016. Rada guvernérov zároveň schválila uplatňovanie platnej úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií na všetky záručné fondy, ktoré sú v Eurosystéme vedené v mene infraštruktúr finančného trhu.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k nariadeniu o integrovanom dátovom modele v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/29 dňa 19. mája 2016 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k internému auditu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/30 dňa 3. júna 2016 na žiadosť Národného zhromaždenia Bulharskej republiky.

Stanovisko ECB k spotrebiteľským úverom v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/31 dňa 8. júna 2016 na žiadosť slovinského ministerstva hospodárskeho vývoja a technológií.

Stanovisko ECB k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/32 dňa 13. júna 2016 na žiadosť holandského ministra vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva.

Stanovisko ECB k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2016/33 dňa 15. júna 2016 na žiadosť ministerstva financií Chorvátskej republiky.

Bankovky

Zmeny usmernenia ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura, a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2

Dňa 26. mája 2016 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2016/15, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura, a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2. Zmeny odrážajú úpravy týkajúce technickej infraštruktúry, bezpečnostných požiadaviek a nových obchodných potrieb, ktoré boli uskutočnené od poslednej zmeny usmernenia 30. júna 2011. Usmernenie bude k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá