Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2016

Operațiuni de piață

Demararea efectivă și specificațiile finale ale programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

La data de 2 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis că achizițiile efectuate în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ vor începe la data de 8 iunie 2016 și a aprobat restul specificațiilor tehnice aferente. În special, Consiliul guvernatorilor a clarificat aspecte legate de eligibilitatea emitenților și de alocarea emitenților eligibili care sunt întreprinderi publice fie în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public, fie în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ. Mai multe detalii au fost furnizate într-un comunicat de presă publicat la aceeași dată pe website-ul BCE, alături de Decizia BCE/2016/16 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ, care este, de asemenea, disponibilă pe website-ul BCE.

Modificări ale eligibilității titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de Republica Elenă

La data de 22 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis reintroducerea derogării aplicabile titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, care suspendă aplicarea pragului minim al ratingului de credit în cadrul cerințelor privind eligibilitatea garanțiilor pentru aceste instrumente, sub rezerva aplicării marjelor de ajustare specificate în actul juridic de implementare (BCE/2016/18). Decizia Consiliului guvernatorilor, care o anulează pe cea adoptată la data de 4 februarie 2015, ia în considerare aprobarea de către Consiliul de administrație al Mecanismului european de stabilitate (MES) a plății celei de-a doua tranșe a programului de asistență financiară, în urma rezultatelor pozitive ale evaluării efectuate de Comisia Europeană, în colaborare cu BCE, cu privire la pachetul de politici incluse în prima evaluare a programului actual al MSE pentru Grecia. Decizia BCE/2016/18 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă și de abrogare a Deciziei (UE) 2015/300 este disponibilă pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Armonizarea regimului de remunerare aplicat fondurilor de garantare deținute în cadrul Eurosistemului

La data de 9 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat armonizarea remunerării fondurilor de garantare aferente sistemelor de plăți de importanță sistemică, deținute în cadrul Eurosistemului, la rata dobânzii aplicată facilității de depozit. Rata de remunerare armonizată va fi reflectată în acordurile bilaterale încheiate între operatorii sistemelor de plăți de importanță sistemică și băncile centrale respective din Eurosistem de îndată ce va fi posibil din punct de vedere practic și în termen de trei luni de la publicarea deciziei Consiliului guvernatorilor, respectiv până la 24 septembrie 2016 cel târziu. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, aplicarea ratei dobânzii în vigoare la facilitatea de depozit tuturor fondurilor de garantare aferente infrastructurilor de piață financiară deținute în cadrul Eurosistemului.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la reglementarea utilizării unui model de date integrat în Austria

La data de 19 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/29, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la auditul intern al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

La data de 3 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/30, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la creditele de consum în Slovenia

La data de 8 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/31, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Economice și Tehnologiei din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la cu privire la reducerea remunerației statutare a angajaților din sectorul public și semi-public în Țările de Jos

La data de 13 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/32, la solicitarea ministrului afacerilor interne și relațiilor în cadrul Regatului din Țările de Jos.

Aviz cu privire la modificarea Legii privind Hrvatska Narodna Banka

La data de 15 iunie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/33, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Croația.

Bancnote

Amendamente la Orientarea BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2

La data de 26 mai 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2016/15 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2. Amendamentele reflectă modificări referitoare la infrastructura tehnică, cerințele de securitate și noile nevoi ale utilizatorilor apărute de la ultima modificare a orientării la data de 30 iunie 2011. Orientarea va fi disponibilă pe website-ul BCE.