Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2016

Turuoperatsioonid

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava käivitamine ja tehnilised üksikasjad

2. juunil 2016 otsustas EKP nõukogu, et ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava raames alustatakse oste 8. juunil 2016. Ühtlasi kiitis nõukogu heaks ostukava ülejäänud tehnilised üksikasjad. Eelkõige täpsustas EKP nõukogu aspekte, mis on seotud emitentide kõlblikkusega ning riigi osalusega äriühinguteks liigituvate kõlblike emitentide jagunemisega avaliku sektori väärtpaberite ostukava ja ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava vahel. Üksikasjalikumat teavet saab pressiteatest, mis avaldati EKP veebilehel samal päeval koos otsusega EKP/2016/16 ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta.

Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse muudatused

22. juunil 2016 otsustas EKP nõukogu taastada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes kehtestatud erandi, millega peatatakse kõnealuste instrumentidega seotud tagatiste kõlblikkusnõuetes minimaalse krediidireitingu künnise kohaldamine pärast rakendusaktis (EKP/2016/18) sätestatud teatavate väärtuskärbete tegemist. Nõukogu otsuses, millega muudetakse 2015. aasta 4. veebruari otsust, võetakse arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi direktorite nõukogu heakskiitu abipaketi teise osa väljamaksmisele pärast positiivset hinnangut, mille Euroopa Komisjon koostöös EKPga andis Euroopa stabiilsusmehhanismi Kreeka abipaketi esimesel hindamisel. Otsus EKP/2016/18 Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 on kättesaadav EKP veebilehel koos asjakohase pressiteatega.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Eurosüsteemi juures hoitavate tagatisfondide tasustamispõhimõtete ühtlustamine

9. juunil 2016 kiitis EKP nõukogu heaks süsteemselt oluliste maksesüsteemide eurosüsteemi juures hoitavate tagatisfondide tasustamispõhimõtete ühtlustamise ja nende fondide tasustamise vastavalt hoiustamise püsivõimaluse intressimäärale. Ühtlustatud tasustamismäära kajastatakse süsteemselt oluliste maksesüsteemide operaatorite ja eurosüsteemi asjaomaste keskpankade kahepoolsetes kokkulepetes nii ruttu, kui see on praktiliselt võimalik, ning kolme kuu jooksul alates EKP nõukogu otsuse avaldamisest ehk hiljemalt 24. septembriks 2016. Samuti kiitis EKP nõukogu heaks hoiustamise püsivõimaluse intressimäära kohaldamise finantsturu infrastruktuuride eurosüsteemi juures hoitavate tagatisfondide puhul.

Õigusaktid

EKP arvamus integreeritud andmemudeli määruse kohta Austrias

19. mail 2016 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2016/29.

EKP arvamus Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) siseauditi kohta

3. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Bulgaaria Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2016/30.

EKP arvamus tarbimislaenude kohta Sloveenias

8. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Sloveenia majandusarengu ja tehnoloogia ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/31.

EKP arvamus avaliku sektori või riigi osalusega sektori töötajate seadusest tuleneva tasu vähendamise kohta

13. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Madalmaade riigisuhete ja siseküsimuste ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2016/32.

EKP arvamus Hrvatska Narodna Banka seaduse muutmise kohta

15. juunil 2016 võttis EKP nõukogu Horvaatia Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2016/33.

Pangatähed

Muudatused suunises EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2” toimimist

26. mail 2016 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2016/15, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja Sularaha teabesüsteem 2 toimimist. Muudatused kajastavad muutusi tehnilises infrastruktuuris, turbenõuetes ja uutes ärinõuetes alates suunise viimast ajakohastamisest 30. juunil 2011. Suunis avaldatakse EKP veebilehel.