Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2016. gada jūnijs

Tirgus operācijas

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas" (USAIP) sākums un galīgā specifikācija

Padome 2016. gada 2. jūnijā pieņēma lēmumu, ka iegādes "Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas" (USAIP) ietvaros tiks sāktas 2016. gada 8. jūnijā, kā arī apstiprināja to galīgo tehnisko specifikāciju. Padome īpaši precizēja aspektus, kas saistīti ar emitentu atbilstību un atbilstošo emitentu, kas ir publiski uzņēmumi, iedalīšanu "Valsts sektora vērtspapīru iegādes programmā" vai USAIP. Sīkāka informācija tika sniegta paziņojumā presei ECB interneta vietnē kopā ar Lēmumu ECB 2016/16 par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu, kas arī pieejams ECB interneta vietnē.

Grieķijas Republikas emitēto vai garantēto tirgojamo parāda instrumentu atbilstības kritēriju pārmaiņas

Padome 2016. gada 22. jūnijā nolēma atjaunot prasības nepiemērošanu, kas skāra Grieķijas Republikas emitētus vai tās pilnībā garantētus tirgojamus parāda instrumentus, kas aptur minimālā kredītreitinga sliekšņa piemērošanu nodrošinājuma atbilstības prasībām attiecībā uz šiem instrumentiem, piemērojot īstenojošajā tiesību aktā (ECB/2016/18) norādītos novērtējuma diskontus. Padomes lēmumā, ar ko atceļ Padomes 2015. gada 4. februāra lēmumu, tiek ņemts vērā, ka Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM) Direktoru padome pēc Eiropas Komisijas sniegtā Grieķijas pašreizējās ESM programmas politikas pasākumu kopuma pirmās pārbaudes pozitīvā vērtējuma, ko tā veica sadarbībā ar ECB, apstiprinājusi aizdevumu programmas otrās daļas izmaksu. Lēmums ECB/2016/18 par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību un Lēmuma (ES) 2015/300 atcelšanu pieejams ECB interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Eurosistēmā turēto garantiju fondu atlīdzības režīma saskaņošana

Padome 2016. gada 9. jūnijā apstiprināja atlīdzības saskaņošanu attiecībā uz Eurosistēmā turētajiem sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu (SIPS) garantiju fondiem atbilstoši noguldījumu iespējas procentu likmei. Saskaņotā atlīdzības likme tiks pēc iespējas drīzāk un trīs mēnešu laikā pēc Padomes lēmuma publicēšanas, t.i., vēlākais 2016. gada 24. septembrī, atspoguļota divpusējos līgumos starp SIPS operatoriem un attiecīgajām Eurosistēmas centrālajām bankām. Padome turklāt apstiprināja, ka visiem Eurosistēmā turēto finanšu tirgu infrastruktūru garantiju fondiem tiks piemērota spēkā esošā noguldījumu iespējas procentu likme.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par integrētā datu modeļa noteikumiem Austrijā

Padome 2016. gada 19. maijā pieņēma Atzinumu CON/2016/29 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) iekšējo revīziju

Padome 2016. gada 3. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/30 pēc Bulgārijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

ECB atzinums patēriņa kredītu Slovēnijā

Padome 2016. gada 8. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/31 pēc Slovēnijas Ekonomikas attīstības un tehnoloģijas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par tiesību aktos noteiktās atlīdzības samazināšanu publiskajā un daļēji publiskajā sektorā strādājošajiem Nīderlandē

Padome 2016. gada 13. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/32 pēc Nīderlandes Iekšlietu un Karalistes attiecību ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Likumā par Hrvatska Narodna Banka

Padome 2016. gada 15. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2016/33 pēc Horvātijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

Banknotes

Grozījumi Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību

Padome 2016. gada 26. maijā pieņēma Pamatnostādni ECB/2016/15, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību. Grozījumos atspoguļotas pārmaiņas, kas saistītas ar tehnisko infrastruktūru, drošības prasībām un jaunām uzņēmējdarbības vajadzībām kopš pēdējiem pamatnostādnes grozījumiem 2011. gada 30. jūnijā. Pamatnostādne būs pieejama ECB interneta vietnē.