Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2016

Tržní operace

Skutečné zahájení programu nákupu aktiv podnikového sektoru (CSPP) a jeho konečné specifikace

Rada guvernérů rozhodla 2. června 2016, že nákupy v rámci programu nákupu aktiv podnikového sektoru (CSPP) budou zahájeny 8. června 2016 a schválila jejich zbývající technické specifikace. Rada guvernérů zejména vyjasnila aspekty související se způsobilostí emitenta a s přidělením způsobilých emitentů, kteří jsou veřejnými podniky, buď k programu nákupu aktiv veřejného sektoru nebo CSPP. Další podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě vydané ve stejný den na internetových stránkách ECB spolu s rozhodnutím ECB/2016/16 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru, které je rovněž k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených Řeckou republikou

Rada guvernérů rozhodla 22. června 2016 opět zavést výjimku s dopadem na obchodovatelné dluhové nástroje emitované nebo zaručené Řeckou republikou, která pozastavuje uplatňování minimálního stupně úvěrového ratingu v rámci požadavků na tyto nástroje, pokud jde o způsobilost zajištění, s výhradou uplatnění srážek, které jsou uvedeny v prováděcím právním aktu (ECB/2016/18). Rozhodnutí Rady guvernérů, které ruší rozhodnutí přijaté 4. února 2015, zohledňuje vyplacení druhé tranše tohoto programu správní radou Evropského mechanismu dohledu, které následovalo po pozitivním hodnocení Evropské komise v součinnosti s ECB týkajícím se souboru opatření pro první přezkum stávajícího programu ESM pro Řecko. Rozhodnutí ECB/2016/18 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a o zrušení rozhodnutí (EU) 2015/300 je k dispozici na internetových stránkách ECB společně se souvisejícím tiskovým prohlášením.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Harmonizace režimu úročení v případě garančních fondů držených u Eurosystému

Rada guvernérů schválila 9. června 2016 harmonizaci garančních fondů systémově významných platebních systémů (SIPS) držených u Eurosystému na úrovni úrokové sazby vkladové facility. Harmonizovaná sazba úročení se odrazí ve dvoustranných dohodách mezi provozovateli systémově významných platebních systémů a příslušnými centrálními bankami Eurosystému, jakmile to bude prakticky možné a do tří měsíců po zveřejnění rozhodnutí Rady guvernérů, tzn. nejpozději do 24. září 2016. Rada guvernérů dále schválila uplatnění platné úrokové sazby vkladové facility na všechny garanční fondy infrastruktur finančního trhu udržené u Eurosystému.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k nařízení o integrovaném datovém modelu v Rakousku

Rada guvernérů přijala 19. května 2016 stanovisko CON/2016/29 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k internímu auditu Българска народна банка (Bulharská národní banka)

Rada guvernérů přijala 3. června 2016 stanovisko CON/2016/30 na žádost Národního shromáždění Bulharské republiky.

Stanovisko ECB ke spotřebitelskému úvěru ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 8. června 2016 stanovisko CON/2016/31 na žádost slovinského ministerstva pro hospodářský rozvoj a technologie.

Stanovisko ECB k zákonnému omezení výše odměn zaměstnanců ve veřejném a částečně veřejném sektoru

Rada guvernérů přijala 13. června 2016 stanovisko CON/2016/32 na žádost nizozemského ministra pro vnitřní věci a vztahy v království.

Stanovisko ECB ke změnám zákona o Hrvatska Narodna Banka

Rada guvernérů přijala 15. června 2016 stanovisko CON/2016/33 na žádost ministerstva financí Chorvatské republiky.

Bankovky

Změny obecných zásad ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2

Rada guvernérů přijala 26. května 2016 obecné zásady ECB/2016/15, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2. Odrážejí se v nich změny související s technickou infrastrukturou, požadavky na bezpečnost a novými provozními potřebami od poslední aktualizace obecných zásad 30. června 2011. Obecné zásady budou k dispozici na internetových stránkách ECB.