Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2016

Operacje rynkowe

Udany start i ostateczne specyfikacje programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (CSPP)

2 czerwca 2016 Rada Prezesów zdecydowała, że zakupy w ramach programu skupu aktywów sektora przedsiębiorstw (CSPP) rozpoczną się 8 czerwca 2016, i zatwierdziła pozostałe specyfikacje techniczne w tym zakresie. W szczególności Rada wyjaśniła pewne kwestie dotyczące kwalifikowania emitentów oraz przypisania zakwalifikowanych emitentów będących przedsiębiorstwami publicznymi albo do programu skupu aktywów sektora publicznego, albo do CSPP. Więcej informacji na ten temat przedstawiono w komunikacie prasowym opublikowanym tego samego dnia w serwisie internetowym EBC wraz z decyzją EBC/2016/16 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw.

Zmiany kwalifikacji rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Republikę Grecką

22 czerwca 2016 Rada Prezesów postanowiła ponownie zwolnić rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez Republikę Grecką z kryterium najniższego dopuszczalnego ratingu, które stanowi część wymogów dotyczących kwalifikacji zabezpieczeń tych instrumentów, z zastrzeżeniem stosowania współczynników redukcji wartości określonych w akcie wykonawczym (EBC/2016/18). Ta decyzja Rady Prezesów uchyla jej decyzję z 4 lutego 2015 oraz uwzględnia fakt, że po wydaniu przez Komisję Europejską, we współpracy z EBC, pozytywnej oceny pakietu środków dotyczących pierwszego przeglądu obecnego programu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) dla Grecji Rada Dyrektorów EMS zatwierdziła wypłatę drugiej transzy. Decyzja EBC/2016/18 w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300, a także komunikat prasowy na ten temat są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Harmonizacja zasad oprocentowania funduszy gwarancyjnych utrzymywanych w Eurosystemie

9 czerwca 2016 Rada Prezesów zdecydowała, że oprocentowanie utrzymywanych w Eurosystemie funduszy gwarancyjnych systemów płatności o znaczeniu systemowym zostanie zharmonizowane na poziomie stopy procentowej depozytu w banku centralnym na koniec dnia. Zharmonizowana stopa ma zostać uwzględniona w dwustronnych porozumieniach między operatorami tych systemów a odpowiednimi bankami centralnymi z Eurosystemu tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu trzech miesięcy od opublikowania decyzji Rady Prezesów, tj. najpóźniej do 24 września 2016. Ponadto Rada Prezesów zaakceptowała zastosowanie stopy procentowej depozytu w banku centralnym na koniec dnia do wszystkich utrzymywanych w Eurosystemie funduszy gwarancyjnych infrastruktur rynków finansowych.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/29 w dniu 19 maja 2016 na wniosek Oesterreichische Nationalbank.

Opinia EBC w sprawie audytu wewnętrznego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego)

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/30 w dniu 3 czerwca 2016 na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie kredytów konsumenckich w Słowenii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/31 w dniu 8 czerwca 2016 na wniosek słoweńskiego ministerstwa rozwoju gospodarczego i technologii.

Opinia EBC w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego w sektorze publicznym i publiczno-prywatnym

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/32 w dniu 13 czerwca 2016 na wniosek holenderskiego ministra spraw wewnętrznych i relacji w Królestwie.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2016/33 w dniu 15 czerwca 2016 na wniosek ministerstwa finansów Republiki Chorwacji.

Banknoty

Aktualizacja wytycznych EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2

26 maja 2016 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2016/15 zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2. Wprowadzone poprawki są odzwierciedleniem zmian, jakie nastąpiły od ostatniej aktualizacji wytycznych, tj. od 30 czerwca 2011, w dziedzinach infrastruktury technicznej, wymogów w zakresie bezpieczeństwa i nowych potrzeb biznesowych. Wytyczne będą dostępne w serwisie internetowym EBC.