Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

kesäkuu 2016

Markkinaoperaatiot

Yrityssektorin velkapapereiden ostojen aloitus ja teknisen toteutuksen lopulliset parametrit

EKP:n neuvosto päätti 2.6.2016, että ostot yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa aloitetaan 8.6.2016, ja viimeisteli osto-ohjelman teknisen toteutuksen parametrit. Erityisesti selvennettiin liikkeeseenlaskijoiden hyväksymiskriteerejä sekä täsmennettiin, että saman julkisen yrityksen velkapapereita voidaan ostaa vain joko julkisen sektorin tai yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa. Tarkempia tietoja on EKP:n verkkosivuilla 2.6.2016 julkaistussa lehdistötiedotteessa ja Euroopan keskuspankin päätöksessä yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2016/16).

Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus

EKP:n neuvosto päätti 22.6.2016, että Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuuden arvioinnissa ei toistaiseksi sovelleta luottokelpoisuuden alarajaa. Vakuudeksi käytettäviin instrumentteihin sovelletaan kuitenkin täytäntöönpanosäädöksen EKP/2016/18 mukaista markkina-arvon aliarvostusta. EKP:n neuvosto oli kumonnut aiemman vastaavan poikkeusluvan 4.2.2015. Nyt tehdyssä päätöksessä otettiin huomioon, että Euroopan komission yhdessä EKP:n kanssa valmistelema Kreikan rahoitustukiohjelman ensimmäinen väliarvio oli myönteinen ja Euroopan vakausmekanismin (EVM) johtokunta on hyväksynyt tukiohjelman toisen rahoituserän maksettavaksi. Helleenien tasavallan liikkeeseen laskemien tai täysimääräisesti takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuudesta sekä Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/300 kumoamisesta annettu päätös EKP/2016/18 sekä asiasta kertova lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Takuurahastojen korkojen yhtenäistäminen eurojärjestelmässä

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.6.2016 eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettäville järjestelmäriskin kannalta merkittävien maksujärjestelmien takuurahastoille maksettavien korkojen yhtenäistämisen. Koroksi asetetaan eurojärjestelmän talletuskorko. Yhdenmukaistettu korko otetaan huomioon maksujärjestelmien ja eurojärjestelmän keskuspankkien kahdenvälisissä sopimuksissa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua EKP:n neuvoston päätöksen julkaisemisesta eli 24.9.2016. EKP:n neuvosto hyväksyi voimassa olevan talletusmahdollisuuden koron maksettavaksi kaikille eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettäville rahoitusmarkkinainfrastruktuurien takuurahastoille.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto integroitua tietomallia koskevasta asetuksesta Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 19.5.2016 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/29.

EKP:n lausunto Българска народна банка:n (Bulgarian keskuspankin) sisäisestä tarkastuksesta

EKP:n neuvosto antoi 3.6.2016 Bulgarian kansalliskokouksen pyynnöstä lausunnon CON/2016/30.

EKP:n lausunto kulutusluotoista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 8.6.2016 Slovenian talouskehitys- ja teknologiaministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/31.

EKP:n lausunto julkisella sektorilla tai julkisluonteisella sektorilla työskentelevien työntekijöiden lakisääteisen palkan alentamisesta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 13.6.2016 Alankomaiden sisäasiain- ja kuningaskunnan sisäisten suhteiden ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/32.

EKP:n lausunto Hrvatska Narodna Bankasta annetun lain muutoksista

EKP:n neuvosto antoi 15.6.2016 Kroatian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/33.

Setelit

Muutoksia euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettuihin suuntaviivoihin EKP/2008/8

EKP:n neuvosto antoi 26.5.2016 suuntaviivat EKP/2016/15, joilla muutetaan euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettuja suuntaviivoja EKP/2008/8. Muutoksilla otetaan huomioon 30.6.2011 tehdyn edellisen muutoksen jälkeinen teknisen infrastruktuurin ja turvallisuusvaatimusten kehitys sekä liiketoiminnan uudet tarpeet. Suuntaviivat julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.