Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2016

Tržne operacije

Dejanski začetek izvajanja in dokončne specifikacije programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

Svet ECB je 2. junija 2016 sklenil, da se bodo nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja začeli 8. junija 2016, ter potrdil preostale tehnične specifikacije programa. Tako je Svet ECB pojasnil vidike, ki se nanašajo na primernost izdajateljev, in določil razporeditev primernih izdajateljev, ki imajo status javnega podjetja, bodisi v program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja bodisi v program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja. Več podrobnosti je v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne skupaj s Sklepom ECB/2016/16 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja objavljeno na spletnem mestu ECB.

Sprememba primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje jamči Helenska republika

Svet ECB je 22. junija 2016 sklenil, da ponovno uvede izjemo za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, s čimer se preneha uporabljati minimalni bonitetni prag, ki je merilo primernosti teh instrumentov kot zavarovanja v kreditnih operacijah, pri čemer se uporabljajo tudi odbitki pri vrednotenju, ki so natančneje opredeljeni v izvedbenem pravnem aktu (ECB/2016/18). Odločitev Sveta ECB, s katero ta razveljavlja odločitev, ki jo je sprejel 4. februarja 2015, upošteva odobritev sveta direktorjev v Evropskem mehanizmu za stabilnost (EMS), da se izplača druga tranša programa, potem ko je Evropska komisija v povezavi z ECB v prvem pregledu sedanjega programa EMS za Grčijo pozitivno ocenila sveženj ukrepov ekonomske politike. Sklep ECB/2016/18 o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči Helenska republika, in razveljavitvi Sklepa (EU) 2015/300 je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Harmonizacija režima obrestovanja jamstvenih skladov pri Eurosistemu

Svet ECB je 9. junija 2016 odobril harmonizacijo obrestovanja jamstvenih skladov, ki jih imajo sistemsko pomembni plačilni sistemi pri Eurosistemu, in sicer po obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita. Harmonizirana stopnja obrestovanja se bo upoštevala v dvostranskih dogovorih med operaterji sistemsko pomembnih plačilnih sistemov in posamezno centralno banko Eurosistema takoj, ko bo to praktično izvedljivo, oziroma v roku treh mesecev po objavi sklepa Sveta ECB, tj. najkasneje do 24. septembra 2016. Svet ECB je obenem odobril uporabo obrestne mere, ki velja v odprti ponudbi mejnega depozita, pri vseh jamstvenih skladih, ki jih imajo infrastrukture finančnih trgov pri Eurosistemu.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o uredbi o integriranem podatkovnem modelu v Avstriji

Svet ECB je 19. maja 2016 Mnenje CON/2016/29 sprejel na zahtevo centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje o notranji reviziji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 3. junija 2016 Mnenje CON/2016/30 sprejel na zahtevo parlamenta Republike Bolgarije.

Mnenje ECB o potrošniških kreditih v Sloveniji

Svet ECB je 8. junija 2016 Mnenje CON/2016/31 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Mnenje ECB o znižanju zakonsko določenih prejemkov zaposlenih v javnem in poljavnem sektorju na Nizozemskem

Svet ECB je 13. junija 2016 Mnenje CON/2016/32 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za notranje zadeve in zadeve znotraj kraljestva.

Mnenje ECB o spremembah zakona o centralni banki Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 15. junija 2016 Mnenje CON/2016/33 sprejel na zahtevo hrvaškega ministrstva za finance.

Bankovci

Sprememba Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2

Svet ECB je 26. maja 2016 sprejel Smernico ECB/2016/15 o spremembi Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2 Spremembe se nanašajo na novosti v zvezi s tehnično infrastrukturo, varnostnimi zahtevami in novimi poslovnimi potrebami od zadnje spremembe te smernice 30. junija 2011. Smernica bo objavljena na spletnem mestu ECB.