Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2016

Marknadsoperationer

Effektiv start och slutgiltiga specifikationer för programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP)

Den 2 juni 2016 beslutade ECB-rådet att köp inom ramen för programmet för köp av värdepapper inom företagssektorn (CSPP) skulle inledas den 8 juni 2016 och godkände de återstående tekniska specifikationerna för programmet. ECB-rådet klargjorde särskilt aspekter avseende emittentens godtagbarhet och allokeringen av godtagbara emittenter som är offentliga företag till antingen programmet för köp av offentliga värdepapper eller till CSPP. Närmare uppgifter lämnades i ett pressmeddelande samma dag på ECB:s webbplats tillsammans med beslut ECB/2016/16 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn, vilket också finns publicerat på ECB:s webbplats.

Ändringar av godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland

Den 22 juni 2016 beslutade ECB-rådet att återinföra undantaget för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland, vilket upphäver tillämpningen av minimitröskelvärdet för kraven på godtagbarhet för säkerheter för dessa instrument, under tillämpning av de värderingsavdrag som anges i genomföranderättsakten (ECB/2016/18). I ECB-rådets beslut, vilket upphäver det beslut som fattades den 4 februari 2015, beaktas Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) styrelses godkännande av utbetalningen av den andra tranchen av programmet efter den positiva bedömning som Europeiska kommissionen, i samarbete med ECB, gjorde av policypaketet för den första granskningen av det nuvarande ESM-programmet för Grekland. Beslut ECB/2016/18 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland och om upphävande av beslut (EU) 2015/300 finns på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Harmonisering av ränta för garantifonder som hålls hos Eurosystemet

Den 9 juni 2016 godkände ECB-rådet harmoniseringen av räntan för de garantifonder i systemviktiga betalningssystem (SIPS) som hålls hos Eurosystemet till tillämplig ränta på inlåningsfaciliteten. Den harmoniserade räntan kommer att återspeglas i de bilaterala avtalen mellan SIPS-operatörer och respektive centralbank i Eurosystemet så snart som möjligt och inom tre månader efter offentliggörandet av ECB-rådets beslut, dvs. senast den 24 september 2016. ECB-rådet godkände vidare att den ränta som gäller för inlåningsfaciliteten ska tillämpas för alla garantifonder i finansmarknadernas infrastruktur som hålls hos Eurosystemet.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om en förordning om en integrerad data modell i Österrike

Den 19 maj 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/29 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

ECB:s yttrande om internrevisionen av Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

Den 3 juni 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/30 på begäran av Republiken Bulgariens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om konsumentkrediter i Slovenien

Den 8 juni 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/31 på begäran av det slovenska ministeriet för ekonomisk utveckling och teknik.

ECB:s yttrande om en reducering av den lagstadgade ersättningen för anställda inom den offentliga och semi-offentliga sektorn

Den 13 juni 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/32 på begäran av det nederländska inrikesministeriet.

ECB:s yttrande om ändringar av lagen om Hrvatska Narodna Banka (Kroatiens centralbank)

Den 15 juni 2016 antog ECB-rådet yttrande CON/2016/33 på begäran av Kroatiens finansministerium.

Sedlar

Ändringar i riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2

Den 26 maj 2016 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2016/15 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2. Ändringarna återspeglar ändringar avseende teknisk infrastruktur, säkerhetskrav och nya affärsbehov sedan den senaste ändringen av riktlinjen den 30 juni 2011. Riktlinjen kommer att finnas på ECB:s webbplats.