Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2015 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 20 ноември 2015 г.

Пазарни операции

Прилагане на увеличението на ограничението за всяка емисия за покупки на активи по програмата за закупуване на активи на публичния сектор

На 5 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/33 за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари, което придава правна сила на решението, взето от Управителния съвет на 3 септември 2015 г. за увеличаване на лимита за всяка емисия по програмата за закупуване на активи на публичния сектор от 25% на 33% на международен идентификационен номер за ценни книжа. В решението се пояснява, че ограничението за всяка емисия е 33% за облигация, освен при определени облигации, включващи клауза за колективни действия ( CAC), различна от модела на еврозоната CAC, за което се предвижда проверка на всеки отделен случай. Решението, влязло в сила на 10 ноември 2015 г., и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Актуализация на Общата документация

На 18 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2015/34 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) и Насоки ЕЦБ/2015/35 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата. Разпоредбите, свързани с дисконтиранията при оценяването, вече ще се съдържат в този отделен правен акт. Това ще даде възможност да се улесни прилагането на изменения към релевантната рамка, след като съответните решения бъдат приети. Двете Насоки и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Отговор на Евросистемата на обществената консултация на Европейската комисия относно възможното въздействие на РКИ и ДКИ IV върху банковото финансиране на икономиката

На 2 ноември 2015 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата на обществената консултация на Европейската комисия относно възможното въздействие на Регламента за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ) IV относно банковото финансиране на икономиката. Впоследствие отговорът бе изпратен на Европейската комисия. Отговорът на Евросистемата е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2015

На 18 ноември 2015 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Преглед на финансовата стабилност – ноември 2015“, който разглежда основните източници на риск и уязвимост за стабилността на финансовата система в еврозоната и предоставя изчерпателен анализ на капацитета на финансовата система на еврозоната да абсорбира неблагоприятни сътресения. Той предстои да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 26 ноември 2015 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници в Унгария

На 23 октомври 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/38 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно резервните съотношения в Унгария

На 28 октомври 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/39 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно схемата за гарантиране на депозити в Ирландия

На 29 октомври 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/40 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно изменения на Устава на Banca d'Italia

На 30 октомври 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/41 по искане на Banca d’Italia.

Становище на ЕЦБ относно институционалната рамка за преструктуриране на институции в Белгия

На 4 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/42 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, от името на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции в Словакия

На 6 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/43 по искане на Министерството на финансите на Словакия.

Становище на ЕЦБ относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите, в Ирландия

На 11 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/44 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити, в Кипър

На 12 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/45 по искане на министъра на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно регистър на банкови сметки в България

На 13 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/46 по искане на Министерството на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране, в Австрия

На 13 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/47 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Статистика

Проект за Регламент на ЕЦБ относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск

На 18 ноември 2015 г. Управителният съвет одобри принципно проекта за Регламент на ЕЦБ относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск ( AnaCredit). Окончателно решение за приемането на проекта за регламент ще бъде взето единствено след като Управителният съвет бъде информиран за приблизителните оценки, свързани със съответния ИТ проект, както и за процедурата за предимствата и разходите, която ще се използва за определяне на изискванията за отчетност, както е отразено в проекта за регламент. Междувременно Управителният съвет се съгласи да публикува проекта за регламент и неговите приложения на уебсайта на ЕЦБ, за да засили прозрачността за пазарите и да улесни процеса им на планиране.

Административно управление

Актуализиране на правната рамка на ЕЦБ за обществените поръчки

На 29 октомври 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/32 за определяне на правилата за възлагане на поръчки, с което се преработва Решение ЕЦБ/2007/5, за да се вземат предвид последните директиви на Съюза относно обществените поръчки и актуалната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, както и придобитият опит за период от над седем години при прилагане на правилата на ЕЦБ за обществените поръчки. Решението ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Решение за определяне на принципите за предоставянето на обратна информация относно работата на подкоординаторите от НКО

На 18 ноември 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/36 за определяне на принципите за предоставянето на обратна информация относно работата на подкоординаторите от националните компетентни органи (НКО) в съвместните надзорни екипи (СНЕ) на единния надзорен механизъм (ЕНМ). Решението въвежда еднороден процес за предоставяне на обратна информация за работата на подкоординаторите от НКО в СНЕ на ЕНМ, за да се подпомогне осигуряването на нормалното функциониране на СНЕ. Решението ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Резултати от цялостната оценка на гръцки банки

На 31 октомври 2015 г. ЕЦБ публикува резултатите от цялостната оценка на четири поднадзорни значими гръцки банки, извършена в съответствие с решението, взето на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната на 12 юли 2015 г., и Меморандума за разбирателство между Република Гърция, Bank of Greece и Европейската комисия, действаща от името на Европейския механизъм за стабилност, подписан на 19 август 2015 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Резултати от цялостната оценка – 2015 г.

На 14 ноември 2015 г. ЕЦБ публикува резултатите от цялостната оценка, която извърши за девет банки в периода от март до ноември 2015 г. Прессъобщение по темата и техническо приложение с допълнителни подробности за приложената методология и резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Данни за контакт за медиите