Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. novembra 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Tržne operacije

Izvrševanje povečane omejitve deleža v posamezni izdaji vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

Svet ECB je 5. novembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/33 o spremembi Sklepa (EU) 2015/774 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih, s katerim se uzakonja odločitev, ki jo je Svet ECB sprejel 3. septembra 2015 z namenom, da bi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja povečal omejitev deleža v izdaji s 25% na 33% po posameznih mednarodnih identifikacijskih številkah vrednostnih papirjev. V sklepu je pojasnjeno, da je omejitev deleža v posamezni izdaji določena na ravni 33% na obveznico, razen v primeru nekaterih obveznic, ki vključujejo klavzulo o skupnem ukrepanju, ki se razlikuje od vzorčne klavzule za euroobmočje. Pri teh obveznicah je predvideno preverjanje od primera do primera. Sklep, ki je začel veljati 10. novembra 2015, je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Sprememba Splošne dokumentacije

Svet ECB je 18. novembra 2015 sprejel Smernico ECB/2015/34 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (smernica o splošni dokumentaciji) ter Smernico ECB/2015/35 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema. Določbe v zvezi z odbitki pri vrednotenju bo od sedaj naprej vseboval ločen pravni akt, zato bo po sprejetju odgovarjajočih odločitev mogoče poenostaviti izvrševanje sprememb zadevnega okvira. Obe smernici sta skupaj s sporočilom za javnost objavljeni na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije o morebitnem vplivu uredbe o kapitalskih zahtevah in direktive o kapitalskih zahtevah IV na bančno financiranje gospodarstva

Svet ECB je 2. novembra 2015 odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Evropske komisije o morebitnem vplivu uredbe o kapitalskih zahtevah in direktive o kapitalskih zahtevah IV na bančno financiranje gospodarstva. Odgovor je bil po odobritvi poslan Evropski komisiji. Odziv Eurosistema je objavljen na spletnem mestu ECB.

Pregled finančne stabilnosti, november 2015

Svet ECB je 18. novembra 2015 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability Review – November 2015). Publikacija ocenjuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo na spletnem mestu ECB objavljen 26. novembra 2015.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predhodnem ocenjevanju pogojev v zvezi z reševanjem kreditnih institucij in investicijskih podjetij na Madžarskem

Svet ECB je 23. oktobra 2015 mnenje CON/2015/38 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o stopnjah obveznih rezerv na Madžarskem

Svet ECB je 28. oktobra 2015 mnenje CON/2015/39 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o sistemu zajamčenih vlog na Irskem

Svet ECB je 29. oktobra 2015 mnenje CON/2015/40 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Banca d’Italia

Svet ECB je 30. oktobra 2015 mnenje CON/2015/41 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d'Italia.

Mnenje ECB o institucionalnem okviru za reševanje institucij v Belgiji

Svet ECB je 4. novembra 2015 mnenje CON/2015/42 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosil v imenu belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o reševanju kriznih razmer na finančnem trgu in posebni dajatvi za izbrane finančne institucije na Slovaškem

Svet ECB je 6. novembra 2015 mnenje CON/2015/43 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o določbah o plačah in pokojninah na Irskem

Svet ECB je 11. novembra 2015 mnenje CON/2015/44 sprejel na zahtevo irskega ministra za odhodke in reformo v javnem sektorju.

Mnenje ECB o ureditvi družb, ki kupujejo kredite, na Cipru

Svet ECB je 12. novembra 2015 mnenje CON/2015/45 sprejel na zahtevo ciprskega ministra za finance.

Mnenje ECB o registru bančnih računov v Bolgariji

Svet ECB je 13. novembra 2015 mnenje CON/2015/46 sprejel na zahtevo bolgarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ukrepih v zvezi z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje v Avstriji

Svet ECB je 13. novembra 2015 mnenje CON/2015/47 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Statistika

Osnutek uredbe ECB o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju

Svet ECB je 18. novembra 2015 načeloma odobril osnutek uredbe ECB o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (»AnaCredit«). Dokončna odločitev o sprejetju osnutka uredbe bo sprejeta šele potem, ko bo Svet ECB seznanjen z ocenami o zadevnem IT-projektu ter s postopkom ugotavljanja koristi in stroškov, s katerim bodo opredeljene obveznosti poročanja, kot izhajajo iz osnutka uredbe. Svet ECB je odobril objavo osnutka uredbe in prilog na spletnem mestu ECB, s čimer želi povečati transparentnost v razmerju do trgov ter omogočiti lažje načrtovanje na trgih.

Upravljanje in vodenje

Sprememba pravnega okvira ECB o naročanju

Svet ECB je 29. oktobra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/32 o določitvi pravil za oddajo naročil, s katerim se prenavlja Sklep ECB/2007/5. Namen novega sklepa je upoštevati nedavne direktive Unije o javnem naročanju in najnovejšo jurisprudenco Sodišča Evropske unije kakor tudi izkušnje iz zadnjih sedmih let pri uporabi pravil ECB o naročilih. Sklep bo objavljen na spletnem mestu ECB.

Sklep o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov

Svet ECB je 18. novembra 2015 sprejel Sklep ECB/2015/36 o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (EMN). Sklep uvaja enoten postopek zagotavljanja povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah EMN, s čimer naj bi zagotovili primerno delovanje skupnih nadzorniških skupin. Sklep bo kmalu objavljen na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Rezultati celovite ocene grških bank

ECB je 31. oktobra 2015 objavila rezultate celovite ocene štirih pomembnih grških bank, ki so pod njenim nadzorom. Ocena je bila izvedena v skladu z odločitvijo vrha držav euroobmočja z dne 12. julija 2015 in z memorandumom o soglasju, podpisanem 19. avgusta 2015, med Helensko republiko, Bank of Greece in Evropsko komisijo, ki deluje v imenu Evropskega mehanizma za stabilnost. Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Rezultati celovite ocene 2015

ECB je 14. novembra 2015 objavila rezultate celovite ocene devetih bank, ki jo je izvedla med marcem in novembrom 2015. Sporočilo za javnost je skupaj s pojasnilom o celoviti oceni, ki vsebuje dodatne podrobnosti o uporabljeni metodologiji, pregledu kakovosti sredstev in rezultatih stresnega testa, objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije