Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 november 2015

Marknadsoperationer

Genomförande av höjningen av den övre gränsen för tillgångsköp inom PSPP-programmet

Den 5 november antog ECB-rådet beslut ECB/2015/33 om ändring av beslut (EU) 2015/774 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna, vilket ger laga kraft till ECB-rådets beslut av den 3 september 2015 om att höja den övre gränsen för PSPP-programmet från 25 % till 33 % per ISIN-kod (International Securities Identification Number). Beslutet klargör att den övre gränsen är satt till 33 % per obligation, förutom särskilda obligationer som innefattar en CAC (collective action clause) som skiljer sig från CAC-modellen för euroområdet, för vilken verifiering ske från fall till fall. Beslutet, som trädde i kraft den 10 november 2015, och det tillhörande pressmeddelandet, finns på ECB:s webbplats.

Uppdatering av Allmän dokumentation

Den 18 november antog ECB-rådet riktlinje ECB/2015/34, om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) och riktlinje ECB/2015/35 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk. Avsättningar relaterade till värderingsavdrag kommer framöver att behandlas i denna separata rättsakt, vilket möjliggör ett effektivt genomförande av ändringar i det relevanta ramverket så snart sådana beslut har antagits. Båda riktlinjerna och pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets svar till Europeiska kommissionens offentliga samråd om hur CCR och CRD IV kan inverka på bankfinansiering av ekonomin

Den 2 november 2015 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar till Europeiska kommissionens offentliga samråd om hur kapitalkravsförordningen (CRR) och kapitalkravsdirektivet (CRD IV) kan inverka på bankfinansieringen av ekonomin. Svaret skickades därefter till Europeiska kommissionen. Eurosystemets svar finns på ECB:s webbplats.

Financial Stability Review november 2015

Den 18 november 2015 godkände ECB-rådet publiceringen av ”Financial Stability Review – November 2015”, som ger en översikt över de viktigaste källorna till risker och sårbarheter för euroområdets finanssystem och ger en omfattande analys av kapaciteten hos euroområdets finanssystem att absorbera chocker. Den kommer att publiceras på ECB:s webbplats den 26 november 2015.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om den preliminära bedömningen av villkor relaterade till resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag i Ungern

Den 23 oktober 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/38 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om kassakravsprocent i Ungern

Den 28 oktober 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/39 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om insättningsgarantin i Irland

Den 29 oktober 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/40 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om ändring av stadgan för Banca d'Italia

Den 30 oktober 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/41 på begäran av Banca d’Italia.

ECB:s yttrande om den institutionella ramen för resolution av institut i Belgien

Den 4 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/42 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om att lösa kriser på finansmarknaderna och om särskilda avgifter för vissa finansinstitut i Slovakien

Den 6 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/43 på begäran av finansministeriet i Slovakien.

ECB:s yttrande om löner och pensionsrättigheter i Irland

Den 11 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/44 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter och reformer.

ECB:s yttrande om reglering av företag som förvärvar krediter i Cypern

Den 12 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/45 på begäran av Cyperns finansminister.

ECB:s yttrande om ett register över bankkonton i Bulgarien

Den 13 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/46 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om åtgärder i samband med förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen i Österrike

Den 13 november 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/47 på begäran av Österrikes finansminister.

Statistik

Utkast till ECB:s förordning om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker

Den 18 november godkände ECB-rådet i princip ett utkast till ECB:s förordning om insamling av detaljerad data om krediter och kreditrisker ("AnaCredit"). Ett slutgiltigt beslut om antagandet av utkastet till förordningen kommer att tas först efter att ECB-rådet informerats om uppskattningarna avseende det berörda IT-projektet, samt om fördelar och kostnadsprocedurer som kommer att användas för att definiera rapporteringskraven i enlighet med utkastet till förordningen. ECB-rådet har under tiden enats om att publicera utkastet till förordningen och dess bilagor på ECB:s webbplats för att öka transparensen gentemot marknaderna och för att underlätta planeringen i desamma.

Organisationsstyrning

Uppdatering av ECB:s rättsliga ram för upphandling

Den 29 oktober 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/32 om regler för upphandling, vilket är en omarbetning av beslut ECB/2007/5, med syfte att ta i beaktande EU:s senaste direktiv om offentlig upphandling och Europeiska unionens domstols senaste rättspraxis, samt de erfarenheter som man samlat under de sju år som ECB:s upphandlingsregler tillämpats. Beslutet kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Beslut om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna

Den 18 november 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/36 om principerna för feedback om det arbete som utförs av de nationella behöriga myndigheternas delsamordnare i de gemensamma tillsynsgrupperna inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) Genom detta beslut införs en enhetlig process för tillhandahållandet av feedback om det arbete som utförs av delsamordnare från de nationella behöriga myndigheterna i de gemensamma tillsynsgrupperna (JST) för att säkerställa att JST fungerar väl. Riktlinjen kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Resultaten av den samlade bedömningen av grekiska banker.

Den 31 oktober publicerade ECB resultaten av den samlade bedömningen av de fyra betydande grekiska bankerna under tillsyn, utförd i enlighet med eurotoppmötets beslut den 12 juli 2015 och det samförståndsavtal som den 19 augusti 2015 undertecknades av Republiken Grekland, Greklands centralbank och Europeiska kommissionen, som företrädde Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Resultaten av 2015 års samlade bedömning

Den 14 november 2015 publicerade ECB resultaten av den samlade bedömningen av nio banker som genomfördes mellan mars och november 2015. Ett pressmeddelande om detta, tillsammans med en teknisk bilaga som närmare förklarar den metod som tillämpades, översynen av tillgångars kvalitet (AQR) och resultaten av stresstestet, finns tillgängliga på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Kontakt för media