Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2015. gada novembris

EMBARGO

PĀRSŪTĪŠANAS EMBARGO līdz 2015. gada 20. novembrim plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika

Tirgus operācijas

"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programmas" ietvaros veikto aktīvu iegāžu emisijas proporcijas limita palielinājuma piemērošana

Padome 2015. gada 5. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/33, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/774 par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu, kas piešķir juridisku spēku Padomes 2015. gada 3. septembra lēmumam palielināt VSVIP emisijas proporcijas limitu no sākotnējiem 25% līdz 33% katram starptautiskajam vērtspapīru identifikācijas numuram. Lēmumā paskaidrots, ka emisijas proporcijas limits noteikts 33% apmērā katrai atsevišķai obligācijai, izņemot noteiktas obligācijas, kas ietver kopējās darbības noteikumus (KDN), kuri atšķiras no euro zonas parauga KDN. Šādos gadījumos paredzēts novērtēt katru konkrēto gadījumu. Lēmums, kas stājās spēkā 2015. gada 10. novembrī, kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Aktualizēta "Vispārējā dokumentācija"

Padome 2015. gada 18. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2015/34, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni) un Pamatnostādni ECB/2015/35 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem. Noteikumi attiecībā uz novērtējuma diskontiem turpmāk tiks iekļauti šajā atsevišķajā tiesību aktā, ļaujot racionalizēt attiecīgā regulējuma labojumu ieviešanu pēc attiecīgo lēmumu pieņemšanas. Abas pamatnostādnes kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejamas ECB interneta vietnē.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas atbilde uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu par CRR un CRD IV iespējamo ietekmi uz banku veikto tautsaimniecības finansēšanu

Padome 2015. gada 2. novembrī apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Eiropas Komisijas sabiedrisko apspriešanu par Kapitāla prasību regulas (CRR) un Kapitāla prasību direktīvas (CRD) IV iespējamo ietekmi uz banku veikto tautsaimniecības finansēšanu, kas pēc tam tika nosūtīta Eiropas Komisijai. Eurosistēmas atbilde pieejama ECB interneta vietnē.

2015. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2015. gada 18. novembrī atļāva publicēt 2015. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", kurā aplūkoti galvenie euro zonas finanšu sistēmas stabilitātes risku un ievainojamības avoti un sniegta visaptveroša analīze par euro zonas finanšu sistēmas spēju absorbēt šokus. Pārskats tiks publicēts ECB interneta vietnē 2015. gada 26. novembrī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību noregulējuma nosacījumu prelimināro novērtējumu Ungārijā

Padome 2015. gada 23. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2015/38 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par rezervju normām Ungārijā

Padome 2015. gada 28. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2015/39 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju sistēmām Īrijā

Padome 2015. gada 29. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2015/40 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Banca d'Italia statūtos

Padome 2015. gada 30. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2015/41 pēc Banca d’Italia lūguma.

ECB atzinums par iestāžu noregulējuma institucionālo struktūru Beļģijā

Padome 2015. gada 4. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/42 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta, kurš rīkojās Beļģijas finanšu ministra vārdā, lūguma.

ECB atzinums par krīzes situāciju novēršanu finanšu tirgū un īpašu nodevu atsevišķām finanšu iestādēm Slovākijā

Padome 2015. gada 6. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/43 pēc Slovākijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par darba samaksas un pensijas noteikumiem Īrijā

Padome 2015. gada 11. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/44 pēc Īrijas valsts izdevumu un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par uzņēmumu, kas iegādājas kredītprasības Kiprā, regulējumu

Padome 2015. gada 12. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/45 pēc Kipras finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par bankas kontu reģistru Bulgārijā

Padome 2015. gada 13. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/46 pēc Bulgārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pasākumiem saistībā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulu Austrijā

Padome 2015. gada 13. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2015/47 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

Statistika

ECB regulas projekts par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu

Padome 2015. gada 18. novembrī principā apstiprināja ECB regulas projektu par kredītu un kredītriska mikrodatu (AnaCredit) vākšanu. Galīgais lēmums par regulas projekta pieņemšanu tiks pieņemts tikai pēc tam, kad Padome saņems informāciju par aplēsēm saistībā ar attiecīgo IT projektu, kā arī par izmantojamo ieguvumu un izmaksu izvērtēšanas procedūru, lai noteiktu ziņojuma prasības atbilstoši regulas projektam. Padome līdz tam laikam piekritusi publicēt regulas projektu un tās pielikumus ECB interneta vietnē, lai uzlabotu caurredzamību attiecībā pret tirgiem un veicinātu plānošanu tirgos.

Korporatīvā vadība

ECB iepirkuma tiesiskā regulējuma aktualizācija

Padome 2015. gada 29. oktobrī apstiprināja Lēmumu ECB/2015/32, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus, ar kuru pārstrādāts Lēmums ECB/2007/5, ņemot vērā Savienības jaunākās direktīvas par valsts iepirkumu un jaunākos Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, kā arī pieredzi, kas gūta septiņu gadu laikā, piemērojot ECB iepirkuma noteikumus. Lēmums tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Lēmums, ar ko nosaka principus novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildi

Padome 2015. gada 18. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2015/36, ar ko nosaka principus novērtējuma sniegšanai par valstu kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildi Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) kopējās uzraudzības komandās. Šajā lēmumā noteikts vienots process novērtējuma sniegšanai par nacionālo kompetento iestāžu apakškoordinatoru pienākumu izpildi VUM kopējās uzraudzības komandās. Lēmums drīzumā tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Grieķijas banku visaptverošā novērtējuma rezultāti

ECB 2015. gada 31. oktobrī publicēja četru Grieķijas nozīmīgo banku, kuru uzraudzību tā veic, visaptverošo novērtējumu, kas tika īstenots atbilstoši Eurosamitā 2015. gada 12. jūlijā pieņemtajam lēmumam un 2015. gada 19. augustā parakstītajam saprašanās memorandam starp Grieķijas Republiku, Bank of Greece un Eiropas Komisiju, rīkojoties Eiropas Stabilitātes mehānisma vārdā. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2015. gada visaptverošā novērtējuma rezultāti

ECB 2015. gada 14. novembrī publicēja deviņu banku visaptverošā novērtējuma rezultātus, ko tā veica no 2015. gada marta līdz novembrim. Attiecīgs paziņojums presei kopā ar tehnisko pielikumu, kurā sniegta sīkāka informācija par izmantoto metodoloģiju, kā arī aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testu rezultāti pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei