SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2015

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 20. november 2015 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Implementering af den forhøjede øvre grænse pr. emission i forbindelse med opkøb af aktiver under programmet til opkøb af den offentlige sektors aktiver (PSPP)

Den 5. november 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/33 om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked, som giver retskraft til Styrelsesrådets beslutning af 3. september 2015 om at hæve den øvre PSPP-grænse pr. emission fra 25 pct. til 33 pct. pr. ISIN-nummer. I afgørelsen fastsættes det, at PSPP-grænsen pr. emission er 33 pct. pr. obligation, dog undtaget visse obligationer, der indeholder en CAC-klausul ( collective action clause), som adskiller sig fra en CAC-modelklausul for euroområdet, hvor det er planen at kontrollere de enkelte tilfælde. Afgørelsen, som trådte i kraft 10. november 2015, findes sammen med en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

Opdatering af Dokumentationsgrundlaget

Den 18. november 2015 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2015/34 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen, der udgør dokumentationsgrundlaget) og retningslinje ECB/2015/35 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske rammer. Bestemmelser i relation til haircuts vil fra nu af være indeholdt i denne særskilte retsakt, som gør det muligt at strømline gennemførelsen af ændringer af de relevante rammer, når de hermed forbundne afgørelser er vedtaget. Begge retningslinjer findes sammen med en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Eurosystemets svar i Europa-Kommissionens offentlige høring om CRR og CRD IV's mulige indvirkning på bankfinansieringen af økonomien

Den 2. november 2015 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar i Europa-Kommissionens offentlige høring om den mulige indvirkning af kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektiv (CRD) IV på bankfinansieringen af økonomien. Svaret blev efterfølgende sendt til Europa-Kommissionen. Eurosystemets svar er offentliggjort på ECB's websted.

Financial Stability Review, november 2015

Den 18. november 2015 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af "Financial Stability Review – November 2015", der gennemgår de største risikokilder og kilder til sårbarhed for stabiliteten i euroområdets finansielle system og foretager en grundig analyse af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at absorbere stød. Publikationen vil være at finde på ECB's websted 26. november 2015.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om den foreløbige vurdering af betingelserne vedrørende afviklingen af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Ungarn

Den 23. oktober 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/38 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om reservekravskoefficienter i Ungarn

Den 28. oktober 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/39 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om indskudsgarantiordningen i Irland

Den 29. oktober 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/40 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om ændringer af statutten for Banca d'Italia

Den 30. oktober 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/41 på anmodning af Banca d'Italia.

ECB's udtalelse om de institutionelle rammer for afvikling af institutter i Belgien

Den 4. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/42 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (på vegne af den belgiske finansminister).

ECB's udtalelse om håndtering af kriser på det finansielle marked og om en særlig afgift for udvalgte finansielle institutioner i Slovakiet

Den 6. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/43 på anmodning af det slovakiske finansministerium.

ECB's udtalelse om bestemmelser vedrørende løn og pension i Irland

Den 11. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/44 på anmodning af den irske minister for offentlige udgifter og reformer.

ECB's udtalelse om reguleringen af selskaber, der erhverver kredit i Cypern

Den 12. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/45 på anmodning af den cypriotiske finansminister.

ECB's udtalelse om et register over bankkonti i Bulgarien

Den 13. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/46 på anmodning af det bulgarske finansministerium.

ECB's udtalelse om foranstaltninger, der ledsager forordningen om den fælles afviklingsmekanisme i Østrig

Den 13. november 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/47 på anmodning af det østrigske finansministerium.

Statistik

Udkast til ECB's forordning om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici

Den 18. november 2015 godkendte Styrelsesrådet i princippet et udkast til ECB's forordning om indsamling af granulære data om kreditter og kreditrisici ("AnaCredit"). Den endelige beslutning om vedtagelsen af forordningsudkastet bliver først truffet, efter at Styrelsesrådet er blevet informeret om overslagene i relation til det dermed forbundne IT-projekt og proceduren til afvejning af fordele og omkostninger, som skal anvendes til at definere de indberetningskrav, som er afspejlet i forordningsudkastet. Styrelsesrådet har accepteret at offentliggøre både forordningsudkastet og bilagene hertil på ECB's websted i den mellemliggende periode for at øge gennemsigtigheden over for markederne og for at lette markedernes planlægning.

Corporate governance

Opdatering af ECB's retlige ramme for offentlige udbud

Den 29. oktober 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/32 om fastsættelse af regler om offentligt udbud (omarbejdning af afgørelse ECB/2007/5) med henblik på at tage højde for de seneste EU-direktiver om offentlige udbud og Den Europæiske Unions Domstols seneste retspraksis samt de sidste syv års erfaring med at anvende ECB's udbudsregler. Afgørelsen vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Afgørelse om fastsættelse af principperne for at give feedback vedrørende arbejde udført af de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer

Den 18. november 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/36 om fastsættelse af principperne for at give feedback vedrørende arbejde udført af de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer i de fælles tilsynsteam (JST) i Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM). Med denne afgørelse indføres en ensartet feedbackproces for arbejde udført af de kompetente nationale myndigheders underkoordinatorer i SSM's fælles tilsynsteam, som skal bidrage til at sikre, at teamene fungerer efter hensigten. Udtalelsen bliver snart offentliggjort på ECB's websted.

Banktilsyn

Resultater af den omfattende vurdering af græske banker

Den 31. oktober 2015 offentliggjorde ECB resultaterne af den omfattende vurdering af de fire signifikante græske banker, som ECB fører tilsyn med. Vurderingen blev gennemført i overensstemmelse med beslutningen, der blev truffet på eurolandenes topmøde 12. juli 2015, og aftalememorandummet mellem Den Hellenske Republik, Bank of Greece og Europa-Kommissionen, der handlede på vegne af den europæiske stabilitetsmekanisme (undertegnet 19. august 2015). En pressemeddelelse herom er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Resultater af den omfattende vurdering 2015

Den 14. november 2015 offentliggjorde ECB resultaterne af den omfattende vurdering af ni banker, der blev foretaget mellem marts og november 2015. I banktilsynsafsnittet af ECB's websted findes en pressemeddelelse herom sammen med et teknisk bilag med yderligere oplysninger om den anvendte metode, vurderingen af aktivkvaliteten og resultaterne af stresstesten.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt