Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2015

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 20.11.2015 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Emissiokohtaisen omistusosuuden ylärajan nostaminen julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2015 päätöksen EKP/2015/33, jolla muutetaan julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annettua päätöstä (EU) 2015/774. Sillä myös saatetaan voimaan EKP:n neuvoston 3.9.2015 tekemä päätös, jonka mukaan julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa emissiokohtaisen (ISIN-koodeittain) omistusosuuden yläraja nostetaan 25 prosentista 33 prosenttiin. Päätöksessä täsmennetään, että emissiokohtaisen omistusosuuden yläraja on 33 prosenttia lukuun ottamatta tiettyjä velkapapereita, joihin sisältyy euroalueen mallilausekkeesta poikkeava yhteistoimintalauseke. Sellaisissa tapauksissa edellytetään tapauskohtaista arviointia. Päätös tuli voimaan 10.11.2015. Se ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eurojärjestelmän rahapolitiikan ohjausjärjestelmään

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2015 suuntaviivat EKP/2015/34 (yleisasiakirjasuuntaviivat), joilla muutetaan eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettuja suuntaviivoja EKP/2015/510, sekä suuntaviivat EKP/2015/35 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta. Markkina-arvon aliarvostukseen liittyvät säännökset ovat tästä eteenpäin erillisenä säädöksenä, jotta muutokset voidaan toteuttaa tehokkaasti asiaa koskevien päätösten hyväksymisen jälkeen. Molemmat suuntaviivat ja niitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän vastaus Euroopan komission järjestämään kuulemiseen vakavaraisuusasetuksen ja vakavaraisuusdirektiivin mahdollisesta vaikutuksesta pankkirahoitukseen käyttöön

EKP:n neuvosto hyväksyi 2.11.2015 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission järjestämään kuulemiseen vakavaraisuusasetuksen (CRD IV) ja vakavaraisuusdirektiivin (CRR) mahdollisesta vaikutuksesta pankkirahoituksen käyttöön. Eurojärjestelmän vastaus on toimitettu Euroopan komissiolle, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.11.2015 julkaistavaksi marraskuun 2015 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – November 2015”). Selonteossa tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä rahoitusvakautta uhkaavia riskitekijöitä sekä analysoidaan kattavasti rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä häiriöistä. Selonteko on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 26.11.2015.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisuun liittyvien ehtojen alustavasta arvioinnista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2015 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2015/38.

EKP:n lausunto velvoiteprosenteista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2015 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2015/39.

EKP:n lausunto talletussuojajärjestelmästä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2015 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2015/40.

EKP:n lausunto Banca d'Italian perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 30.10.2015 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2015/41.

EKP:n lausunto laitosten kriisinratkaisun institutionaalisista puitteista Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2015 Belgian keskuspankin pääjohtajan Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2015/42.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteiden ratkaisusta ja valikoiduilta rahoituslaitoksilta perittävästä erityisestä maksusta Slovakiassa

EKP:n neuvosto antoi 6.11.2015 Slovakian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/43.

EKP:n lausunto palkkoja ja eläkkeitä koskevista säännöksistä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 11.11.2015 Irlannin julkisen sektorin ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2015/44.

EKP:n lausunto luottoja hankkivien yhtiöiden sääntelystä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2015 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2015/45.

EKP:n lausunto pankkitilirekisteristä Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2015 Bulgarian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/46.

EKP:n lausunto yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annettua asetusta täydentävistä toimenpiteistä Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2015 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2015/47.

Tilastot

Luonnos EKP:n asetukseksi yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2015 periaatteellisen hyväksyntänsä yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruuta (AnaCredit-tietokanta) koskevalle EKP:n asetusluonnokselle. EKP:n neuvosto tekee lopullisen päätöksen asetusluonnoksen hyväksymisestä vasta saatuaan tietojen keruuseen liittyvää tietotekniikkahanketta koskevat arviot ja raportointivaatimusten määrittämisessä käytettävän kustannushyötyanalyysin tulokset. EKP:n neuvosto on kuitenkin antanut luvan jo julkaista asetusluonnoksen ja sen liitteet EKP:n verkkosivuilla avoimuuden lisäämiseksi ja markkinoiden valmistautumisen helpottamiseksi.

Hallinto ja valvonta

EKP:n hankintasääntöjen päivittäminen

EKP:n neuvosto antoi 29.10.2015 päätöksen EKP/2015/32 hankintoja koskevista säännöistä (laadittu uudelleen päätöksen EKP/2007/5 pohjalta). Uudelleenlaaditussa päätöksessä otetaan huomioon viimeaikaiset julkisia hankintoja koskevat Euroopan unionin direktiivit ja Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö sekä EKP:n hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisesta seitsemän vuoden aikana kertyneet kokemukset. Päätös julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Periaatteet palautteen antamiselle kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattorien toiminnasta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä

EKP:n neuvosto antoi 18.11.2015 päätöksen EKP/2015/36 periaatteista, joita noudatetaan annettaessa palautetta yhteisen valvontamekanismin yhteisissä valvontaryhmissä toimiville kansallisen toimivaltaisen viranomaisen alakoordinaattoreille. Päätöksellä käyttöön otettavan yhdenmukaisen palautteenantoprosessin tarkoituksena on auttaa varmistamaan yhteisten valvontaryhmien asianmukainen toiminta. Päätös julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Kreikan pankkien kattavan arvioinnin tulokset

EKP julkisti 31.10.2015 neljän sen suorassa valvonnassa olevan merkittävän kreikkalaispankin kattavan arvioinnin tulokset. Kattava arviointi perustui 12.7.2015 pidetyn eurohuippukokouksen päätökseen sekä yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka Kreikan valtio, Kreikan keskuspankki ja Euroopan komissio Euroopan vakausmekanismin puolesta allekirjoittivat 19.8.2015. EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Vuoden 2015 kattavan arvioinnin tulokset

EKP julkisti 14.11.2015 tulokset yhdeksän pankin kattavasta arvioinnista, joka toteutettiin maalis- ja marraskuun 2015 välisenä aikana. EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote, tekninen liite, jossa on tarkemmat tiedot käytetyistä menetelmistä, sekä saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin tulokset.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle