Menu

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. novembra 2015

Operácie na trhu

Zavedenie zvýšenia limitu podielu emisií v rámci programu nákupu aktív verejného sektora

Dňa 5. novembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/33, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu, a ktorým nadobúda právoplatnosť rozhodnutie Rady guvernérov z 3. septembra 2015 o zvýšení limitu podielu emisií v rámci programu nákupu aktív verejného sektora z 25 % na 33 % na každé číslo ISIN (medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov). Rozhodnutie objasňuje, že limit podielu emisií predstavuje 33 % na dlhopis. Výnimkou sú určité dlhopisy s klauzulou o spoločnom postupe veriteľov (collective action clause – CAC) odlišnou od postupu platného v eurozóne; takéto prípady sa budú posudzovať individuálne. Rozhodnutie, ktoré nadobudlo účinnosť 10. novembra 2015, a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia Všeobecnej dokumentácie

Dňa 18. novembra 2015 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2015/34, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (usmernenie o všeobecnej dokumentácii), a usmernenie ECB/2015/35 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému. Ustanovenia týkajúce sa oceňovacích zrážok budú odteraz uvedené v tomto samostatnom právnom akte, čím sa umožní prehľadnejšia implementácia zmien zodpovedajúceho rámca po prijatí príslušných rozhodnutí. Obidve usmernenia sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie o možnom dosahu nariadenia CRR a smernice CRD IV na bankové financovanie hospodárstva

Dňa 2. novembra 2015 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie o možnom dosahu nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) a smernice o kapitálových požiadavkách (CRD) IV na bankové financovanie hospodárstva. Odpoveď bola následne zaslaná Európskej komisii. Rozhodnutie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa o finančnej stabilite z novembra 2015

Dňa 18. novembra 2015 Rada guvernérov schválila zverejnenie novembrového vydania správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – November 2015), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a slabé miesta ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 26. novembra 2015 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/38 dňa 23. októbra 2015 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k sadzbám povinných minimálnych rezerv v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/39 dňa 28. októbra 2015 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k systému ochrany vkladov v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/40 dňa 29. októbra 2015 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d’Italia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/41 dňa 30. októbra 2015 na žiadosť Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/42 dňa 4. novembra 2015 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúceho v mene belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/43 dňa 6. novembra 2015 na žiadosť slovenského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/44 dňa 11. novembra 2015 na žiadosť írskeho ministra pre verejné výdavky a reformy.

Stanovisko ECB k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/45 dňa 12. novembra 2015 na žiadosť cyperského ministra financií.

Stanovisko ECB k registru bankových účtov v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/46 dňa 13. novembra 2015 na žiadosť bulharského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/47 dňa 13. novembra 2015 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Štatistika

Návrh nariadenia ECB o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku

Dňa 18. novembra 2015 Rada guvernérov v zásade schválila návrh nariadenia ECB o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku („AnaCredit“). O prijatí návrhu nariadenia Rada guvernérov definitívne rozhodne až po vyhodnotení odhadov súvisiacich s príslušným IT projektom a analýzy prínosov a nákladov na stanovenie požiadaviek na vykazovanie v súlade s návrhom nariadenia. V záujme väčšej transparentnosti voči trhom a jednoduchšieho plánovania na trhoch medzitým Rada guvernérov schválila zverejnenie návrhu nariadenia a príslušných príloh na svojej internetovej stránke.

Správa a riadenie

Aktualizácia právneho rámca ECB pre obstarávanie

Dňa 29. októbra 2015 Rada guvernérov schválila rozhodnutie ECB/2015/32 ustanovujúce pravidlá obstarávania, ktoré je prepracovaným znením rozhodnutia ECB/2007/5. Cieľom bolo zohľadniť aktuálne smernice Únie o verejnom obstarávaní a najnovšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ako aj skúsenosti získané počas siedmich rokov uplatňovania pravidiel obstarávania ECB. Rozhodnutie bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

Rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby vo vzťahu k činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov

Dňa 18. novembra 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/36, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby vo vzťahu k činnosti zástupcov koordinátora z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu. Rozhodnutie zavádza jednotný postup poskytovania spätnej väzby o výkone subkoordinátorov z príslušných vnútroštátnych orgánov v spoločných dohliadacích tímoch jednotného mechanizmu dohľadu s cieľom zabezpečiť správne fungovanie spoločných dohliadacích tímov. Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Výsledky komplexného hodnotenia gréckych bánk

Dňa 31. októbra 2015 ECB zverejnila výsledky komplexného hodnotenia štyroch významných gréckych bánk, nad ktorými vykonáva dohľad. Hodnotenie sa uskutočnilo v súlade s rozhodnutím eurosamitu z 12. júla 2015 a memorandom o porozumení medzi Helénskou republikou, Bank of Greece a Európskou komisiou konajúcou v mene Európskeho mechanizmu pre stabilitu podpísaným dňa 19. augusta 2015. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB venovanej bankovému dohľadu.

Výsledky komplexného hodnotenia z roku 2015

Dňa 14. novembra 2015 ECB zverejnila výsledky komplexného hodnotenia, ktorému v období od marca do novembra 2015 podrobila deväť bánk. Súvisiaca tlačová správa, spolu s technickou prílohou obsahujúcou ďalšie podrobné informácie o použitej metodike, hodnotení kvality aktív a výsledkoch záťažových testov, je k dispozícii na internetovej stránke ECB venovanej bankovému dohľadu.

Kontakt pre médiá