Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2015

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. listopadu 2015

Tržní operace

Provedení nárůstu limitu pro podíl na emisi u nákupů aktiv způsobilých pro PSPP

Rada guvernérů schválila 5. listopadu 2015 rozhodnutí ECB/2015/33, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/774 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích, kterým tak získalo právní povahu rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 3. září 2015 zvýšit limit pro podíl na emisi u aktiv způsobilých pro program nákupu cenných papírů veřejného sektoru (PSPP) z 25 % na 33 % na mezinárodní identifikační číslo cenných papírů. Rozhodnutí objasňuje, že limit pro podíl na emisi je stanoven na 33 % na dluhopis; výjimkou jsou určité dluhopisy obsahující ustanovení o společném postupu, které se liší od ustanovení o společném postupu podle modelu v eurozóně, pro něž se předpokládá individuální ověření. Toto rozhodnutí, které vstoupilo v platnost 10. listopadu 2015, stejně jako související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Úprava Obecné dokumentace

Rada guvernérů přijala 18. listopadu 2015 obecné zásady ECB/2015/34, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) a obecné zásady ECB/2015/35 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému. Ustanovení související se srážkami při ocenění budou od nynějška obsaženy v tomto samostatném právním aktu, který umožní efektivnější provedení změn v příslušném rámci po přijetí odpovídajících rozhodnutí. Oboje obecné zásady jsou společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci Evropské komise na téma možného dopadu nařízení CRR a směrnice CRD IV na financování ekonomiky bankami

Rada guvernérů schválila 2. listopadu 2015 odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci Evropské komise na téma možného dopadu nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice o kapitálových požadavcích (CRD) IV na financování ekonomiky bankami, která byla následně zaslána Evropské komisi. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Publikace Financial Stability Review, listopad 2015

Rada guvernérů schválila 18. listopadu 2015 vydání publikace „Financial Stability Review ‑ November 2015”, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelností a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 26. listopadu 2015.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k předběžnému posouzení podmínek týkajících se řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 23. října 2015 stanovisko CON/2015/38 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k sazbám minimálních rezerv v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 28. října 2015 stanovisko CON/2015/39 na žádost Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k systému pojištění vkladů v Irsku

Rada guvernérů přijala 29. října 2015 stanovisko CON/2015/40 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB ke změnám statutu Banca d'Italia

Rada guvernérů přijala 30. října 2015 stanovisko CON/2015/41 na žádost Banca d’Italia.

Stanovisko ECB k institucionálnímu rámci pro řešení krize institucí v Belgii

Rada guvernérů přijala 4. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/42 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jménem belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k řešení krizových situací na finančním trhu a ke zvláštnímu odvodu vybraných finančních institucí na Slovensku

Rada guvernérů přijala 6. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/43 na žádost slovenského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k ustanovením o platech a důchodech v Irsku

Rada guvernérů přijala 11. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/44 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje a reformy.

Stanovisko ECB k regulaci společností nabývajících úvěry na Kypru

Rada guvernérů přijala 12. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/45 na žádost kyperského ministra financí.

Stanovisko ECB k registru bankovních účtů v Bulharsku

Rada guvernérů přijala 13. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/46 na žádost bulharského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k opatřením v souvislosti s nařízením o jednotném mechanismu dohledu v Rakousku

Rada guvernérů přijala 13. listopadu 2015 stanovisko CON/2015/47 na žádost rakouského ministerstva financí.

Statistika

Návrh nařízení ECB o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku

Rada guvernérů rámcově schválila 18. listopadu 2015 návrh nařízení ECB o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku („AnaCredit“). Konečné rozhodnutí o přijetí návrhu nařízení bude dosaženo až poté, co bude Rada guvernérů informována o odhadech souvisejících s příslušným projektem v oblasti IT a postupu pro vyhodnocení přínosů a nákladů, který bude použit pro vymezení zpravodajských povinností, jak se odrážejí v návrhu nařízení. Rada guvernérů mezitím schválila zveřejnění návrhu nařízení a jeho příloh na internetových stránkách ECB, aby se zvýšila transparentnost vůči trhům a usnadnilo plánování na trzích.

Správa a řízení

Úprava právního rámce ECB pro zadávání zakázek

Rada guvernérů přijala 29. října 2015 rozhodnutí ECB/2015/32, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek, kterým se přepracovává rozhodnutí ECB/2007/5, a to za účelem zohlednění nedávných směrnic Unie o zadávání veřejných zakázek a nejnovějších právních vyjádření Soudního dvora Evropské unie a také zkušeností nabytých za sedm let, během nichž ECB pravidla o zadávání zakázek uplatňuje. Rozhodnutí bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí, kterým se stanoví zásady poskytování zpětné vazby ve vztahu k činnosti dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů

Rada guvernérů přijala 18. listopadu 2015 rozhodnutí ECB/2015/36, kterým se stanoví zásady poskytování zpětné vazby ve vztahu k činnosti dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu jednotného mechanismu dohledu. Toto rozhodnutí zavádí jednotný proces poskytování zpětné vazby dílčím koordinátorům z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu jednotného mechanismu dohledu v zájmu zajištění řádného fungování společných týmů dohledu. Rozhodnutí bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Výsledky komplexního hodnocení řeckých bank

ECB zveřejnila 31. října 2015 výsledky komplexního hodnocení čtyř významných řeckých bank, nad nimiž vykonává dohled. Hodnocení bylo provedeno v souladu s rozhodnutím vrcholné schůzky eurozóny 12. července 2015 a memorandem o porozumění uzavřeným mezi Řeckou republikou, Bank of Greece a Evropskou komisí, jednající jménem Evropského mechanismu stability, dne 19. srpna 2015. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výsledky komplexního hodnocení 2015

ECB zveřejnila 14. listopadu 2015 výsledky komplexního hodnocení devíti bank, které prováděla od března do listopadu 2015. Související tisková zpráva společně s přílohou poskytující další podrobnosti o použité metodice, přezkumu kvality aktiv a výsledcích zátěžových testů je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média