Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2015

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 listopada 2015

Operacje rynkowe

Wdrożenie zwiększonego limitu udziału w emisji przy zakupach aktywów w ramach programu skupu papierów sektora publicznego

5 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/33 zmieniającą decyzję (UE) 2015/774 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych. Przyjęta decyzja nadaje moc prawną decyzji Rady Prezesów z 3 września 2015 w sprawie zwiększenia w programie PSPP limitu udziału w emisji dla każdego międzynarodowego numeru identyfikacyjnego papierów wartościowych z 25% do 33%. W przyjętej decyzji sprecyzowano, że limit udziału w emisji wynosi 33% na obligację, z wyjątkiem pewnych obligacji, które zawierają klauzulę CAC ( collective action clause) różną od modelu CAC stosowanego w strefie euro; dla tych obligacji przewidziano indywidualną weryfikację. Decyzja, która weszła w życie 10 listopada 2015, jest dostępna wraz z komunikatem prasowym w serwisie internetowym EBC.

Aktualizacja „Dokumentacji ogólnej”

18 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2015/34 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej), a także wytyczne EBC/2015/35 w sprawie redukcji wartości stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu. Od tej pory przepisy dotyczące redukcji wartości będą zawarte w tym osobnym akcie prawnym, co pozwoli uporządkować wdrażanie zmian odpowiednich ram prawnych po przyjęciu odnośnych decyzji. Oba zbiory wytycznych wraz z komunikatem prasowym są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące możliwego wpływu rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV na finansowanie bankowe gospodarki

2 listopada 2015 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej dotyczące możliwego wpływu rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) i czwartej dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV) na finansowanie bankowe gospodarki. Następnie odpowiedź ta została przesłana do Komisji. Odpowiedź Eurosystemu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Raport o stabilności finansowej – listopad 2015

18 listopada 2015 Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Financial Stability Review – November 2015, który przedstawia główne źródła ryzyka dla stabilności systemu finansowego strefy euro i słabości tego systemu oraz kompleksową analizę jego odporności na wstrząsy. Raport ma zostać opublikowany w serwisie internetowym EBC 26 listopada 2015.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wstępnej oceny spełnienia warunków zastosowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/38 w dniu 23 października 2015 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC o wskaźnikach rezerwy obowiązkowej na Węgrzech

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/39 w dniu 28 października 2015 na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarancji depozytów w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/40 w dniu 29 października 2015 na wniosek irlandzkiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie zmian w ustawie o Banca d’Italia

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/41 w dniu 30 października 2015 na wniosek Banca d’Italia.

Opinia EBC w sprawie ram instytucjonalnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji w Belgii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/42 w dniu 4 listopada 2015 na wniosek Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, występującego w imieniu belgijskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku finansowym i szczególnych opłatach nałożonych na wybrane instytucje finansowe na Słowacji

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/43 w dniu 6 listopada 2015 na wniosek słowackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/44 w dniu 11 listopada 2015 na wniosek irlandzkiego ministra wydatków publicznych i reform.

Opinia EBC w sprawie regulacji spółek nabywających instrumenty kredytowe na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/45 w dniu 12 listopada 2015 na wniosek cypryjskiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie rejestru rachunków bankowych w Bułgarii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/46 w dniu 13 listopada 2015 na wniosek bułgarskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Austrii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/47 w dniu 13 listopada 2015 na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Statystyka

Projekt rozporządzenia EBC w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego

18 listopada 2015 Rada Prezesów zatwierdziła co do zasady projekt rozporządzenia EBC w sprawie zbierania danych granularnych dotyczących ekspozycji kredytowych i ryzyka kredytowego („AnaCredit”). Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia rozporządzenia zapadnie dopiero po otrzymaniu przez Radę Prezesów informacji o szacunkach dotyczących odnośnego projektu informatycznego oraz o zaletach i kosztach przewidzianej procedury określania wymagań sprawozdawczych, o której mowa w projekcie rozporządzenia. W celu zwiększenia przejrzystości wobec rynków i ułatwienia im planowania Rada Prezesów zgodziła się, by tymczasem opublikować projekt rozporządzenia wraz z załącznikami w serwisie internetowym EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Aktualizacja przepisów EBC dotyczących zamówień publicznych

29 października 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/32 określającą zasady udzielania zamówień publicznych – będącą przekształceniem decyzji EBC/2007/5 – aby uwzględnić nowe dyrektywy unijne w sprawie zamówień publicznych i najnowsze wykładnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także doświadczenie z siedmiu lat stosowania zasad EBC dotyczących zamówień. Decyzja zostanie opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Decyzja określająca zasady przekazywania informacji zwrotnej na temat działalności subkoordynatorów z ramienia właściwych organów krajowych

18 listopada 2015 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/36 określającą zasady przekazywania informacji zwrotnej na temat działalności subkoordynatorów z ramienia właściwych organów krajowych we wspólnych zespołach nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Przyjęta decyzja wprowadza jednolitą procedurę przekazywania informacji zwrotnej na temat subkoordynatorów z ramienia właściwych organów krajowych we wspólnych zespołach nadzorczych Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, co ma pomóc we właściwym działaniu tych zespołów. Decyzja zostanie wkrótce opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Nadzór bankowy

Wyniki wszechstronnej oceny greckich banków

31 października 2015 EBC opublikował wyniki wszechstronnej oceny czterech nadzorowanych przez siebie istotnych banków greckich, przeprowadzonej na podstawie decyzji podjętej na szczycie euro 12 lipca 2015 oraz porozumienia zawartego 19 sierpnia 2015 między Republiką Grecką, Bank of Greece i Komisją Europejską, występującą w imieniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie nadzoru bankowego EBC („Banking Supervision”).

Wyniki wszechstronnej oceny za rok 2015

14 listopada 2015 EBC opublikował wyniki wszechstronnej oceny dziewięciu banków, prowadzonej od marca do listopada 2015. Komunikat prasowy w tej sprawie, wraz z aneksem technicznym przedstawiającym szczegółowe informacje o zastosowanej metodologii, przeglądzie jakości aktywów i wynikach testu warunków skrajnych, jest dostępny na stronie nadzoru bankowego EBC.

Kontakt z mediami