Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2015 m. lapkričio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2015 m. lapkričio 20 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Emisijos dalies ribos, taikomos turto pirkimui pagal viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, padidinimas

2015 m. lapkričio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/33, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/774 dėl viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programos. Jis suteikia teisinės galios 2015 m. rugsėjo 3 d. Valdančiosios tarybos sprendimui anksčiau nustatytą 25 % emisijos dalies ribą, taikomą vykdant viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą, kiekvienam tarptautiniam vertybinių popierių identifikavimo numeriui padidinti iki 33 %. Sprendime paaiškinta, kad 33 % emisijos dalies riba yra nustatyta kiekvienai obligacijai, išskyrus tuos atvejus, kai obligacijų bendrųjų veiksmų sąlyga skiriasi nuo įprastai taikomų euro zonoje. Numatyta, kad tokiu atveju kiekviena obligacija bus vertinama atskirai. 2015 m. lapkričio 10 d. įsigaliojęs sprendimas ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Bendrųjų dokumentų atnaujinimas

2015 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2015/34, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės), ir Gaires ECB/2015/35 dėl įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydžių, taikomų įgyvendinant Eurosistemos pinigų politikos sistemą. Dabar nuostatos dėl įvertinimo mažesne nei rinkos verte bus šiame atskirame teisės akte – dėl to, kai bus priimti atitinkami sprendimai, bus lengviau atlikti sistemos pakeitimus. Abejos gairės ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos atsakymas į Europos Komisijos viešų konsultacijų klausimą dėl Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR) ir Kapitalo reikalavimų direktyvos IV (KRD IV) galimo poveikio finansavimui, kurį bankai teikia įvairiems ekonomikos sektoriams

2015 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą į Europos Komisijos viešų konsultacijų klausimą dėl Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR) ir Kapitalo reikalavimų direktyvos IV (KRD IV) galimo poveikio finansavimui, kurį bankai teikia įvairiems ekonomikos sektoriams. Eurosistemos atsakymas perduotas Europos Komisijai ir paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinio stabilumo apžvalga – 2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „Finansinio stabilumo apžvalga – 2015 m. lapkričio mėn.“ (angl. Financial Stability Review – November 2015). Jame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir pagrindinės jo pažeidžiamumo priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti sukrėtimus. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2015 m. lapkričio 26 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių pertvarkymo sąlygų Vengrijoje preliminaraus vertinimo

2015 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/38 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl atsargų normų Vengrijoje

2015 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/39 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos Airijoje

2015 m. spalio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/40 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų

2015 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/41 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl įstaigų pertvarkymo institucinės sistemos Belgijoje

2015 m. lapkričio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/42 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl krizinių situacijų finansų rinkoje sprendimo ir dėl specialaus mokesčio pasirinktoms finansų įstaigoms Slovakijoje

2015 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/43 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl atlyginimų ir pensijų nuostatų Airijoje

2015 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/44 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl kreditą įgyjančių bendrovių reglamentavimo Kipre

2015 m. lapkričio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/45 Kipro finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl banko sąskaitų registro Bulgarijoje

2015 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/46 Bulgarijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl priemonių, papildančių Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamentą, Austrijoje

2015 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/47 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

Statistika

ECB reglamento dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo projektas

2015 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba iš esmės patvirtino ECB reglamento dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų ( AnaCredit) rinkimo projektą. Galutinį sprendimą dėl reglamento projekto Valdančioji taryba priims tik tada, kai bus informuota apie atitinkamo IT projekto sąmatas bei naudos ir sąnaudų analizės procedūros, vykdytinos siekiant apibrėžti atskaitomybės reikalavimus pagal reglamento projektą, rezultatus. Kol bus priimtas galutinis sprendimas, Valdančioji taryba sutiko paskelbti reglamento projektą ir jo priedus ECB interneto svetainėje, kad rinkų dalyviams būtų užtikrintas didesnis skaidrumas ir būtų lengviau planuoti veiklą rinkose.

ECB valdymas

ECB viešųjų pirkimų srities teisės aktų atnaujinimas

Siekdama atsižvelgti į Sąjungoje per keletą pastarųjų metų priimtas direktyvas dėl viešųjų pirkimų ir naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, taip pat į patirtį, sukauptą per septynerius ECB viešųjų pirkimų taisyklių įgyvendinimo metus, 2015 m. spalio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/32 (Sprendimo ECB/2007/5 nauja redakcija), nustatantį viešųjų pirkimų taisykles. Sprendimas bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Sprendimas, kuriuo nustatomi principai dėl NKI koordinatorių padėjėjų veiklos įvertinimo

2015 m. lapkričio 18 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/36, kuriuo nustatomi principai dėl nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) koordinatorių padėjėjų veiklos įvertinimo Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) jungtinėse priežiūros grupėse (JPG). Sprendime nustatytos vienodos sąlygos, taikytinos NKI koordinatorių padėjėjų veiklos įvertinimui Bendro priežiūros mechanizmo JPG, siekiant užtikrinti tinkamą pastarųjų veikimą. Sprendimas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Graikijos bankų išsamaus vertinimo rezultatai

2015 m. spalio 31 d. ECB paskelbė keturių prižiūrimų svarbių Graikijos bankų išsamaus vertinimo rezultatus. Vertinimas atliktas vadovaujantis 2015 m. liepos 12 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo sprendimu ir susitarimo memorandumu, kurį 2015 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė Graikijos Respublika, Graikijos centrinis bankas ir Europos Komisija Europos stabilumo mechanizmo narių vardu. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2015 m. išsamaus vertinimo rezultatai

2015 m. lapkričio 14 d. ECB paskelbė devynių bankų išsamaus vertinimo, atlikto 2015 m. kovo–lapkričio mėn., rezultatus. Susijęs pranešimas spaudai, techninis priedas, kuriama pateikiama daugiau informacijos apie taikytus metodus, ir turto kokybės peržiūros bei testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai