Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2015

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. novembril 2015

Turuoperatsioonid

Avaliku sektori varaostukava raames ostetud varade emissioonipõhise piirangu tõstmise rakendamine

5. novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/33, millega muudetakse otsust (EL) 2015/774 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta, millega jõustub EKP nõukogu 3. septembri 2015 otsus tõsta avaliku sektori varaostukava emissioonipõhist piirangut 25%lt 33%ni iga rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri kohta. Otsusega kehtestatakse 33% emissioonipõhine piirang igale võlakirjale, välja arvatud juhul, kui võlakirjale on lisatud euroala mudelist erinev ühise tegutsemise klausel, sellisel juhul on ette nähtud üksikjuhtumi alusel kinnitamine. 10. novembril 2015 jõustunud otsus koos asjakohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused ülddokumentatsioonis

18. novembril 2015 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2015/34, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (ülddokumentatsiooni suunis) ja suunist EKP/2015/35 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate turuväärtuse allahindluste kohta. Turuväärtuse allahindlusega seotud sätted esitatakse nüüdsest eraldi õigusaktis, mis võimaldab pärast vastavate otsuste vastuvõtmist rakendada ühtlaselt asjaomase raamistiku muudatusi. Mõlemad suunised koos sellekohase pressiteatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi vastus Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile, mis käsitleb kapitalinõuete määruse ja direktiivi võimalikku mõju majanduse pangalaenudega rahastamisele

2. novembril 2015 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse seoses Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooniga, mis käsitleb kapitalinõuete määruse (CRR) ja direktiivi (CRD IV) võimalikku mõju majanduse pangalaenudega rahastamisele. Vastus saadeti seejärel Euroopa Komisjonile. Eurosüsteemi vastus on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2015

18. novembril 2015 andis EKP nõukogu loa avaldada 2015. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade, milles vaadeldakse euroala finantssüsteemi stabiilsust ohustavaid peamisi tegureid ja süsteemi nõrku külgi ning analüüsitakse põhjalikult euroala finantssüsteemi suutlikkust pidada vastu majandusšokkidele. Ülevaade avaldatakse EKP veebilehel 26. novembril 2015.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahendusega seotud tingimuste eelhinnangu kohta Ungaris

23. oktoobril 2015 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/38.

EKP arvamus kohustusliku reservi nõude kohta Ungaris

28. oktoobril 2015 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/39.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi kohta Iirimaal

29. oktoobril 2015 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/40.

EKP arvamus Banca d'Italia seaduse muutmise kohta

30. oktoobril 2015 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/41.

EKP arvamus krediidiasutuste ja investeerimisühingute kriisilahenduse institutsioonilise raamistiku kohta Belgias

4. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri nimel tegutsenud Belgia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/42.

EKP arvamus finantsturu kriisiolukorra lahendamise ja teatavatele finantseerimisasutustele erimaksu kohaldamise kohta Slovakkias

6. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Slovakkia rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/43.

EKP arvamus palga ja pensioni eraldiste kohta Iirimaal

11. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Iirimaa valitsussektori kulude ja reformide ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/44.

EKP arvamus laenusaavate äriühingute reguleerimise kohta Küprosel

12. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2015/45.

EKP arvamus pangakontode registri kohta Bulgaarias

13. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/46.

EKP arvamus ühtse kriisilahenduskorra määrusega kaasnevate meetmete kohta Austrias

13. novembril 2015 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2015/47.

Statistika

EKP määruse eelnõu granulaarsete krediidiandmete ja krediidiriski andmete kogumise kohta

18. novembril 2015 kiitis EKP nõukogu üldjoontes heaks EKP määruse eelnõu granulaarsete krediidi- ja krediidiriski andmete ( AnaCredit) kogumise kohta. Määruse eelnõu järgi on riikide keskpankadel õigus andmeesitajatele teha teatud tingimustel erandeid. Lõplik otsus määruse eelnõu vastuvõtmise kohta tehakse pärast seda, kui EKP nõukogu on teavitatud asjakohase IT-projekti ligikaudsest maksumusest ning määruse eelnõuga kehtestatud aruandlusnõuete määratlemiseks kasutatud hüvede ja kulude menetlusest. EKP nõukogu on senikauaks nõustunud avaldama määruse eelnõu ja selle lisad EKP veebilehel, et suurendada läbipaistvust turgude suhtes ja hõlbustada planeerimist turgudel.

Üldjuhtimine

EKP hangete õigusliku raamistiku ajakohastamine

29. oktoobril 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/32 hanke-eeskirjade kehtestamise kohta, millega sõnastatakse uuesti otsus EKP/2007/5, et võtta arvesse liidu viimaseid direktiive riigihangete kohta, Euroopa Liidu Kohtu kõige uuemat õigust ja viimase seitsme aasta kogemusi seoses EKP hanke-eeskirjade rakendamisega. Otsus avaldatakse EKP veebilehel.

Otsus, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele

18. novembril võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/36, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele. Otsusega kehtestatakse ühtne menetlus seoses tagasiside andmisega ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele, millega püütakse tagada ühiste järelevalverühmade nõuetekohane toimimine. Otsus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Kreeka pankade põhjaliku hindamise tulemused

31. oktoobril 2015 avaldas EKP põhjaliku hindamise tulemused tema järelevalve alla kuuluva nelja olulise Kreeka panga kohta. Põhjalik hindamine viidi läbi kooskõlas euroala tippkohtumise 12. juuli 2015 otsusega ning Kreeka Vabariigi, Kreeka keskpanga ja Euroopa stabiilsusmehhanismi nimel tegutsenud Euroopa Komisjoni vastastikuse mõistmise memorandumiga, mis allkirjastati 19. augustil 2015. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

2015. aasta põhjaliku hindamise tulemused

14. novembril 2015 avaldas EKP 2015. aasta märtsist kuni novembrini läbi viidud üheksa panga põhjaliku hindamise tulemused. Sellekohane pressiteade koos tehnilisi üksikasju käsitleva lisaga ning varade kvaliteedi hindamise ja stressitesti tulemused on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed