Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2015 г.

EMBARGO

ЗАБРАНЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ преди 15 ч централноевропейско време на 20 март 2015 г.

Парична политика

Преработен въпросник за Проучването на банковото кредитиране

На 2 март 2015 г. Управителният съвет одобри преработен въпросник за Проучването на банковото кредитиране и наръчник за съставяне на данни, считано от април 2015 г. Преработеният текст ще осигури съгласуваност и ще допринесе за по-доброто общо разбиране от страна на участниците в проучването на терминологията, използвана в него. Основната цел на проучването е да предостави повече информация на Евросистемата за условията на финансиране в еврозоната и по този начин да съдейства на Управителния съвет да направи оценка на паричната и икономическата динамика като основа за решенията по паричната политика.

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 18 март 2015 г. Управителният съвет одобри доклада за 2014 г., в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и на свързаните с тях регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2014 г., който ще бъде публикуван на 20 април 2015 г.

Външна комуникация

Съобщение на ЕЦБ по повод на решението на Общия съд във връзка с политиката на местонахождение за централните контрагенти

На 4 март 2015 г. Управителният съвет взе под внимание решението на Общия съд във връзка с политиката на местонахождение за централните контрагенти. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на ЕЦБ за 2014 г.

На 16 март 2015 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2014 г., който ще бъде представен пред Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 23 официални езика на Европейския съюз на 20 април 2015 г.

Пазарни операции

Удължаване на преходния период преди въвеждането на уеднаквен минимален праг за размер за вземанията по вътрешни кредити в рамката на Евросистемата за обезпечения

На 26 февруари 2015 г. Управителният съвет взе решение въвеждането на минимален праг за размер от 500 000 евро за вземания по вътрешни кредити, първоначално предвидено за март 2015 г., да бъде допълнително отложено най-рано за края на септември 2018 г.

Решение на ЕЦБ и въпроси във връзка с изпълнението, които се отнасят до програмата на Евросистемата за изкупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари

На 4 март 2015 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2015/10 относно програма за изкупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари. Решението определя обхвата и основните оперативни параметри на обявената на 22 януари 2015 г. програма за изкупуване на активи на публичния сектор. То се прилага от 9 март 2015 г. и е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Като част от останалите въпроси във връзка с изпълнението, на 4 март 2015 г. Управителният съвет също така одобри списък с национални и наднационални институции и агенции, чиито ценни книжа са допустими за изкупуване по тази програма. Списъкът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Критерии за закупуване на гарантирани траншове тип „мецанин“ на обезпечени с активи ценни книжа по програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

На 18 март 2015 г. Управителният съвет взе решение Евросистемата да закупи траншове тип „мецанин“ на обезпечени с активи ценни книжа, при условие че тези траншове тип „мецанин“ са обект на гаранция в съответствие с критериите за гаранции в рамката на Евросистемата за обезпечения (както е посочено в раздел 6.3.2, буква в) от ЕЦБ/2011/14; от 1 май 2014 г. – член 114 от ЕЦБ/2014/60). Това означава, че е необходимо гаранцията да е безусловна и неотменима, платима при първо поискване и да покрива главницата, лихвата и всички дължими суми по облигациите. Освен това Евросистемата ще извърши подходящи процедури за кредитен риск и надлежна проверка преди закупуването на гарантирани траншове тип „мецанин“ на обезпечени с активи ценни книжа.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Специална оценка на връзка спрямо стандартите за използването на системите за сетълмент на ценни книжа при кредитните операции на Евросистемата

На 26 февруари 2015 г. Управителният съвет одобри пряката връзка от Clearstream Banking AG Cascade (Франкфурт) към VP Securities A/S (Дания) като допустима за използване при кредитните операции на Евросистемата. Пълният списък на всички допустими връзки е наличен на уебсайта на ЕЦБ.

Указания за оценката на схеми за картови плащания спрямо надзорните стандарти

На 23 февруари 2015 г. Управителният съвет одобри указанията, изготвени от Комитета за платежни и сетълмент системи (PSSC) за оценката на схемите за картови плащания спрямо надзорните стандарти, разработени от Евросистемата и публикувани през 2008 г. Тези указания за оценката са предназначени както за органите, управляващи схемите за картови разплащания, които отговарят за осигуряването на съответствие, така и за надзорните органи, които извършват наблюдение над националните и международните схеми за картови плащания въз основа на надзорните стандарти на Евросистемата за схемите за картови плащания. Указанията са актуализирани с въвеждането на „Препоръки за сигурност на интернет плащанията“, които бяха одобрени от Управителния съвет през януари 2013 г., както и с „Насоки за оценка на сигурността на плащанията в интернет“ от февруари 2014 г. Указанията са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Доклад на ЕЦБ от 2015 г. относно „Финансовата интеграция в Европа“

На 18 март 2015 г. Управителният съвет отбеляза, че деветото издание на доклада на ЕЦБ за „Финансовата интеграция в Европа“ ще бъде публикувано на 27 април 2015 г. по повод на съвместната конференция на ЕЦБ и Европейската комисия относно финансовата интеграция и стабилност в Европа. Това издание на доклада представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата за нейното насърчаване. То също така включва раздел, посветен на по-нататъшния напредък в изграждането на банков съюз, както и редица тематични статии.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно стратегия за макропруденциалната политика в Литва

На 25 февруари 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/7 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно независимостта на Banka Slovenije и на членовете на органите ѝ за вземане на решение

На 2 март 2015 г. Управителният съвет прие Становище CON/2015/8 по искане на председателя на Народното събрание на Република Словения.

Административно управление

Етични рамки на Евросистемата и на единния надзорен механизъм

На 12 март 2015 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2015/11 за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, както и Насоки ЕЦБ/2015/12 за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм. Тези правни актове определят етичните норми, чието спазване запазва доверието и репутацията на ЕЦБ и Евросистемата като цяло, както и доверието на обществеността в почтеността и безпристрастността на членовете на управителните органи и служителите на ЕЦБ при прилагането на паричната политика и изпълнението на надзорните задачи. Двата правни акта са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти

Инициатива за етични практики, свързани с производството на банкноти

На 20 февруари 2015 г. Управителният съвет взе решение имената на централните банки от Евросистемата да бъдат включени в списъка с организациите, които подкрепят общите цели на Инициативата за етични практики, свързани с производството на банкноти (Banknote Ethics Initiative, BnEI), публикуван на уебсайта на BnEI. BnEI е неотдавнашна инициатива на сектора, чиято дейност е свързана с производството на банкноти. Основно място в нея заема предотвратяването на корупцията и спазването на антитръстовото законодателство в рамките на сектора.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите