Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2015

EMBARGO

PREPOVED OBJAVE do 20. marca 2015 do 15.00 po srednjeevropskem času

Denarna politika

Revidirani vprašalnik za anketo o bančnih posojilih

Svet ECB je 2. marca 2015 odobril revidirani vprašalnik za anketo o bančnih posojilih ter navodila za izpolnjevanje, ki začneta veljati aprila 2015. Z revizijo bo zagotovljena dosledna raba izrazov v anketi, s čimer se bo dodatno izboljšalo njihovo enotno razumevanje s strani anketiranih. Glavni namen ankete je omogočiti Eurosistemu, da izve več o pogojih financiranja v euroobmočju in tako pomaga Svetu ECB pri pripravi ocene denarnih in gospodarskih gibanj kot podlage za odločitve o denarni politiki.

Spoštovanje prepovedi denarnega financiranja in privilegiranega dostopa s strani centralnih bank

Svet ECB je 18. marca 2015 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, po kateri je ECB dolžna spremljati, ali centralne banke v EU spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 Pogodbe ter s tem povezanih uredb, odobril poročilo za leto 2014. To vprašanje bo podrobneje obravnavano v posebnem razdelku letnega poročila ECB za leto 2014, ki bo 20. aprila 2015 objavljeno na spletni strani ECB.

Obveščanje javnosti

Izjava ECB po sodbi Splošnega sodišča o politiki lokacij za centralne nasprotne stranke

Svet ECB se je 4. marca 2015 seznanil s sodbo Splošnega sodišča o politiki lokacij za centralne nasprotne stranke. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Letno poročilo ECB 2014

Svet ECB je 16. marca 2015 sprejel Letno poročilo ECB 2014, ki bo predstavljeno Evropskemu parlamentu in 20. aprila 2015 v 23 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Podaljšanje prehodnega obdobja pred uvedbo standardnega najmanjšega dovoljenega zneska domačih bančnih posojil v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 26. februarja 2015 sklenil, da se uvedba najmanjšega dovoljenega zneska domačih bančnih posojil v višini 500.000 EUR, ki je bila prvotno predvidena za marec 2015, ponovno odloži vsaj do konca septembra 2018.

Sklep ECB o izvedbenih vprašanjih v zvezi z Eurosistemovim programom nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih

Svet ECB je 4. marca 2015 sprejel Sklep ECB/2015/10 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih. Sklep, ki določa obseg in podrobneje opredeljuje glavne značilnosti izvajanja tega programa, ki je bil napovedan 22. januarja 2015, velja od 9. marca 2015 in je na voljo na spletni strani ECB. V okviru preostalih izvedbenih vprašanj je Svet ECB 4. marca 2015 odobril tudi seznam mednarodnih in nadnacionalnih institucij in agencij, katerih vrednostni papirji so primerni za nakup v okviru programa. Seznam je objavljen na spletni strani ECB.

Merila za nakup zajamčenih vmesnih tranš listinjenih vrednostnih papirjev v okviru programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 18. marca 2015 sklenil, da bo Eurosistem kupoval vmesne tranše listinjenih vrednostnih papirjev, pod pogojem, da zanje obstaja jamstvo, ki izpolnjuje merila za jamstva v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu (kot je opisano v poglavju 6.3.2(c) Smernice ECB/2011/14 (od 1. maja 2014, člen 114 Smernice ECB/2014/60)). To pomeni, da mora biti jamstvo brezpogojno in nepreklicno, plačljivo na prvi poziv ter mora zajemati glavnico, obresti in vse ostale zneske iz naslova kupljenih vrednostnih papirjev. Poleg tega bo Eurosistem pred nakupom zajamčenih vmesnih tranš listinjenih vrednostnih papirjev izvedel ustrezno oceno kreditnega tveganja ter skrbni pregled.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Priložnostna ocena povezave glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev v kreditnih operacijah Eurosistema

Svet ECB je 26. februarja 2015 odobril neposredno povezavo od Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) do VP Securities A/S (Danska) kot primerno za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celovit seznam vseh primernih povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Vodnik za oceno shem kartičnih plačil glede na standarde pregleda

Svet ECB je 23. februarja 2015 odobril vodnik, ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme (PSSC), za oceno shem kartičnih plačil glede na standarde pregleda, ki jih je razvil Eurosistem in so bili objavljeni leta 2008. Ocenjevalni vodnik je namenjen organom upravljanja shem kartičnih plačil, ki so odgovorni za izpolnjevanje standardov, ter za preglednike, ki izvajajo pregled nad delovanjem nacionalnih in mednarodnih shem kartičnih plačil glede na standarde Eurosistema za pregled nad delovanjem shem kartičnih plačil. Ob tej posodobitvi so bila v vodnik vključena »Priporočila za varnost internetnih plačil«, ki jih je Svet ECB odobril januarja 2013, ter »Ocenjevalni vodnik za varnost internetnih plačil« iz februarja 2014. Vodnik je na voljo na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi 2015

Svet ECB se je 18. marca 2015 seznanil z deveto izdajo poročila ECB o finančni integraciji v Evropi ( Financial Integration in Europe), ki bo objavljeno 27. aprila 2015 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije o integraciji in stabilnosti finančnih trgov v Evropi. Tokratno poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema za njeno nadaljnje izboljšanje. Vsebuje tudi poglavje o napredku pri vzpostavljanju bančne unije ter poglavja o več drugih specifičnih vprašanjih.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o strategiji makrobonitetne politike v Litvi

Svet ECB je 25. februarja 2015 Mnenje CON/2015/7 sprejel na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o neodvisnosti Banke Slovenije in članov njenih organov odločanja

Svet ECB je 2. marca 2015 Mnenje CON/2015/8 sprejel na zahtevo predsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Upravljanje in vodenje

Okvira poklicne etike za Eurosistem in za enotni mehanizem nadzora

Svet ECB je 12. marca 2015 sprejel Smernico ECB/2015/11 o določitvi načel okvira Eurosistema za poklicno etiko in razveljavitvi Smernice ECB/2002/6 o minimalnih standardih za Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB. Na isti dan je sprejel tudi Smernico ECB/2015/12 o določitvi načel okvira poklicne etike za enotni mehanizem nadzora Ta pravna akta določata etične standarde, ki jih morajo zaposleni v Eurosistemu in enotnem mehanizmu nadzora spoštovati, da bi zagotovili verodostojnost in ugled ECB in Eurosistema kot celote ter zaupanje javnosti v poštenost in nepristranskost članov organov odločanja in zaposlenih v ECB pri izvajanju nalog denarne politike in bančnega nadzora. Oba pravna akta sta objavljena na spletni strani ECB.

Bankovci

Pobuda za etičnost na področju bankovcev

Svet ECB je 20. februarja 2015 sklenil, da bodo imena centralnih bank Eurosistema vključena na seznam organizacij, ki podpirajo splošne cilje pobude za etičnost na področju bankovcev ( Banknote Ethics Initiative, BnEI), na spletni strani pobude. BnEI je nova pobuda organizacij v panogi bankovcev, njen glavni cilj pa je preprečevanje korupcije in spoštovanje konkurenčne zakonodaje.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije