Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2015

EMBARGO

NEZVEREJŇOVAŤ do 15:00 SEČ 20. marca 2015

Menová politika

Upravený dotazník prieskumu bankových úverov

Dňa 2. marca 2015 Rada guvernérov schválila s účinnosťou od apríla 2015 upravený dotazník prieskumu bankových úverov a príručku s pokynmi na vyplnenie dotazníka. Upravená verzia dotazníka zaručí konzistentnosť a zlepší všeobecné porozumenie pojmov prieskumu jeho účastníkmi. Hlavným cieľom prieskumu je poskytnúť Eurosystému bližšie informácie o podmienkach financovania v eurozóne a pomôcť tak Rade guvernérov pri hodnotení menového a ekonomického vývoja, na základe ktorého prijíma rozhodnutia o menovej politike.

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 18. marca 2015 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2014. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2014, ktorá bude zverejnená 20. apríla 2015 na internetovej stránke ECB.

Externá komunikácia

Vyhlásenie ECB v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu o politike umiestnenia pre centrálne protistrany

Dňa 4. marca 2015 Rada guvernérov vzala na vedomie rozsudok Všeobecného súdu týkajúci sa politiky umiestnenia pre centrálne protistrany. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa ECB za rok 2014

Dňa 16. marca 2015 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2014. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a od 20. apríla 2015 bude k dispozícii na internetovej stránke ECB v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Operácie na trhu

Predĺženie prechodného obdobia pred zavedením štandardného minimálneho objemu domácich úverových pohľadávok v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 26. februára 2015 Rada guvernérov rozhodla o odklade zavedenia minimálneho objemu domácich úverových pohľadávok vo výške 500 000 €, ktoré bolo pôvodne naplánované na marec 2015, na najskôr koniec septembra 2015.

Rozhodnutie ECB a otázky implementácie týkajúce sa programu Eurosystému nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu

Dňa 4. marca 2015 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2015/10 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu. Rozhodnutie, ktoré určuje rozsah a obsahuje podrobné hlavné prevádzkové postupy programu nákupu aktív verejného sektora oznámeného 22. januára 2015, sa uplatňuje od 9. marca 2015 a je k dispozícii na internetovej stránke ECB. V rámci zostávajúcich otázok implementácie Rada guvernérov dňa 4. marca 2015 schválila aj zoznam medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a agentúr, ktorých cenné papiere sú v nákupoch v rámci programu nákupu aktív verejného sektora akceptovateľné. Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Kritériá nákupu zaručených mezanínových tranží cenných papierov krytých aktívami v rámci programu nákupu cenných papierov krytých aktívami

Dňa 18. marca 2015 Rada guvernérov rozhodla, že Eurosystém bude nakupovať mezanínové tranže cenných papierov krytých aktívami, pokiaľ sa na tieto mezanínové tranže bude vzťahovať záruka spĺňajúca kritériá záruk v kolaterálovom rámci Eurosystému (kapitola 6.3.2 písm. c usmernenia ECB/2011/14 (od 1. mája 2014 článok 114 usmernenia ECB/2014/60)). Znamená to, že záruka musí byť bezpodmienečná a neodvolateľná, splatná na prvé požiadanie a musí pokrývať istinu, úrok a všetky ostatné sumy splatné z cenných papierov. Pred nákupom zaručených mezanínových tranží cenných papierov krytých aktívami Eurosystém tiež uskutoční adekvátne posúdenie kreditného rizika a vykoná opatrenia náležitej starostlivosti.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Ad hoc posúdenie prepojenia na základe štandardov používania systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 26. februára 2015 Rada guvernérov schválila priame prepojenie medzi Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) a VP Securities A/S (Dánsko) ako akceptovateľné v úverových operáciách Eurosystému. Úplný zoznam všetkých akceptovateľných prepojení je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Príručka hodnotenia schém kartových platieb podľa štandardov dohľadu

Dňa 23. februára 2015 Rada guvernérov schválila príručku hodnotenia schém kartových platieb (card payment scheme – CPS) podľa štandardov dohľadu vypracovaných Eurosystémom a zverejnených v roku 2008, ktorú vypracoval Výbor pre platobné systémy a systémy vyrovnania. Príručka hodnotenia je určená tak orgánom správy CPS zodpovedným za dodržiavanie súladu, ako aj orgánom monitorujúcim vnútroštátne i medzinárodné schémy CPS v súlade so štandardmi Eurosystému pre dohľad nad CPS. V rámci aktualizácie boli do príručky začlenené odporúčania pre bezpečnosť internetových platieb schválené Radou guvernérov v januári 2013, ako aj príručka hodnotenia bezpečnosti internetových platieb z februára 2014. Príručka je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Správa ECB o finančnej integrácii v Európe z roku 2015

Dňa 18. marca 2015 Rada guvernérov vzala na vedomie, že deviate vydanie správy ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe) bude zverejnené 27. apríla 2015 pri príležitosti spoločnej konferencie ECB a Európskej komisie o integrácii finančných trhov a finančnej stabilite v Európe. Toto vydanie správy približuje stav finančnej integrácie v eurozóne a aktivity Eurosystému zamerané na jej podporu. Obsahuje aj kapitolu o ďalšom pokroku pri zavádzaní bankovej únie a niekoľko osobitných článkov.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB ku stratégii makroprudenciálnej politiky v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/7 dňa 25. februára 2015 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k nezávislosti Banka Slovenije a členov jej rozhodovacích orgánov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2015/8 dňa 2. marca 2015 na žiadosť predsedu Štátneho zhromaždenia Slovinskej republiky.

Správa a riadenie

Etický rámec Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 12. marca 2015 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2015/11, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a ktorým sa zrušuje usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB, a usmernenie ECB/2015/12, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca jednotného mechanizmu dohľadu. Tieto právne predpisy stanovujú etické normy, ktorých dodržiavanie chráni dôveryhodnosť a reputáciu ECB a Eurosystému ako celku, ako aj dôveru verejnosti v integritu a nestrannosť členov orgánov a zamestnancov ECB pri výkone úloh v oblasti menovej politiky a dohľadu. Obidva právne predpisy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky

Iniciatíva za etické štandardy v odvetví výroby bankoviek

Dňa 20. februára 2015 Rada guvernérov rozhodla o zaradení názvov centrálnych bánk Eurosystému do zoznamu organizácií podporujúcich celkové ciele iniciatívy za etické štandardy v odvetví výroby bankoviek (Banknote Ethics Initiative – BnEI) zverejneného na internetovej stránke BnEI. Iniciatíva BnEI, ktorú nedávno zaviedlo odvetvie výroby bankoviek, sa zameriava na prevenciu korupcie a na dodržiavanie protimonopolných predpisov v rámci odvetvia.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá