Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2015 m. kovo mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2015 m. kovo 20 d., 15.00 val. (CET)

Pinigų politika

Atnaujintas Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų klausimynas

2015 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą Bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų klausimyną ir rengimo vadovą, kurie bus pradėti taikyti 2015 m. balandžio mėn. Atnaujinta versija leis užtikrinti didesnį nuoseklumą ir padės tyrimo dalyviams geriau suprasti klausimyne vartojamus terminus. Pagrindinis šios apklausos tikslas – pagerinti Eurosistemos dalyvių žinias apie finansavimo sąlygas euro zonoje. Tai padeda Valdančiajai tarybai įvertinti pokyčius pinigų ir ekonomikos srityse prieš priimant pinigų politikos sprendimus.

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, taikomi centriniams bankams

2015 m. kovo 18 d., remdamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose ir susijusiuose Reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2014 metų ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai bus pateikta ECB 2014 metų ataskaitos, kuri bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2015 m. balandžio 20 d., atskirame skyriuje.

Informacija visuomenei

ECB pareiškimas dėl Bendrojo teismo sprendimo dėl pagrindinių sandorio šalių įsisteigimo politikos

2015 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba susipažino su Bendrojo teismo sprendimu dėl pagrindinių sandorio šalių įsisteigimo politikos. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB 2014 metų ataskaita

2015 m. kovo 16 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2014 metų ataskaitą, kuri 2015 m. balandžio 20 d. bus pristatyta Europos Parlamentui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Rinkos operacijos

Pratęstas pereinamasis laikotarpis prieš įvedant standartinę minimalią vidaus kredito reikalavimų sumą Eurosistemos įkaito pateikimo sistemoje

2015 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba nusprendė dar atidėti vidaus kredito reikalavimų minimalios sumos (500 000 eurų) įvedimą, kuris buvo numatytas 2015 m. kovo mėn. bent iki 2018 m. rugsėjo pabaigos.

ECB sprendimas ir įgyvendinimo klausimai, susiję su Eurosistemos viešojo sektoriaus turto pirkimo programa antrinėje rinkoje

2015 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2015/10 dėl viešojo sektoriaus turto pirkimo programos antrinėje rinkoje. Sprendime nustatyta šios programos aprėptis ir išsamiai išdėstyti pagrindiniai jos vykdymo aspektai. Minėtasis ECB interneto svetainėje 2015 m. sausio 22 d. paskelbtas sprendimas įsigalioja 2015 m. kovo 9 d. Be to, spręsdama likusius su programos vykdymu susijusius klausimus, 2015 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba patvirtino tarptautinių ir viršvalstybinių institucijų ir agentūrų, kurių išleistus vertybinius popierius galima įsigyti pagal viešojo sektoriaus turto pirkimo programą, sąrašą. Šis sąrašas paskelbtas ECB svetainėje.

Pagal turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programą įsigyjamiems garantija užtikrintiems vidutinio prioriteto vertybiniams popieriams taikomi kriterijai

2015 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad Eurosistema pirks turtu užtikrintų vidutinio prioriteto vertybinių popierių, jei šie vertybiniai popieriai užtikrinami garantija, atitinkančia Eurosistemos įkaito pateikimo sistemoje garantijoms taikomus kriterijus (pagal ECB/2011/14 6 skyriaus 6.3.2 dalies c) punktą; 2014 m. gegužės 1 d. ECB/2014/60 114 straipsnis). Tai reiškia, kad garantija turi būti besąlygiška ir neatšaukiama, sumokama pagal pirmą pareikalavimą ir turi padengti įsipareigojimus dėl pagrindinės sumos, palūkanų ir bet kokių kitų sumų pagal skolos priemones. Be to, prieš įsigydama garantija užtikrintų vidutinio prioriteto vertybinių popierių Eurosistema taikys atitinkamas kredito rizikos įvertinimo ir deramo tikrinimo procedūras.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Specialus įvertinimas, ar jungtis atitinka reikalavimus, taikomus vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų naudojimui Eurosistemos kredito operacijoms

2015 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad tiesioginė Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) jungtis su VP Securities A/S (Danija) atitinka reikalavimus ir gali būti naudojama Eurosistemos kredito operacijoms vykdyti. Išsamus visų tinkamų jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo kortelių schemų vertinimo pagal priežiūros standartus vadovas

2015 m. vasario 23 d. Valdančioji taryba patvirtino Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ( PSSC) parengtą vadovą, skirtą mokėjimų kortelių schemų vertinimui pagal Eurosistemos sukurtus ir 2008 m. paskelbtus priežiūros standartus. Šis vertinimo vadovas skirtas atitiktį turinčioms užtikrinti mokėjimo kortelių schemų priežiūros institucijoms ir institucijoms, prižiūrinčioms nacionalines ir tarptautines mokėjimo kortelių schemas pagal Eurositemos parengtus šių schemų priežiūros standartus. Vadovas atnaujintas jį papildžius rekomendacijomis dėl mokėjimų internetu saugumo (Valdančioji taryba jas patvirtino 2013 m. sausio mėn.) ir mokėjimų internetu saugumo vertinimo gairėmis (patvirtintomis 2014 m. vasario mėn.). Vadovas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB 2015 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“

2015 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba pažymėjo, kad ECB ataskaitos „Finansinė integracija Europoje“ devintasis leidimas bus paskelbtas 2015 m. balandžio 27 d. bendros ECB ir Europos Komisijos konferencijos apie finansinę integraciją ir stabilumą Europoje proga. Šiame leidime apžvelgiama euro zonos finansinės integracijos būklė ir Eurosistemos veikla skatinant šią integraciją. Jame yra ir skyrius, kuriame aprašyta tolesnė pažanga įgyvendinant bankų sąjungą bei kai kurie ypatumai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Lietuvos makroprudencinės politikos strategijos

2015 m. vasario 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/7 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl Banka Slovenije ir jo sprendimus priimančių organų narių nepriklausomumo

2015 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2015/8 Slovėnijos Respublikos Nacionalinės asamblėjos pirmininko prašymu.

ECB valdymas

Eurosistemos ir Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) etikos kodeksai

2015 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2015/11, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai ir panaikinamos Gairės ECB/2002/6 dėl minimalių standartų Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas. Valdančioji taryba taip pat priėmė Gaires ECB/2015/12, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai. Šiuose teisės aktuose išdėstyti etikos standartai. Jų laikantis saugoma ECB ir visos Eurosistemos patikimumas ir reputacija, taip pat užtikrinamas visuomenės pasitikėjimas ECB darbuotojų ir sprendimus priimančių organų narių sąžiningumu ir nešališkumu ECB vykdant pinigų politiką ir priežiūros funkcijas. Abu teisės aktai paskelbti ECB svetainėje.

Banknotai

Banknotų etikos iniciatyva

2015 m. vasario 20 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad Eurosistemos centrinių bankų pavadinimai bus įtraukti į organizacijų, palaikančių bendrus Banknotų etikos iniciatyvos tikslus, sąrašą šios iniciatyvos interneto svetainėje. Tai nauja banknotų pramonės sukurta iniciatyva; daugiausia dėmesio skiriama korupcijos prevencijai ir atitikčiai šią sritį reglamentuojantiems antikonkurenciniams teisės aktams.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai