Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2015

EMBARGO

PERSEMBARGO tot 15.00 uur Midden-Europese tijd op 20 maart 2015

Monetair beleid

Herziene vragenlijst voor de Enquête naar de bancaire kredietverlening

Op 2 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herziene vragenlijst voor de Enquête naar de bancaire kredietverlening (Bank Lending Survey of BLS) en bijbehorende compilatiegids met ingang van april 2015. De herziene versie zal zorgen voor consistentie, en het gemeenschappelijke inzicht in BLS-termen door deelnemers aan de enquête verbeteren. Het voornaamste doel van de enquête is de kennis van het Eurosysteem ten aanzien van de financieringsvoorwaarden in het eurogebied te verbeteren en op die manier de Raad van Bestuur te helpen bij diens beoordeling van de monetaire en economische ontwikkelingen als input voor monetairbeleidsbeslissingen.

Naleving door centrale banken van de verboden op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 18 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om de naleving door de centrale banken van de EU van de in artikelen 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante Verordeningen gespecificeerde verboden, te controleren, zijn goedkeuring gehecht aan het verslag over het jaar 2014. Verdere informatie over dit onderwerp zal worden verschaft in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2014, dat op 20 april 2015 wordt gepubliceerd op de website van de ECB.

Externe communicatie

Verklaring van de ECB na de uitspraak van het Gerecht met betrekking tot het vestigingsbeleid voor centrale tegenpartijen

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de uitspraak van het Gerecht met betrekking tot het vestigingsbeleid voor centrale tegenpartijen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB Jaarverslag 2014

Op 16 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB Jaarverslag 2014, dat zal worden aangeboden aan het Europees Parlement en op 20 april 2015 in 23 officiële talen van de Europese Unie zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Markttransacties

Verlenging van de interimperiode vóór de invoering van een standaard minimumomvangsdrempel voor binnenlandse kredietvorderingen in het onderpandskader van het Eurosysteem

Op 26 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de invoering van een minimumomvangsdrempel van €500.000 voor binnenlandse kredietvorderingen, oorspronkelijk gepland voor maart 2015, verder zal worden uitgesteld, en wel tenminste tot eind september 2018.

ECB-Besluit en implementatiekwesties inzake een programma van het Eurosysteem voor aankoop van overheidsactiva op secundaire markten

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2015/10 inzake een programma voor aankoop van overheidsactiva op secundaire markten (PSPP). Het Besluit, dat de reikwijdte bepaalt van het PSPP en daarvan de belangrijkste operationele regelingen beschrijft die zijn bekendgemaakt op 22 januari 2015, is van toepassing met ingang van 9 maart 2015 en is beschikbaar op de website van de ECB. Als deel van de resterende implementatiekwesties heeft de Raad van Bestuur op 4 maart 2015 ook de lijst met internationale en supranationale instellingen en agencies waarvan de waardepapieren in aanmerking komen voor aankoop in het kader van het PSPP, goedgekeurd. De lijst is beschikbaar op de website van de ECB.

Criteria voor de aankoop van gegarandeerde achtergesteld vermogen-tranches van ABS onder het ABSPP

Op 18 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat het Eurosysteem achtergesteld vermogen-tranches van ABS zou aankopen op voorwaarde dat deze achtergesteld vermogen-tranches onderworpen zouden zijn aan een garantie die voldoet aan de criteria voor garanties in het onderpandskader van het Eurosysteem (zoals beschreven in Hoofdstuk 6.3.2(c) van ECB/2011/14 (van 1 mei 2014, Artikel 114 van ECB/2014/60)). Dit betekent dat de garantie onvoorwaardelijk en onherroepelijk dient te zijn, op eerste aanvraag opeisbaar is en deze de hoofdsom, rente en alle andere uit hoofde van de notes verschuldigde bedragen dekt. Daarnaast zal het Eurosysteem passende kredietrisico- en "due diligence"-procedures uitvoeren voordat de gegarandeerde achtergesteld vermogen-tranches van ABS worden aangekocht.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ad hoc-beoordeling van een koppeling aan de hand van normen voor het gebruik van een afwikkelingssysteem voor effecten bij krediettransacties van het Eurosysteem

Op 26 februari heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de directe koppeling van Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) aan VP Securities A/S (Denmark) als in aanmerking komend voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem. De volledige lijst van alle in aanmerking komende links is beschikbaar op de website van de ECB.

Gids voor de beoordeling van kaartbetalingssystemen aan de hand van de toezichtsnormen

Op 23 februari heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de gids opgesteld door het Comité voor Betalings- en Verrekeningssystemen (PSSC), voor de beoordeling van systemen voor kaartbetalingen (CPS’s) aan de hand van de door het Eurosysteem ontwikkelde toezichtsnormen die in 2008 werden gepubliceerd. Deze beoordelingsgids is bedoeld voor zowel de CPS-governanceautoriteiten verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving als voor de toezichthouders die op basis van de CPS-toezichtsnormen van het Eurosysteem, toezicht houden op zowel nationale als internationale CPS's. Deze gids is geactualiseerd met de opname van de "Aanbevelingen voor de veiligheid van internetbetalingen", die in januari 2013 door de Raad van Bestuur werden goedgekeurd, alsmede "De gids voor de beoordeling van de veiligheid van internetbetalingen" van februari 2014. De gids is beschikbaar op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Verslag van de ECB van 2015 betreffende financiële integratie in Europa

Op 18 maart 2015 stelde de Raad van Bestuur vast dat de negende editie van het ECB-verslag over “Financial integration in Europe” op 27 april 2015 gepubliceerd zou worden ter gelegenheid van de gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie over de integratie en stabiliteit van de financiële markten in Europa. In deze editie van het verslag worden de stand van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem ter bevordering daarvan besproken. Het verslag bevat ook een hoofdstuk over verdere vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van een bankenunie, alsmede diverse speciale onderwerpen.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de macroprudentiële beleidsstrategie in Litouwen

Op 25 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/7.

ECB-Advies inzake de onafhankelijkheid van Banka Slovenije en van de leden van haar besluitvormende organen

Op 2 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Nationale Vergadering van de Republiek Slovenië, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2015/8.

Corporate governance

Ethische kaders voor het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM)

Op 12 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2015/11 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch kader van het Eurosysteem en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2002/6 betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetairbeleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de Europese Centrale Bank en Richtsnoer ECB/2015/12 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. Deze rechtshandelingen stellen ethische normen vast die bij naleving ervan de geloofwaardigheid en de reputatie van de ECB en het Eurosysteem als geheel waarborgen en tevens het vertrouwen van het publiek in de integriteit en de onpartijdigheid van de leden van de ECB-organen en de werknemers van de ECB bij de uitoefening van haar monetair beleid en toezichtstaken. Beide rechtshandelingen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten

Banknote Ethics Initiative

Op 20 februari 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de namen van de centrale banken van het Eurosysteem opgenomen zouden worden op de lijst van organisaties die de algemene doelstellingen van het Banknote Ethics Initiative (BnEI) op de website van het BnEI ondersteunen. Het BnEI is een recent initiatief dat is opgericht door de bankbiljettenindustrie met bijzondere aandacht voor de preventie van corruptie en de naleving van de antitrustwetgeving binnen de bedrijfstak.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media