Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2015

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 20. března 2015

Měnová politika

Revidovaný dotazník k průzkumu bankovních úvěrů

Dne 2. března 2015 Rada guvernéru schválila s účinnosti od dubna 2015 revidovaný dotazník k průzkumu bankovních úvěrů (BLS) a Návod pro sestavování statistiky. Revidované znění zajistí konzistentnost a dále zlepší celkové vědomosti účastníků průzkumu o pojmech v oblasti BLS. Hlavním cílem průzkumu je zlepšit informovanost Eurosystému o finančních podmínkách v eurozóně a pomoci tak Radě guvernérů v hodnocení měnového a hospodářského vývoje jako jednoho z vkladů pro rozhodování o měnové politice.

Dodržování zákazů měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této smlouvy a v souvisejících nařízeních centrálními bankami zemí Evropské unie, schválila Rada guvernérů 18. března 2015 zprávu za rok 2014. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části Výroční zprávy ECB za rok 2014, která bude zveřejněna 20. dubna 2015 na internetových stránkách ECB.

Externí komunikace

Sdělení ECB v návaznosti na rozsudek Tribunálu o tzv. lokační police pro ústřední protistrany

Rada guvernérů vzala 4. března 2015 na vědomí rozsudek Tribunálu o lokační police pro ústřední protistrany. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výroční zpráva ECB za rok 2014

Rada guvernérů schválila 16. března 2015 Výroční zprávu ECB za rok 2014, která bude předložena Evropskému parlamentu a dne 20. dubna 2015 zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

Tržní operace

Prodloužení přechodného období před zavedením standardního minimálního objemu pro domácí úvěrové pohledávky v systému zajištění Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 26. února 2015, že zavedení minimálního objemu 500 000 EUR pro domácí úvěrové pohledávky, původně plánované na březen 2015, bude dále odloženo minimálně na konec září 2018.

Rozhodnutí ECB a otázky provádění související s programem Eurosystému pro nákup aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích

Rada guvernérů přijala 4. března 2015 rozhodnutí ECB/2015/10 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP). Rozhodnutí, které vymezuje rozsah a uvádí klíčové provozní náležitosti programu PSPP oznámeného 22. ledna 2015, se uplatňuje od 9. března 2015 a je k dispozici na internetových stránkách ECB. Jako součást zbývajících otázek spojených s prováděním Rada guvernérů schválila 4. března 2015 také seznam mezinárodních a nadnárodních institucí a agentur, jejichž cenné papíry jsou způsobilé k nákupu v rámci PSPP. Tento seznam je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kritéria nákupu mezaninových tranší cenných papírů krytých aktivy v rámci ABSPP

Rada guvernérů rozhodla 18. března 2015, že Eurosystém bude nakupovat mezaninové tranše cenných papírů krytých aktivy, pokud tyto mezaninové tranše budou podléhat záruce splňující kritéria záruk v rámci zajištění Eurosystému (jak je uvedeno v kapitole 6.3.2 písm. c) obecných zásad ECB/2011/14 (od 1. května 2014 článek 114 obecných zásad ECB/2014/60)). To znamená, že záruka musí být bezpodmínečná a neodvolatelná, splatná na první výzvu a pokrývající jistinu, úrok a veškeré částky splatné z cenných papírů. Před nákupem zaručených mezaninových tranší cenných papírů krytých aktivy Eurosystém dále provede odpovídající vyhodnocení úvěrových rizik a hloubkovou kontrolu.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Ad hoc hodnocení spojení podle standardů pro používání systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 26. února 2015 přímé spojení z Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) do VP Securities A/S (Dánsko) jako způsobilé pro úvěrové operace Eurosystému. Úplný seznam všech způsobilých spojení je uveden na internetových stránkách ECB.

Příručka pro hodnocení systémů platebních karet v porovnání se standardy dozoru

Rada guvernérů schválila 23. února 2015 příručku připravenou Výborem pro platební a vypořádací systémy (PSSC) pro účely hodnocení systémů platebních karet (CPS) v porovnání se standardy dozoru vypracovanými Eurosystémem, které byly zveřejněny v roce 2008. Tato příručka pro hodnocení je určena jak orgánům dozoru v oblasti CPS odpovědným za zajištění shody, tak orgánům dozoru nad vnitrostátními i mezinárodními CPS podle standardů dozoru Eurosystému nad CPS. Byla aktualizována začleněním „doporučení pro bezpečnost internetových plateb“, která byla schválena Radou guvernérů v lednu 2013, a dále „příručky pro hodnocení bezpečnosti placení prostřednictvím internetu“ z února 2014. Příručka je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Zpráva ECB z roku 2015 o finanční integraci v Evropě

Rada guvernérů vzala 18. března 2015 na vědomí, že deváté vydání zprávy ECB o finanční integraci v Evropě bude zveřejněno 27. dubna 2015 při příležitosti společné konference ECB a Evropské komise o integraci finančních trhů a stabilitě v Evropě. Toto vydání zprávy obsahuje informace o stavu finanční integrace v eurozóně a o činnosti Eurosystému v oblasti posilování této integrace. Obsahuje také kapitolu o dalším pokroku při provádění bankovní unie i několik zvláštních témat.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke strategii makroobezřetnostní politiky v Litvě

Rada guvernérů přijala 25. února 2015 stanovisko CON/2015/7 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k nezávislosti Banka Slovenije a členů jejích rozhodovacích orgánů

Rada guvernérů přijala 2. března 2015 stanovisko CON/2015/8 na žádost předsedy Národního shromáždění Slovinské republiky.

Správa a řízení

Etické rámce Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu

Rada guvernérů přijala 12. března 2015 obecné zásady ECB/2015/11 o vymezení zásad etického rámce Eurosystému a o zrušení obecných zásad ECB/2002/6 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB a obecné zásady ECB/2015/12 o vymezení zásad etického rámce jednotného mechanismu dohledu. Tyto právní akty stanovují etické standardy, jejichž dodržování zabezpečuje důvěryhodnost a dobré jméno ECB a Eurosystému jako celku i důvěru veřejnosti v bezúhonnost a nestrannost členů orgánů a zaměstnanců ECB při výkonu její měnové politiky a úkolů dohledu. Oba právní akty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky

Iniciativa v oblasti etiky odvětví bankovek

Rada guvernérů rozhodla 20. února 2015, že názvy centrálních bank Eurosystému budou uvedeny na seznamu organizací, které podporují celkové cíle iniciativy Banknote Ethics Initiative (BnEI) na internetových stránkách BnEI. BnEI je nedávno vzniklá iniciativa založená odvětvím bankovek, zaměřená na předcházení korupci a na dodržování antimonopolních předpisů v tomto odvětví.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média