Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2015

EMBARGO

EDASTAMISE KEELD kuni 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi 20. märtsil 2015

Rahapoliitika

Euroala pankade laenutegevuse uuringu küsimustiku ajakohastamine

2. märtsil 2015 kiitis EKP nõukogu heaks pankade laenutegevuse uuringu ajakohastatud küsimustiku ja selle täitmise juhendi, mis hakkavad kehtima 2015. aasta aprillist. Ajakohastatud versioon tagab järjepidevuse ja aitab osalejatel paremini mõista pankade laenutegevuse uuringus kasutatud mõisteid. Uuringu peamine eesmärk on anda eurosüsteemile rohkem teavet euroala rahastamistingimuste kohta ning seeläbi aidata EKP nõukogul hinnata rahapoliitika ja majanduse arengut oma rahapoliitiliste otsuste tegemisel.

Keskpangarahastamise keelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

18. märtsil 2015 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2014. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2014. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 20. aprillil 2015.

Avalikud suhted

EKP avaldus pärast Euroopa Liidu Üldkohtu otsust kesksete vastaspoolte asukohapoliitika kohta

4. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu teadmiseks Üldkohtu otsuse kesksete vastaspoolte asukohapoliitika kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP aastaaruanne 2014

16. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2014. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel 23 ELi ametlikus keeles 20. aprillil 2015.

Turuoperatsioonid

Üleminekuperioodi pikendamine enne riigisiseste krediidinõuete standardmiinimumläve kehtestamist eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus

26. veebruaril 2015 otsustas EKP nõukogu lükata vähemalt 2018. aasta septembri lõpuni veel kord edasi siseriiklike krediidinõuete 500 000 euro suuruse miinimumläve kehtestamise, mis oli esialgu kavandatud 2015. aasta märtsiks.

EKP otsus ja rakendusküsimused seoses eurosüsteemi kavaga avaliku sektori varade ostmiseks järelturult

4. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2015/10 avaliku sektori varade järelturult ostmise kava kohta. Otsus, mis määrab kindlaks 22. jaanuaril 2015 välja kuulutatud ostukava ulatuse ja üksikasjad, hakkab kehtima 9. märtsil 2015 ja on kättesaadav EKP veebilehel. Ülejäänud rakendusküsimustega seoses kinnitas EKP nõukogu 4. märtsil 2015 ka nimekirja rahvusvahelistest ja riigiülestest institutsioonidest ja agentuuridest, kelle väärpaberid on selle ostukava raames kõlblikud. Nimekiri on avaldatud EKP veebilehel.

Garanteeritud keskmise järgu nõudeõigusega varatagatisega väärtpaberite ostukriteeriumid varaga tagatud väärtpaberite ostukava raames

18. märtsil 2015 otsustas EKP nõukogu, et eurosüsteem ostab garanteeritud keskmise järgu nõudeõigusega varatagatisega väärtpabereid eeldusel, et need väärtpaberid on tagatud vastavalt eurosüsteemi tagatisvarade raamistiku nõuetele, nagu on kirjeldatud EKP suunise EKP/2011/14 punktis 6.3.2.c (alates 1. maist 2014 suunise EKP/2014/60 artiklis 114). See tähendab, et tagatis peab olema tingimusteta ja tagasivõetamatu, esimesel nõudmisel maksmisele kuuluv ning peab katma põhisummat, intressi ja mis tahes muid väärtpaberi alusel tasumisele kuuluvaid summasid. Lisaks teeb eurosüsteem enne garanteeritud keskmise järgu nõudeõigusega varatagatisega väärtpaberite ostmist krediidiriski ja hoolsusmeetmete rakendamise asjakohase analüüsi.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

Ühenduse erakorraline hindamine standardite alusel, mis käsitlevad väärtpaberiarveldussüsteemide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides

26. veebruaril 2015 kiitis EKP nõukogu heaks Clearstream Banking AG Cascade´i (Frankfurt) ja VP Securities A/S (Taani) vahelise otseühenduse kasutamise eurosüsteemi laenuoperatsioonides. Kõlblike ühenduste terviklik loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Kaardimaksesüsteemide järelevaatamisstandarditele vastavuse hindamise juhis

23. veebruaril 2015 kiitis EKP nõukogu heaks makse- ja arveldussüsteemide komitee koostatud juhise kaardimaksesüsteemide vastavuse hindamiseks eurosüsteemi välja töötatud ja 2008. aastal avaldatud järelevaatamisstandardite alusel. Hindamisjuhis on mõeldud nii kaardimaksesüsteemide juhtorganitele, kes vastutavad nõuetele vastavuse eest, kui ka järelevaatajatele, kes kontrollivad riigisiseseid ja rahvusvahelisi kaardimaksesüsteeme vastavalt eurosüsteemi kaardimaksesüsteemi järelevaatamisstandarditele. Hindamisjuhist on ajakohastatud ja sellesse on lisatud EKP nõukogu poolt 2013. aasta jaanuaris heaks kiidetud „Soovitused internetimaksete turvalisuse kohta” ja 2014. aasta veebruaris heaks kiidetud „Internetimaksete turvalisuse hindamise juhis”. Hindamisjuhis on kättesaadav EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP 2015. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

18. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et EKP üheksas aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse 27. aprillil 2015 Euroopa finantsturgude lõimumist ja stabiilsust käsitleva EKP ja Euroopa Komisjoni ühiskonverentsi puhul. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest selle edendamisel. Selles on ka pangandusliidu rakendamise edusamme käsitlev peatükk ning artiklid muudel teemadel.

Õigusaktid

EKP arvamus makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika strateegia kohta Leedus

25. veebruaril 2015 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2015/7.

EKP arvamus Banka Slovenije ja tema otsuseid tegevate organite liikmete sõltumatuse kohta

2. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2015/8.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistikud

12. märtsil 2015 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2015/11, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted ja tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2002/6 miinimumnõuete kohta Euroopa Keskpanga ja riikide keskpankade jaoks rahapoliitiliste toimingute teostamisel, EKP välisreservidega valuutatehingute teostamisel ning EKP välisvaluutareservide haldamisel, ning suunise EKP/2015/12, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted. Nende õigusaktidega kehtestatakse eetikastandardid, mille järgimine kaitseb EKP ja kogu eurosüsteemi usaldusväärsust ja mainet ning samuti avalikkuse usaldust EKP organite liikmete ja EKP töötajate aususe ja erapooletuse vastu rahapoliitikaga seotud kohustuste ja järelevalvekohustuste täitmisel. Mõlemad õigusaktid on avaldatud EKP veebilehel.

Pangatähed

Pangatähtedega seotud eetikaalgatus

20. veebruaril 2015 otsustas EKP nõukogu, et eurosüsteemi keskpangad kantakse pangatähtedega seotud eetikaalgatuse üldisi eesmärke toetavate organisatsioonide nimekirja, mis on avaldatud algatuse veebilehel. Pangatähtede tootjate hiljutine algatus keskendub korruptsiooni tõkestamisele ja konkurentsiseaduse täitmisele selles tööstusharus.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid