Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2015

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 20. marts 2015 kl. 15.00 CET

Pengepolitik

Revideret spørgeskema til Bank Lending Survey

Den 2. marts 2015 godkendte Styrelsesrådet et revideret udgave af spørgeskemaet til udlånsundersøgelsen og Compilation Guide, som træder i kraft fra april 2015. Den nye version vil sikre konsistens og en yderligere forbedring af deltagernes fælles forståelse af anvendte termer i udlånsundersøgelsen. Hovedmålet med undersøgelsen er at øge Eurosystemets viden om finansieringsforholdene i euroområdet og dermed bistå Styrelsesrådet med at vurdere den monetære og den økonomiske udvikling, således at den kan indgå som input i de pengepolitiske beslutninger.

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbankerne i EU overholder forbuddene i traktatens artikel 123 og 124 samt de dertil knyttede forordninger, godkendte Styrelsesrådet 18. marts 2015 beretningen for 2014. Nærmere oplysninger herom findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2014, som bliver offentliggjort på ECB's websted 20. april 2015.

Ekstern kommunikation

Erklæring fra ECB efter Rettens dom vedrørende placeringspolitikken for centrale modparter

Den 4. marts 2015 tog Styrelsesrådet Rettens dom vedrørende placeringspolitikken for centrale modparter til efterretning. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB’s websted.

ECB's årsberetning 2014

Den 16. marts 2015 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2014, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort 20. april 2015 på ECB's websted på 23 af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Markedsoperationer

Forlængelse af overgangsperioden inden indførelse af et standardiseret mindstebeløb for indenlandske udlån i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse.

Den 26. februar 2015 besluttede Styrelsesrådet at udskyde indførelsen af et standardiseret mindstebeløb på 500.000 euro for indenlandske udlån, som oprindeligt var planlagt til marts 2015, til i hvert fald udgangen af september 2018.

ECB's afgørelse og implementering af et program for køb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked

Den 4. marts 2015 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2015/10 om et program for køb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (PSPP). Afgørelsen, som definerer omfanget af og de nærmere detaljer vedrørende de vigtigste operationelle ordninger i forbindelse med PSPP, der blev annonceret 22. januar 2015, gælder fra 9. marts 2015 og er offentliggjort på ECB's websted. Den 4. marts 2015 godkendte Styrelsesrådet også listen over internationale og overnationale institutioner og agencies, hvis værdipapirer er godkendt til at blive købt under PSPP. Listen findes på ECB’s websted.

Kriterier for køb af garanterede mezzanintrancher af asset-backed securities under ABSPP

Den 18. marts 2015 besluttede Styrelsesrådet, at Eurosystemet ville købe mezzanintrancher af asset-backed securities, hvis de var omfattet af en garanti, der opfylder kriterierne for garantier i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse (som omtalt i afsnit 6.3.2, litra c) i retningslinje ECB/2011/14 (fra 1. maj 2014, artikel 114 i retningslinje ECB/2014/60)). Dette indebærer, at garantien nødvendigvis skal være ubetinget og uigenkaldelig, skal kunne gøres gældende på anfordring, og dække hovedstol, renter og eventuelle skyldige beløb i forbindelse med de obligationer, der købes. Eurosystemet gennemfører desuden de nødvendige procedurer til at tage højde for kreditrisiko og garantere rettidig omhu inden købet af garanterede mezzanintrancher af ABS.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Ad hoc-vurdering af et link i forhold til standarderne for brugen af værdipapirafviklingssystemer i Eurosystemets kreditoperationer

Den 26. februar 2015 godkendte Styrelsesrådet det direkte link fra Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) til VP Securities A/S (Danmark) til brug i Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over godkendte link findes på ECB's websted.

Vejledning til vurdering af betalingskortsystemer på baggrund af overvågningsstandarderne

Den 23. februar 2015 godkendte Styrelsesrådet den vejledning, som Betalingsformidlingskomiteen (PSSC) havde udarbejdet til vurderingen af betalingskortsystemer på baggrund af Eurosystemets overvågningsstandarder ("Guide for the assessment of card payment schemes against the oversight standards"), der blev offentliggjort i 2008. Vejledningen er beregnet for både betalingskortsystemers governance-myndigheder ̶ med henblik på at sikre overholdelse af standarderne ̶ og de ansvarlige myndigheder, som overvåger både nationale og internationale betalingskortsystemer baseret på Eurosystemets overvågningsstandarder for betalingskortsystemer. Vejledningen er blevet opdateret, og anbefalingerne om sikkerhed i forbindelse med internetbetalinger ("Recommendations for the security of internet payments"), som Styrelsesrådet godkendte i januar 2013, samt en vejledning om vurderingen af sikkerhed i forbindelse med internetbetalinger ("Assessment Guide for the security of payments") fra februar 2014 er blevet tilføjet. Vejledningen findes på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's rapport om finansiel integration i Europa i 2015

Den 18. marts 2015 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den niende udgave af ECB's rapport "Financial integration in Europe" offentliggøres 27. april 2015 i anledning af ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference om integrationen af det finansielle marked og stabilitet i Europa. I denne udgave af rapporten gøres der status over den finansielle integration i euroområdet samt Eurosystemets foranstaltninger til at fremme den. Rapporten indeholder også et kapitel om yderligere fremskridt i gennemførelsen af bankunionen, samt flere specialartikler.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om en makroprudentiel strategi i Litauen

Den 25. februar 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/7 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om Banka Slovenijes og medlemmerne af dens beslutningstagende organers uafhængighed

Den 2. marts 2015 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2015/8 på anmodning af formanden for Republikken Sloveniens nationalforsamling.

Corporate governance

Etiske rammer for Eurosystemet og Den Fælles Tilsynsmekanisme

Den 12. marts 2015 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2015/11 om principperne for de etiske rammer for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og retningslinje ECB/2015/12 om principperne for de etiske rammer for Den Fælles Tilsynsmekanisme. Overholdelsen af de etiske standarder i disse retsakter sikrer ECB's og hele Eurosystemets troværdighed og omdømme, samt at offentligheden kan have tillid til, at medlemmer af ECB's organer og ECB's medarbejdere er hæderlige og upartiske i udførelsen af deres pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver. Begge retsakter findes på ECB's websted.

Sedler

Banknote Ethics Initiative (BnEI)

Den 20. februar 2015 besluttede Styrelsesrådet, at navnene på Eurosystemets centralbanker skal opføres på listen over organisationer, der støtter de overordnede målsætninger for Banknote Ethics Initiative (BnEI) på BnEI's websted. BnEI er et ret nyt initiativ, som pengeseddelindustrien har taget, og som sætter fokus på korruptionsbekæmpelse og overholdelse af kartellovgivningen inden for branchen.

Medie- og pressehenvendelser