Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2015

EMBARGO

FÅR EJ PUBLICERAS före 15.00 centraleuropeisk tid den 20 mars 2015

Penningpolitik

Reviderat frågeformulär för enkätundersökningen om bankernas utlåning

Den 2 mars godkände ECB-rådet ett reviderat frågeformulär för enkätundersökningen om bankernas utlåning (BLS) och en guide för sammanställning av data som ska gälla fr.o.m. april 2015. Den reviderade versionen ska säkerställa överensstämmelse och ytterligare förbättra deltagarnas förståelse av villkoren i banklåneenkäten. Enkätens huvudsakliga syfte är att förbättra Eurosystemets kunskaper om finansieringsvillkoren i euroområdet och på så vis hjälpa ECB-rådet att bedöma den monetära och ekonomiska utvecklingen som underlag för penningpolitiska beslut.

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar godkände ECB-rådet den 18 mars 2015 rapporten för år 2014. Ytterligare information i denna fråga ges i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2014, som publiceras på ECB:s webbplats den 20 april 2015.

Extern kommunikation

ECB:s uttalande efter förstainstansrättens dom om lokaliseringspolicy för centrala motparter

Den 4 mars 2015 behandlade ECB-rådet förstainstansrättens dom om lokaliseringspolicy för centrala motparter. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsrapport 2014

Den 16 mars 2015 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2014. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 23 officiella språk den 20 april 2015.

Marknadsoperationer

Förlängning av övergångsperioden innan ett standardiserat minsta tröskelvärde för inhemska kreditfordringar införs i Eurosystemets ramverk för säkerheter.

Den 26 februari 2015 beslutade ECB-rådet att införandet av ett standardiserat minsta tröskelvärde på 500 000 EUR för inhemska kreditfordringar, ursprungligen planerat till mars 2015, kommer att skjutas upp åtminstone till slutet av september 2018.

ECB:s beslut och tillämpningsfrågor gällande Eurosystemets program för köp av offentliga värdepapper på andrahandsmarknaden

Den 4 mars 2015 antog ECB-rådet beslut ECB/2015/10 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (PSPP). Beslutet, som definierar omfattningen av och detaljer om de viktigaste operativa arrangemangen för detta program vilket tillkännagavs den 22 januari 2015, gäller fr.o.m. den 9 mars 2015. Beslutet finns på ECB:s webbplats. Som del av de återstående tillämpningsfrågorna godkände ECB-rådet även listan över nationella och internationella institut och organ vars värdepapper godkänns för förvärv under PSPP. Listan finns på ECB:s webbplats.

Kriterier för förvärv av garanterade mezzanintrancher av ABS-värdepapper inom ramen för programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar (ABSPP).

Den 18 mars 2015 beslutade ECB-rådet att Eurosystemet skulle köpa mezzanintrancher av ABS-värdepapper under förutsättning att dessa mezzaninetrancher var föremål för en garanti som uppfyller kriterierna för garantier i Eurosystemets ramverk för säkerheter (som beskrivs i kapitel 6.3.2 c i ECB/2011/14 (från den 1 maj 2014, artikel 114 i ECB/2014/60)). Det innebär att garantin ska vara ovillkorlig och oåterkallelig, realiserbar vid första begäran och att den ska omfatta kapitalet, räntan och andra utestående belopp i enlighet med noterna. Dessutom ska Eurosystemet genomföra lämpliga riskkontroller och alla erforderliga förfaranden för vederbörlig försiktighet innan köpet av garanterade mezzanintrancher av ABS-värdepapper genomförs.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Ad hoc-utvärdering av en länk mot de standarder som används för värdepappersavvecklingssystem i Eurosystemets kredittransaktioner

Den 26 februari 2015 godkände ECB-rådet direktlänken från Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) till VP Securities A/S (Danmark) för användning i Eurosystemets kredittransaktioner. Den uppdaterade listan med alla godkända länkar finns på ECB:s webbplats.

Handledning för utvärdering av kortbetalningar mot tillsynsstandarder

Den 23 februari 2015 godkände ECB-rådet en handledning som utarbetats av kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (PSSC) för utvärdering av kortbetalningssystem (CPS) mot de tillsynsstandarder som utvecklats av Eurosystemet och som publicerades 2008. Denna bedömningshandledning är avsedd både för CPS styrningsorgan med ansvar för att säkerställa förenlighet och för de myndigheter som genomför tillsynen av både nationella och internationella CPS-system baserat på Eurosystemets tillsynsstandarder för CPS-system. Handledningen har uppdaterats med "Rekommendationerna för säkerhet för internetbetalningar". Dessa godkändes av ECB-rådet i januari 2013. Handledningen har också uppdaterats med "Bedömningsguiden för säkerhet vid internetbetalningar" från februari 2014. Handledningen finns på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s rapport ”Financial integration in Europe” för år 2015

Den 18 mars 2015 noterade ECB-rådet att den nionde utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration i Europa publiceras på ECB:s webbplats den 27 april 2015. Publiceringen sker i samband med den konferens om finansmarknadsintegration och stabilitet i Europa som hålls gemensamt av ECB och Europeiska kommissionen. Rapporten visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet för att främja detta. Den innehåller även ett kapitel om vidare framsteg i upprättandet av bankunionen samt ett antal övriga punkter.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om strategin för makrotillsynen i Litauen

Den 25 februari 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/7 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB-yttrande om oberoendet för Banka Slovenije och medlemmarna i centralbankens beslutande organ

Den 2 mars 2015 antog ECB-rådet yttrande CON/2015/8 på begäran av Sloveniens nationalförsamling.

Organisationsstyrning

Etiskt regelverk för Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen

Den 12 mars 2015 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2015/11 om principerna för ett etiskt regelverk för Eurosystemet och om upphävande av riktlinje ECB/2002/6 om minimistandarder för Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna vid genomförandet av penningpolitiska transaktioner, valutatransaktioner med ECB:s valutareserver och vid förvaltningen av ECB:s reservtillgångar samt riktlinje ECB/2015/12 om principerna för ett etiskt regelverk för den gemensamma tillsynsmekanismen. Dessa rättsakter fastställer de etiska standarder vars iakttagande säkerställer ECB:s och Eurosystemets rykte och trovärdighet samt allmänhetens förtroende för anseende och integritet hos medlemmarna i de styrande organen och personalen vid ECB när dessa utför sina penningpolitiska uppdrag och tillsynsuppgifter. Båda dessa rättsakter finns på ECB:s webbplats.

Sedlar

Etiskt initiativ inom sedelindustrin

Den 20 februari 2015 beslutade ECB-rådet att namnen på Eurosystemets centralbanker skulle tas upp på listan över organisationer som stöttar de övergripande målen för BnEI (Banknote Ethics Initiative). Denna lista finns på BnEI:s webbplats. BnEi är ett nytt samarbete som initierats av sedelindustrin med fokus på att förhindra korruption och att få industrin att följa kartellagstiftning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media