Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2015

EMBARGO

EMBARGO do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego 20 marca 2015 r.

Polityka pieniężna

Aktualizacja ankiety stosowanej w badaniu akcji kredytowej banków

2 marca 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną wersję ankiety stosowanej w badaniu akcji kredytowej banków i przewodnika do jej wypełniania; będą one obowiązywać od kwietnia 2015 r. Aktualizacja zapewni większą spójność i jeszcze bardziej ujednolici sposób rozumienia użytej terminologii przez respondentów. Głównym celem badania jest pogłębienie wiedzy Eurosystemu na temat warunków finansowania w strefie euro, a zatem wsparcie Rady Prezesów w ocenie sytuacji ekonomiczno-monetarnej przez dostarczenie jej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w sprawie polityki pieniężnej.

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

18 marca 2015 r. Rada Prezesów – zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który powierza EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu oraz we właściwych rozporządzeniach – zatwierdziła sprawozdanie w tej sprawie za rok 2014. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć w odpowiedniej części Raportu Rocznego EBC za 2014 r., który ukaże się w serwisie internetowym EBC 20 kwietnia 2015 r.

Komunikacja zewnętrzna

Oświadczenie EBC dotyczące wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie polityki lokalizacyjnej dotyczącej kontrahentów centralnych

4 marca 2015 r. Rada Prezesów zapoznała się z wyrokiem Sądu Unii Europejskiej w sprawie polityki lokalizacyjnej dotyczącej kontrahentów (partnerów) centralnych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Raport Roczny EBC za 2014 r.

16 marca 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła Raport Roczny EBC za 2014 r. Raport zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i ukaże się w serwisie internetowym EBC w 23 językach urzędowych UE 20 kwietnia 2015 r.

Operacje rynkowe

Wydłużenie okresu przejściowego przed wprowadzeniem standardowej minimalnej kwoty krajowych należności kredytowych do ramowych zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

26 lutego 2015 r. Rada Prezesów postanowiła, że wprowadzenie minimalnej kwoty krajowych należności kredytowych wynoszącej 500 000 euro, początkowo zaplanowane na marzec 2015 r., zostanie ponownie odroczone, przynajmniej do końca września 2018 r.

Decyzja EBC w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych i kwestie związane z jego wdrożeniem

4 marca 2015 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2015/10 w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych. W decyzji tej określono zakres programu ogłoszonego 22 stycznia 2015 r. oraz szczegółowo opisano najważniejsze zasady jego realizacji. Decyzja będzie obowiązywać od 9 marca 2015 r. i jest dostępna w serwisie internetowym EBC. W ramach rozwiązania pozostałych kwestii wdrożeniowych Rada Prezesów zatwierdziła 4 marca 2015 r. wykaz międzynarodowych i ponadnarodowych instytucji i agencji, których papiery wartościowe mogą być skupowane w ramach programu. Wykaz jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Kryteria zakupu gwarantowanych transzy mezzanine papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami stosowane w ramach programu skupu tych papierów

18 marca 2015 r. Rada Prezesów postanowiła, że Eurosystem będzie skupować transze mezzanine papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, pod warunkiem że będą one miały gwarancję spełniającą kryteria uznawania gwarancji określone w ramowych zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń (pkt. 6.3.2 lit. c) wytycznych EBC/2011/14, a od 1 maja 2014 r. – art. 114 wytycznych EBC/2014/60). Oznacza to, że gwarancja musi być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz płatna na pierwsze wezwanie, a także obejmować kwotę główną, odsetki i wszelkie inne zobowiązania z tytułu danego instrumentu. Ponadto przed zakupem gwarantowanych transzy mezzanine papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami Eurosystem przeprowadzi odpowiednie procedury w zakresie oceny ryzyka kredytowego i zachowania należytej staranności.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Doraźna ocena połączenia między systemami według standardów korzystania z systemów rozrachunku papierów wartościowych w operacjach kredytowych Eurosystemu

26 lutego 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu połączenie bezpośrednie od Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) do VP Securities A/S (Dania). Pełny wykaz kwalifikowanych połączeń jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Przewodnik do oceny systemów płatności kartowych według standardów nadzoru

23 lutego 2015 r. Rada Prezesów zatwierdziła przewodnik przygotowany przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku (PSSC) do oceny systemów płatności kartowych według standardów nadzoru opracowanych przez Eurosystem, opublikowanych w 2008 r. Przewodnik ten jest przeznaczony zarówno dla organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności tych systemów ze standardami nadzoru, jak i dla instytucji, które sprawują nadzór zwierzchni nad krajowymi i międzynarodowymi systemami płatności kartowych w oparciu o odpowiednie standardy nadzoru opracowane przez Eurosystem. Przewodnik został uzupełniony o zalecenia dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych zatwierdzone przez Radę Prezesów w styczniu 2013 r. oraz przewodnik do oceny bezpieczeństwa płatności internetowych z lutego 2014 r. Jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Raport EBC na temat integracji finansowej w Europie w 2015 r.

18 marca 2015 r. Rada Prezesów została poinformowana, że dziewiąte wydanie raportu EBC Financial integration in Europe zostanie opublikowane 27 kwietnia 2015 r. podczas wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej na temat integracji rynków finansowych i stabilności finansowej w Europie. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro oraz działania Eurosystemu na rzecz jej pogłębiania. Zawiera także rozdział poświęcony postępom we wdrażaniu unii bankowej oraz kilka artykułów na różne tematy.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie strategii polityki makroostrożnościowej na Litwie

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/7 w dniu 25 lutego 2015 r. na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie niezależności Banka Slovenije i członków jego organów decyzyjnych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2015/8 w dniu 2 marca 2015 r. na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Zarządzanie wewnętrzne

Ramowe zasady etyki zawodowej dla Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

12 marca 2015 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2015/11 ustanawiające ramowe zasady etyczne Eurosystemu oraz uchylające wytyczne EBC/2002/6 w sprawie minimalnych norm dla Europejskiego Banku Centralnego oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC oraz przyjęła wytyczne EBC/2015/12 ustanawiające ramowe zasady etyczne Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. W przyjętych aktach prawnych określono standardy etyczne, których przestrzeganie pomaga chronić wiarygodność i reputację EBC i całego Eurosystemu, a także utrzymać wiarę społeczeństwa w rzetelność i bezstronność członków organów decyzyjnych i pracowników EBC podczas wykonywania zadań w zakresie polityki pieniężnej i nadzoru. Oba akty są dostępne w serwisie internetowym EBC.

Banknoty

Inicjatywa na rzecz etyki w branży banknotowej

20 lutego 2015 r. Rada Prezesów postanowiła, że nazwy banków centralnych Eurosystemu znajdą się w wykazie organizacji popierających ogólne cele inicjatywy na rzecz etyki w branży banknotowej, opublikowanym na stronie internetowej tej inicjatywy. Celem tej inicjatywy, zainicjowanej niedawno przez przedstawicieli branży banknotowej, jest zapobieganie korupcji i zapewnianie zgodności z przepisami antymonopolowymi w tej branży.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami